องค์กร
 
บทบาทหน้าที่
 
ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย / ระเบียบ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2553
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
 
 
กลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี
 
  e - GP
 
ข ่าวสาร คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
 
 
บริการ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สมุดเยี่ยม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
download pewerpoint
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
 
 
 
             
             
             
  นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฏาคม 2555 วันที่ 28 กรกฏาคม 2555 เวลา 06.30 น. เป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป และเวลา 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนวทางการแก้ไขปัญหา การบริหารงาน ด้านการเงินการคลังและพัสดุ สำหรับผู้บริหาร จัดโดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก วันที่ี่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ดำเินินงานโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก" เพื่อให้ความรู้ในการวิเคราะห์งบการเงิน ร่่วมออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ี่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ดำเินินงานโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก" เพื่อให้ความรู้ในการวิเคราะห์งบการเงิน ร่วมออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ี่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สอนการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เยาวชนที่สมัครร่วม "โครงการประกวดบริหารการเงิน และความเสี่ยงสำหรับเยาวชน ปี 2555" เรียนรู้บัญชีครัวเรือน อนาคตสดใส ห่างไกลหนี้" มีความรู้ความเข้าใจสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนไปขยายผลสู่ผู้ปกครองและกลุ่มเพื่อนต่อไป วันที่ี่ 5,9 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา และ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ คบจ.พิษณุโลก และเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบการคลังที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 26-27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จ.พิษณุโลก          
           
  นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยราชการในจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 16 สาขาจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันทวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการประกวดบริหารการเงิน และความเสี่ยงสำหรับเยาวชน ปี 2555 "เรียนรู้บัญชีครัวเรือน อนาคตสดใส ห่างไกลหนี้" เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญ สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้ และนำความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนไปขยายผลสู่ผู้ปกครองและกลุ่มเพื่อนต่อไป วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการประกวดบริหารการเงิน และความเสี่ยงสำหรับเยาวชน ปี 2555 "เรียนรู้บัญชีครัวเรือน อนาคตสดใส ห่างไกลหนี้" เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญ สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้ และนำความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนไปขยายผลสู่ผู้ปกครองและกลุ่มเพื่อนต่อไป วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบงบทดลอง และการแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนด้านบัญชีของส่วนราชการสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สาขาี่พิษณุโลก ออกรายการ สองแควยามเช้า ณ สถานี MSS เคเบิ้ลทีวี และรายการ "คุยเคาะเจาะกระแส"ณ สถานี ทีทีเคเบิ้ลที วี จังหวัดพิษณุโลกเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ คบจ.พิษณุโลก และการจัดงาน "คบจ.พัฒนาธุรกิจสู่ AEC" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ,สรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ,ธ.ก.ส.ร่วมกับร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก ตรวจบัญชีสหกรณ์ ,สมาคมท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ จัดการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ วันที่ี่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค (e-Government Procurement : e-GP) จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ี่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ,สรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ,ธนาคาร SME ,ธ.ก.ส. ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก ตรวจบัญชีสหกรณ์ ,สมาคมท่องเที่ยว จัดการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ วันที่ี่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก          
           
  คณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2555 ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ธ.ก.ส. และตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ลงพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชน อ.เมือง , อ.บางระกำ และอ.วัดโบสถ์ู้ วันที่ี่ 21 พฤษภาคม 2555          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ จัดการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ วันที่ี่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม จัดการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านสะพานหินร่วมใจ วิสาหกิจกลุ่มผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี หมู่ 14 บ้านสะพานหิน และวิสาหกิจกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง วันที่ี่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก สรรพากรพื้นที่ สรรพสามิตพื้นที่ ธนารักษ์พื้นที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ร่วมโครงการ"เยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ประจำปี 2555 โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ คบจ.พิษณุโลก เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง บริการจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านการเงินของสถาบันการเงิน และจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้กับประชาชน วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ วัดหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก วันที่ 15 พฤษภาคม 2555          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2 และโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 พฤษภาคม 2555          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จัดการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ วันที่ี่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จัดการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ วันที่ี่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุเทศบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วันที่ 10 พฤษภาคม 2555          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2555 วันที่ี่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก สรรพากรพื้นที่ สรรพสามิตพื้นที่ ธนารักษ์พื้นที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมค่ำนี้มีนัก ผู้ว่าพบประชาชน โดยบริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านการเงินของสถาบันการเงิน และจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้กับประชาชน วันที่ี่ 25 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านน้ำคบ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรม "การจัดทำระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (PFMS FRP-Web Form และ E Form) วันที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเกษตรอำเภอวังทอง จัดการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ วันที่ี่ 24 เมษายน 2555 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก และข้าราชการลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 24 เมษายน 2555 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก          
           
  นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก และคณะทำงานกำกับและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน/โครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอเนินมะปราง วันที่ 23 เมษายน 2555 ณ อ.บางกระทุ่ม และอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเสวนาในหัวข้อ "จังหวัดพิษณุโลกกับการปรับตัวด้านการค้าและอุตสาหกรรมสู่ AEC " จัดโดย สำนักงานสรรพากรภาค 7 และสรรพากรพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ี่ 19 เมษายน 2555 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2555 วันที่ี่ 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก          
           
  นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการใหม่ในส่วนภูมิภาค ที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS TERMINAL รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2555 ณ ห้องพิราบนางนวล โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก เป็นแขกรับเชิญในรายการ "สองแควยามเช้า" เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก วันที่ี่ 20 มีนาคม 2555 ณ สถานีบริษัท MSS พิษณุโลก เคเบิ้ลทีวี          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิษณุโลก สาขาโรงแรม และภัตตาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 19 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิษณุโลก สาขาขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 19 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะอนุทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิษณุโลก (GPP) สาขาประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดย นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิษณุโลก (GPP) สาขาเกษตรกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "หลักสูตรการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และการจัดทำฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Data Base CFO)" รวม 2 อำเภอ คือ อ.นครไทย และอ.ชาติตระการ วันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก          
           
  นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรวิชา "การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ และระบบ e-GP
ของส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก บรรยายโดย คุณรวีวัลย์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่
คลังจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม วันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก
         
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดย นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิษณุโลก (GPP) สาขาอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "หลักสูตรการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และการจัดทำฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Data Base CFO)" รวม 2 อำเภอ คือ อ.วังทอง และอ.เนินมะปราง วันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "หลักสูตรการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และการจัดทำฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Data Base CFO)" รวม 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.บางกระทุ่ม และอ.บางระกำ วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าสู่แหล่งเงินทุนของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน ปี 2555 วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาตัวกลางทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาขายส่ง ขายปลีกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก          
           
  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิษณุโลก สาขาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมี
โดยมี นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก และคณะเข้าร่วมประชุม
         
           
  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิษณุโลก สาขาเกษตรกรรมฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม
         
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาไฟฟ้า ประปา และสาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายธนิต ไหลไพบูลย์ ณ โรงแรมวังแก้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555          
           
  นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเข้าเยี่ยมคารวะ นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วย วันที่ี่ 24 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก และคณะ คบจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ คบจ.และบุคลากรสำนักงานคลัง จ.สมุทรสงครามและ จ.สมุทสาครในโอกาศศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มศักยภาพ ขยายผลและขยายโอกาส กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก และโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินความยากจนจังหวัดพิษณุโลก วันที่ี่ 16 มกราคม 2555 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกบ้านหนองหิน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก วันที่ี่ 16 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก วันที่ี่ 14 ธันวาคม 2554          
           
  นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพิษณุโลก โดย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง คลังเขต 6 คลังจังหวัดในเขต 6 และ คบจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดย นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาพิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดย นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วยธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ธนาคารออมสิน เป็นผู้แทนส่งมอบเรือ และเสื้อชูชีพ จากกระทรวงการคลังให้กับผู้ประสพอุทกภัย บ้านชมพู หมู่ 3 และบ้านปลวกง่าม หมู่ 5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ที่ขอรับความช่วยเหลือ ในโอกาสที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และผู้แทนธนาคารโลก ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกประเมินความเสียหาย และจัดทำแผนฟื้นฟูอุทกภัย ส่งมอบ ณ วัดชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ี่ 8 ธันวาคม 2554          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดย นางนวลจันทร์ คำหมู่ ร่วมพิธีีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวามหาราช จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ลานเวทีเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดย นางนวลจันทร์ คำหมู่ และข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม มหาราช จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ลานเวทีเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนธนาคารโลก เพื่อประเมินความเสียหายและเสนอแนะการจัดทำแผนฟื้นฟูจากอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก โดย นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังแนวทางและนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของธนาคารโลก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก          
           
  นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมกับผู้แทนธนาคารโลก ลงพื้นที่ อ.เนินมะปราง เพื่อประเมินความเสียหายและเสนอแนะการจัดทำแผนฟื้นฟูจากอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก โดย นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานราชการในพื้นที่ นำเสนอข้อมูลความเสียหายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของธนาคารโลก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก          
           
  นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมกับผู้แทนธนาคารโลก ลงพื้นที่ อ.บางระกำ เพื่อประเมินความเสียหายและเสนอแนะการจัดทำแผนฟื้นฟูจากอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก โดย นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานราชการในพื้นที่ นำเสนอข้อมูลความเสียหายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของธนาคารโลก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ ต.บางระกำู อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก สรรพากรพื้นที่ สรรพสามิตพื้นที่ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมค่ำนี้นัด ผู้ว่าพบประชาชน โดยบริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านการเงินของสถาบันการเงิน และจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้กับประชาชน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดโป่งแค ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก          
           
  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดย นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สาขาพิษณุโลก          
           
  นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ จ.ตาก ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพ ร่วมด้วย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารกระทรวงการคลัง โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คลังเขต 6 คลังจังหวัดในเขต 6 และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านยางโองน้ำ อ.บ้านตาก และเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก          
           

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
   
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138