newดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับโครงการ Undonew
newด่วนที่สุด เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2558new
newขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ที่ยังไม่ได้บันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินในระบบ e-GP เร่งดำเนินการบันทึกรหัสงบประมาณกับแหล่งของเงินในระบบ e-GP ให้ครบถ้วนโดยเร่งด่วน new
newสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือมาใหม่ "ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง" จำหน่ายในราคาเล่มล่ะ 600.- บาทnew
newกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามด้านล่างซ้ายมือด้วยนะคะ หรือจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะ----> แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์และการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เลือกแล้วกดปุ่ม "Submit" นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะnew

 
ข้อมูลองค์กร
 
กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
- สรุปผลการเบิกจ่าย
- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและแนวทางต่างๆ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(GFMIS)
- แบบฟอร์มต่างๆ
- ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ/คู่มือต่าง ๆ
กลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี
- กฏหมายและระเบียบการคลัง
- บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- e-Auction / e-GP
- สำนักงานในพื้นที่พิเศษ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(กฏหมาย/ระเบียบ)
- คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก (คบจ. พิษณุโลก)
- จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- โครงการปรับภาพลักษณ์สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- การแบ่งปันความรู้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ผลการดำเนินงาน
   
ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558
(ล้านบาท)
ประเภท
งบจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจำ
7,740.74
5,654.95
73.05
งบลงทุน
4,245.02
1,268.92
29.89
ภาพรวม
11,985.77
6,923.87
57.77
 

."หากไม่สามารถดูพิกัดและผลเบิกจ่ายได้ กรุณาอัพเดท ให้เป็น Internet Explorer 8 ขึ้นไป"
ภาพแสดงสถานที่ตั้ง(พิกัด)ของหน่วยงานเบิกจ่าย ในจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก

 

ติดตั้งโปรแกรม Google earth ที่นี่

วิธีการเข้าโปรแกรม


 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการตลาด
มันสัมปะหลัง
ปี 2557/2558
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสัมปะหลัง ปี 2557/58 ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการค้ามันสัมปะหลังทราบโดยทั่วกัน คลิ๊ก
แจ้งที่ทำการชั่วคราว
สนง.คลังจังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว มายังศาลากลางหลังเดิม(อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้า) โดย กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS) ทำการที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม โทรศัพท์และโทรสาร 055-245083 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) ทำการที่ห้องศูนย์จำหน่วยสินค้า OTOP(เดิม) โทรศัพท์ 055-258853 โทรสาร 055-251138
ภาพกิจกรรม 

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมสัญจรคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพิษณุโลก ชั้น 4 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์ โดยมีนายสิทธิพงษ์ เอื้อมงคล ผอ.อาวุโสฝ่ายบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตพิษณุโลกให้การการต้อนรับ การประชุมได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ คบจ.พิษณุโลก ปรึกษาแนวทางการดำเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามนโยบายของรัฐบาล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงาน “กรรมการผู้จัดการ พบ ลูกค้า ธพว. กลุ่มยุทธศาสตร์ และพิธีมอบสินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SMEs โดยนายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ SME Bank กล่าวเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งในด้านเงินทุน และ การพัฒนา เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยก้าวต่อไป โดยมีลูกค้าธนาคาร รับมอบสินเชื่อจำนวน 9 ราย วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการสร้างฝาย 1,000 แห่ง ถวายในหลวงครบรอบ 87 พรรษาจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆไปแล้วจำนวนกว่า 200 แห่ง ทั้งนี้การสร้างฝายดังกล่าว นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนแล้ว ยังช่วยในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย ซึ่ง คบจ.พิษณุโลกร่วมกันดำเนินการสร้างฝายในครั้งนี้ที่ บ้านตอเรือ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 6 ฝาย วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว โดยการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับบทบาทภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัด และบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นองค์กรที่ทันสมัย เข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2558 เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานของ คบจ.พิษณุโลก และสรุปผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สามัคคี ประเพณี เสียสละ โครงการ คบจ.Combination วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ(741) จังหวัดพิษณุโลก

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีเกิดความสมานฉันท์ โดยนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ร่วมแข่งฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ๆร่วมโครงการฯ วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
หนังสือเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 299 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

- ที่ กค 0423.3/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ที่ กค 0409.3/ว 245 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 261 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 275 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ ผ่าน GFMIS Web online

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ที่ พล 0003/1753 ลว 5 ธันวาคม 2557 เรื่อง การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP
- ที่ กค 0423.3/ว 373 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
- ที่ กค 0423.3/ว 359 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน

 

 

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่ (Visitor Number) ::

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138

ติดต่อ web master : plk@cgd.go.th
ขอเชิญเช่าบูชา พระพุทธสิทธัตถศาสดา
ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา
หนังสือจำหน่าย

 
LINKs