Home | เว็บไซต์เดิม

newตามที่ปรากฎข่าวว่า กฎหมาย กบข.ให้กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามเดิมได้แล้ว กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวที่เคยผ่านสภาฯ วาระ 1 แล้ว แต่มีการยุบสภาเมื่อ 9 ธันวาคม 2556 จึงไม่ได้พิจารณาในวาระ 2-3 ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอีกครั้งnew
newกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามด้านล่างซ้ายมือด้วยนะคะ หรือจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะ----> แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์และการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เลือกแล้วกดปุ่ม "Submit" นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ new
newระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เปิดใช้งานได้ปกติตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป new

 
ข้อมูลองค์กร
 
กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
  - สรุปผลการเบิกจ่าย
- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและแนวทางต่างๆ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก
- แบบฟอร์มต่างๆ
- คู่มือการเรียกรายงานในระบบปฏิบัติการ SAP R3 | คู่มือเบิกจ่าย | คู่มือระบบนำส่งเงิน | คู่มือระบบสินทรัพย์ |
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
  - รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัด
- รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
- สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด
- ระบบ Database CFO
กลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี
  - กฏหมายและระเบียบการคลัง
- บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- e-Auction
- สำนักงานในพื้นที่พิเศษ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก
- คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก (คบจ. พิษณุโลก)
- จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- โครงการปรับภาพลักษณ์สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- การแบ่งปันความรู้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
  - ผลการดำเินินงาน
   
ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 11 เมษายน 2557
(ล้านบาท)
ประเภท
งบจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ

งบประจำ

10,532.16
7,929.43

75.29

งบลงทุน

2,652.02
1,037.32
39.11

ภาพรวม

13,184.18
8,966.74
68.01
 

."หากไม่สามารถดูพิกัดและผลเบิกจ่ายได้ กรุณาอัพเดท ให้เป็น Internet Explorer 8 ขึ้นไป"


 

ภาพแสดงสถานที่ตั้ง(พิกัด)ของหน่วยงานเบิกจ่าย ในจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก

ติดตั้งโปรแกรม Google earth ที่นี่

วิธีการเข้าโปรแกรม


 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนวลจันทร์ อุตมหาราช  คลังจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อชีวิตถึงการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิตการรับราชการ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับโอกาส และความกรุณาจากทุกท่านด้วยดีเสมอ
ดิฉัน จึงขอใช้โอกาสนี้กล่าวคำขอบคุณ และคำอำลา แก่ทุกท่าน
หากมีสิ่งใดที่ดิฉันกระทำไปโดยไม่ตั้งใจ และทำให้ท่านขัดเคือง
ทั้งทางกาย วาจา ใจ ดิฉันขออภัยจากท่านมา ณ โอกาสนี้
และยินดีรับใช้ให้บริการเหมือนเดิมค่ะ
ด้วยรักและเคารพยิ่ง .... นางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังจังหวัดพิษณุโลก
บำเหน็จ/บำนาญ
ตามที่ปรากฎข่าวว่า กฎหมาย กบข.ให้กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามเดิมได้แล้ว กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวที่เคยผ่านสภาฯ วาระ 1 แล้ว แต่มีการยุบสภาเมื่อ 9 ธันวาคม 2556 จึงไม่ได้พิจารณาในวาระ 2-3 ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอีกครั้ง
ฝึกอบรม
ภาพกิจกรรม 
นางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังจังหวัดพิษณุโลก และข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี “ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2557 วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในมิติพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยคณะศึกษา ดูงานจากสำนักงบประมาณ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( 772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงนำมาซึ่งความรุ่งเรืองของสยามประเทศนานับปการสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก บึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก

นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย นางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการ รายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2556 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี2557 วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ( 741) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2557 เพื่อหารือการดำเนินงานของ คบจ.พิษณุโลกร่วมกัน และแนะนำตัว นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 | 2| 3| 4| 5|

 

 
หนังสือเวียน - มาตรการเร่งรัด ปี 2557

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 45ลงวันที่ 13 มีนาคม2557 เรื่อง แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0420.7/ว 63ลงวันที่ 25 มีนาคม2557 เรื่องการส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอาย
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0409.3/ว 59 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 เรื่องการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
-หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 56ลงวันที่ 21 มีนาคม2557 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0406.4/ว 16 ลงวันที่ 4มีนาคม 2557 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 35 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 45 ลว 13 มีนาคม 2557 เรื่อง แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได

- ด่วนมาก ที่ กค 0407.2/ว22 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านตอบแบบสำรวจการใช้ับัตรเครดิตที่แนบมาพร้อมนี้

- ด่วนที่สุด ที่ พล 0003/ว 308 ลว 3 มีนาคม 2557 เรื่อง การเปิดใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบจริง

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเล่าเรียน
- ที่ นร 0704/ว 26 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 8 ลว 9 มกราคม 2557 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form)
- ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 16 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง
- ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 18 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

- ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 5 ลว. 8 มกราคม 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก

- ที่ พล 0003/ว 240 ลว 14 มกราคม 2557 เรื่อง การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ
- ที่ พล 0003/ว 373 ลว 20 มกราคม 2557 เรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
- ที่ พล 0003/ว 374 ลว 20 มกราคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน ผ่าน GFMIS Web Online

- ที่ กค (กวพอ) 0421.3/พ.0029 ลว. 27 มกราคม 2557 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ที่ กค 0421.4/ว.พิเศษ 1/57 ลว. 14 มกราคม 2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ที่ กค 0421.4/ว.พิเศษ 2/57 ลว. 24 มกราคม 2557 เรื่อง การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ
- ที่ กค 0421.6/ว 13 ลว. 10 มกราคม 2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

- ที่ กค 0420.5/ว 461 ลว 24 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

- ด่วนมาก ที่ กค 0408.4/ว 451 ลว. 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- ที่ กค 0406.4/ว 132 ลว. 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- ที่ กค 0406.4/ว 131 ลว. 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 130 ลว. 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 2 ลว.4 ธันวาคม 2556 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด 1 ค่าห้องค่าอาหาร
- ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 1 ลว.4 ธันวาคม 2556 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

- ที่ กค 0502/ว 178 ลว 12 พฤศจิกายน 2535 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งหนี้

- ที่ พล 0003/ว 20281 ลว 21 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS
- ที่ พล 0003/ว 7524 ลว 26 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีและข้อผิดพลาด
- ที่ พล 0003/ว 7525 ลว 26 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
- ด่วนที่สุด ที่ พล 0003/ว 7600 ลว 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระบบ GFMIS
- ที่ พล 0003/ว 7601 ลว 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงานสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว 0454 ลว 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 449 ลว 12 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว/พิเศษ 1 ลว 6 ธันวาคม 2556 เรื่องผ่อนผันการปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานของส่วนราชการ
- ที่ กค 0423.3/ว 432 ลว 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ

1. มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน 2. แบบรายงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2557 3. แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2557
ที่ กค 0423.3/ว 439 ลว. 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555
*ที่ กค 0421.6/ว 00454 ลว. 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได

*ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
*ที่ กค 0604.6/ว373 ลว 10 ตุลาคม 2556 เรื่อง การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS
ที่ พล 0003/ว6830 ลว 25 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน
ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 398 ลว. 28 ตุลาคม 2556 เรื่อง การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

 

 

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่ (Visitor Number) ::

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138

ติดต่อ web master : plk@cgd.go.th

หนังสือมาใหม่

หนังสือจำหน่าย

 
รวมลิงค์