newสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือมาใหม่ "คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร" จำหน่ายในราคาเล่มล่ะ 180.- บาท new
newขณะนี้ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว มายังศาลากลางหลังเดิม(อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้า) โดย กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS) ทำการที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม โทรศัพท์และโทรสาร 055-245083 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) ทำการที่ห้องศูนย์จำหน่วยสินค้า OTOP(เดิม) โทรศัพท์ 055-258853 โทรสาร 055-251138 new
newกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามด้านล่างซ้ายมือด้วยนะคะ หรือจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะ----> แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์และการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เลือกแล้วกดปุ่ม "Submit" นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะnew

 
ข้อมูลองค์กร
 
กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
- สรุปผลการเบิกจ่าย
- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและแนวทางต่างๆ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(GFMIS)
- แบบฟอร์มต่างๆ
- ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ/คู่มือต่าง ๆ
กลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี
- กฏหมายและระเบียบการคลัง
- บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- e-Auction
- สำนักงานในพื้นที่พิเศษ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(กฏหมาย/ระเบียบ)
- คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก (คบจ. พิษณุโลก)
- จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- โครงการปรับภาพลักษณ์สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- การแบ่งปันความรู้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ผลการดำเนินงาน
   
ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557
(ล้านบาท)
ประเภท
งบจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจำ
3,052.00
954.78
31.28
งบลงทุน
1,321.90
98.54
7.45
ภาพรวม
4,373.91
1,053.32
24.08
 

."หากไม่สามารถดูพิกัดและผลเบิกจ่ายได้ กรุณาอัพเดท ให้เป็น Internet Explorer 8 ขึ้นไป"
ภาพแสดงสถานที่ตั้ง(พิกัด)ของหน่วยงานเบิกจ่าย ในจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก

 

ติดตั้งโปรแกรม Google earth ที่นี่

วิธีการเข้าโปรแกรม


 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งที่ทำการชั่วคราว
สนง.คลังจังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว มายังศาลากลางหลังเดิม(อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้า) โดย กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS) ทำการที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม โทรศัพท์และโทรสาร 055-245083 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) ทำการที่ห้องศูนย์จำหน่วยสินค้า OTOP(เดิม) โทรศัพท์ 055-258853 โทรสาร 055-251138
ภาพกิจกรรม 

นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558 โดย นายเจษฏา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของจังหวัดพิษณุโลก วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ท่านรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี ร่วมด้วยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ,คลังเขต 6 ,คลังจังหวัดในเขต 6หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีดังกล่าว วันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ณ วัดราชคีรีหิรัญญาราม จังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเจษฏา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับท่านรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในโอกาสเดินทางมาทอดกฐินสามัคคีจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้คบจ.พิษณุโลกพร้อมใจร่วมงาน “กฐินรังสรรค์ สมานฉันท์ คบจ." จัดการแสดงต้อนรับในงานดังกล่าว ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 โดยนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมบุคลากรสำนักงานคลัง เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 321 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
หนังสือเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ที่ กค 0423.3/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ที่ กค 0409.3/ว 245 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 261 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 275 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ ผ่าน GFMIS Web online

 

 

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่ (Visitor Number) ::

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138

ติดต่อ web master : plk@cgd.go.th
ขอเชิญเช่าบูชา พระพุทธสิทธัตถศาสดา
ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา
หนังสือจำหน่าย

 
LINKs