newดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับโครงการ Undonew
newขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ที่ยังไม่ได้บันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินในระบบ e-GP เร่งดำเนินการบันทึกรหัสงบประมาณกับแหล่งของเงินในระบบ e-GP ให้ครบถ้วนโดยเร่งด่วน new
newสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือมาใหม่ "ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง" จำหน่ายในราคาเล่มล่ะ 600.- บาทnew
newสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือมาใหม่ "คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร" จำหน่ายในราคาเล่มล่ะ 180.- บาทnew
newกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามด้านล่างซ้ายมือด้วยนะคะ หรือจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะ----> แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์และการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เลือกแล้วกดปุ่ม "Submit" นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะnew

 
ข้อมูลองค์กร
 
กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
- สรุปผลการเบิกจ่าย
- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและแนวทางต่างๆ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(GFMIS)
- แบบฟอร์มต่างๆ
- ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ/คู่มือต่าง ๆ
กลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี
- กฏหมายและระเบียบการคลัง
- บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- e-Auction
- สำนักงานในพื้นที่พิเศษ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(กฏหมาย/ระเบียบ)
- คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก (คบจ. พิษณุโลก)
- จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- โครงการปรับภาพลักษณ์สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- การแบ่งปันความรู้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ผลการดำเนินงาน
   
ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 23 มกราคม 2558
(ล้านบาท)
ประเภท
งบจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจำ
5,638.98
4,140.77
73.43
งบลงทุน
3,946.49
607.72
15.40
ภาพรวม
9,585.47
4,748.49
49.54
 

."หากไม่สามารถดูพิกัดและผลเบิกจ่ายได้ กรุณาอัพเดท ให้เป็น Internet Explorer 8 ขึ้นไป"
ภาพแสดงสถานที่ตั้ง(พิกัด)ของหน่วยงานเบิกจ่าย ในจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก

 

ติดตั้งโปรแกรม Google earth ที่นี่

วิธีการเข้าโปรแกรม


 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม เป็นวันที่ 6 มกราคม 2558 หรือทางเว็ปไซด์ www.cgd.go.th คลิกลิงค์หลักสูตร บงส. หรือ www.fmeprogram.com
แจ้งที่ทำการชั่วคราว
สนง.คลังจังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว มายังศาลากลางหลังเดิม(อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้า) โดย กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS) ทำการที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม โทรศัพท์และโทรสาร 055-245083 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) ทำการที่ห้องศูนย์จำหน่วยสินค้า OTOP(เดิม) โทรศัพท์ 055-258853 โทรสาร 055-251138
ภาพกิจกรรม 

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม คบจ. พิษณุโลก กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ คบจ.พิษณุโลก Combination ที่กำหนดจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 ของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเพื่อติดตามผลการก่อหนี้โครงการต่างๆ การเบิกจ่ายงบลงทุน และให้คำปรึกษาด้านการเบิกจ่ายในระบบGF ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และโครงการชลประทานพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการก่อหนี้โครงการต่างๆ การเบิกจ่ายงบลงทุน และให้คำปรึกษาด้านการเบิกจ่ายในระบบGF ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP วันพุธที่ 21 มกราคม 2558

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นสักขีพยานในการออกรางวัล และจับมอบรางวัลแด่ผู้โชคดี วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2558 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คบจ.พิษณุโลก ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 5 ท่าน ได้แก่ 1.นายพงษ์ศักดิ์ กิตติยานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดพิษณุโลก 2.นายสถาพร จันทร์กะเวน ผู้จัดการ SME Bank สาขาพิษณุโลก 3.นายปรีชา ทองคล้าย ผู้จัดการ บสก.สาขาพิษณุโลก 4.นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานสาขาพิษณุโลก บ.ส.ย. 5. นางสาวภรสิริณัฐ ถนอมทองพันธุ์ ผู้จัดการ ทิพยประกันภัย สาขาพิษณุโลก และร่วมปรึกษาแนวทางการดำเนินงานของ คบจ.พิษณุโลก การจัดกิจกรรม คบจ. Combination “กีฬา สามัคคี ประเพณี เสียสละ" และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุม สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีเกิดความสมานฉันท์ โดยนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ร่วมแข่งฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ๆร่วมโครงการฯ วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ณ วัดน้ำหัก ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
หนังสือเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 299 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

- ที่ กค 0423.3/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ที่ กค 0409.3/ว 245 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 261 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 275 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ ผ่าน GFMIS Web online

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ที่ พล 0003/1753 ลว 5 ธันวาคม 2557 เรื่อง การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP
- ที่ กค 0423.3/ว 373 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
- ที่ กค 0423.3/ว 359 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน

 

 

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่ (Visitor Number) ::

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138

ติดต่อ web master : plk@cgd.go.th
ขอเชิญเช่าบูชา พระพุทธสิทธัตถศาสดา
ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา
หนังสือจำหน่าย

 
LINKs