newดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ" วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 new
newดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับโครงการ Undonew
newขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ที่ยังไม่ได้บันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินในระบบ e-GP เร่งดำเนินการบันทึกรหัสงบประมาณกับแหล่งของเงินในระบบ e-GP ให้ครบถ้วนโดยเร่งด่วน new
newสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือมาใหม่ "ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง" จำหน่ายในราคาเล่มล่ะ 600.- บาทnew
newกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามด้านล่างซ้ายมือด้วยนะคะ หรือจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะ----> แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์และการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เลือกแล้วกดปุ่ม "Submit" นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะnew

 
ข้อมูลองค์กร
 
กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
- สรุปผลการเบิกจ่าย
- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและแนวทางต่างๆ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(GFMIS)
- แบบฟอร์มต่างๆ
- ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ/คู่มือต่าง ๆ
กลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี
- กฏหมายและระเบียบการคลัง
- บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- e-Auction / e-GP
- สำนักงานในพื้นที่พิเศษ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(กฏหมาย/ระเบียบ)
- คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก (คบจ. พิษณุโลก)
- จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- โครงการปรับภาพลักษณ์สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- การแบ่งปันความรู้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ผลการดำเนินงาน
   
ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
(ล้านบาท)
ประเภท
งบจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจำ
10,201.28
7,763.32
76.10
งบลงทุน
4,666.13
2,293.37
49.15
ภาพรวม
14,867.41
10,056.69
67.64
 

."หากไม่สามารถดูพิกัดและผลเบิกจ่ายได้ กรุณาอัพเดท ให้เป็น Internet Explorer 8 ขึ้นไป"
ภาพแสดงสถานที่ตั้ง(พิกัด)ของหน่วยงานเบิกจ่าย ในจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก

 

ติดตั้งโปรแกรม Google earth ที่นี่

วิธีการเข้าโปรแกรม


 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม/สัมมนา
เอกสารบรรยายโครงการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ดาวน์โหลด
การจัดการตลาด
มันสัมปะหลัง
ปี 2557/2558
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสัมปะหลัง ปี 2557/58 ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการค้ามันสัมปะหลังทราบโดยทั่วกัน คลิ๊ก
ภาพกิจกรรม 

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่โครงการสร้างเครือข่ายออกเผยแพร่ และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำบัญชี จัดทำรายงานการเงิน การปฏิบัติงานในระบบ e-GPการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับสำนักงานคลังจังหวัด ณ เทศบาลตำบลปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่โครงการสร้างเครือข่ายออกเผยแพร่ และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำบัญชี จัดทำรายงานการเงิน การปฏิบัติงานในระบบ e-GPการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับสำนักงานคลังจังหวัด ณ อ.บ.ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ" มองไกลและเดินหน้าไปกับกรมบัญชีกลาง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 6 นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดนครสวรรค์ ,นายเจษฏา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก , นางฉวีวรรณ ทองกร นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 475 คน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2558 ร่วมด้วยนางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต 6 ที่ปรึกษา คบจ.พิษณุโลก และผู้บริหาร คบจ.พิษณุโลก เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคบจ.พิษณุโลก ปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่โครงการสร้างเครือข่ายออกเผยแพร่ และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำบัญชี จัดทำรายงานการเงิน การปฏิบัติงานในระบบ e-GPการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับสำนักงานคลังจังหวัด ณ อ.บ.ต.ทับยายเชียง จังหวัดพิษณุโลก วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
หนังสือเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 299 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

- ที่ กค 0423.3/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ที่ กค 0409.3/ว 245 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 261 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 275 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ ผ่าน GFMIS Web online

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ที่ พล 0003/1753 ลว 5 ธันวาคม 2557 เรื่อง การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP
- ที่ กค 0423.3/ว 373 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
- ที่ กค 0423.3/ว 359 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน

 

 

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่ (Visitor Number) ::

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138

ติดต่อ web master : plk@cgd.go.th
ขอเชิญเช่าบูชา พระพุทธสิทธัตถศาสดา
ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา
หนังสือจำหน่าย

 
LINKs