newขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ที่ยังไม่ได้บันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินในระบบ e-GP เร่งดำเนินการบันทึกรหัสงบประมาณกับแหล่งของเงินในระบบ e-GP ให้ครบถ้วนโดยเร่งด่วน new
newสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือมาใหม่ "ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง" จำหน่ายในราคาเล่มล่ะ 600.- บาทnew
newสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือมาใหม่ "คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร" จำหน่ายในราคาเล่มล่ะ 180.- บาทnew
newกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามด้านล่างซ้ายมือด้วยนะคะ หรือจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะ----> แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์และการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เลือกแล้วกดปุ่ม "Submit" นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะnew

 
ข้อมูลองค์กร
 
กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
- สรุปผลการเบิกจ่าย
- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและแนวทางต่างๆ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(GFMIS)
- แบบฟอร์มต่างๆ
- ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ/คู่มือต่าง ๆ
กลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี
- กฏหมายและระเบียบการคลัง
- บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- e-Auction
- สำนักงานในพื้นที่พิเศษ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(กฏหมาย/ระเบียบ)
- คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก (คบจ. พิษณุโลก)
- จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- โครงการปรับภาพลักษณ์สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- การแบ่งปันความรู้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ผลการดำเนินงาน
   
ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)
ประเภท
งบจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจำ
4,387.34
2,580.90
58.83
งบลงทุน
3,038.01
259.32
8.54
ภาพรวม
7,425.36
2,840.23
38.25
 

."หากไม่สามารถดูพิกัดและผลเบิกจ่ายได้ กรุณาอัพเดท ให้เป็น Internet Explorer 8 ขึ้นไป"
ภาพแสดงสถานที่ตั้ง(พิกัด)ของหน่วยงานเบิกจ่าย ในจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก

 

ติดตั้งโปรแกรม Google earth ที่นี่

วิธีการเข้าโปรแกรม


 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ทางการบริหารทางการเงินการคลังภาครัฐที่เหมาะสมกับผู้บริหารระดับสูงในฐานะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารเงินงบประมาณของแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐเชิงประจักษ์ สำรองข้อมูลการสมัครทางอิเมล์ fprogram.ex๒@gmail.com หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง อาคารใหม่ ชั้น 6 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 หรือทางเว็ปไซด์ www.cgd.go.th คลิกลิงค์หลักสูตร บงส. หรือ www.fmeprogram.com
แจ้งที่ทำการชั่วคราว
สนง.คลังจังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว มายังศาลากลางหลังเดิม(อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้า) โดย กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS) ทำการที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม โทรศัพท์และโทรสาร 055-245083 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) ทำการที่ห้องศูนย์จำหน่วยสินค้า OTOP(เดิม) โทรศัพท์ 055-258853 โทรสาร 055-251138
ภาพกิจกรรม 

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ 2557 ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ในนามหน่วยงานกระทรวงการคลัง เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องสนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างทีม VIP จังหวัดพิษณุโลก กับทึมมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต 6 นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร และส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนต้อนรับ และร่วมจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

นายสุวิญช โรจนวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ชมรมธนาคาร และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานฯ วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ(741) จังหวัดพิษณุโลก

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป และร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
หนังสือเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 299 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

- ที่ กค 0423.3/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ที่ กค 0409.3/ว 245 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 261 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 275 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ ผ่าน GFMIS Web online

 

 

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่ (Visitor Number) ::

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138

ติดต่อ web master : plk@cgd.go.th
ขอเชิญเช่าบูชา พระพุทธสิทธัตถศาสดา
ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา
หนังสือจำหน่าย

 
LINKs