newขณะนี้ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว มายังศาลากลางหลังเดิม(อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้า) โดย กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS) ทำการที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม โทรศัพท์และโทรสาร 055-245083 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) ทำการที่ห้องศูนย์จำหน่วยสินค้า OTOP(เดิม) โทรศัพท์ 055-258853 โทรสาร 055-251138 new
newกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามด้านล่างซ้ายมือด้วยนะคะ หรือจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะ----> แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์และการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เลือกแล้วกดปุ่ม "Submit" นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะnew

 
ข้อมูลองค์กร
 
กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
- สรุปผลการเบิกจ่าย
- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและแนวทางต่างๆ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(GFMIS)
- แบบฟอร์มต่างๆ
- ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ/คู่มือต่าง ๆ
กลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี
- กฏหมายและระเบียบการคลัง
- บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- e-Auction
- สำนักงานในพื้นที่พิเศษ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(กฏหมาย/ระเบียบ)
- คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก (คบจ. พิษณุโลก)
- จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- โครงการปรับภาพลักษณ์สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- การแบ่งปันความรู้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ผลการดำเนินงาน
   
ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
(ล้านบาท)
ประเภท
งบจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจำ
1,518.34
250.92
16.53
งบลงทุน
710.66
0.00
0.00
ภาพรวม
2,229.00
250.92
11.26
 

."หากไม่สามารถดูพิกัดและผลเบิกจ่ายได้ กรุณาอัพเดท ให้เป็น Internet Explorer 8 ขึ้นไป"
ภาพแสดงสถานที่ตั้ง(พิกัด)ของหน่วยงานเบิกจ่าย ในจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก

 

ติดตั้งโปรแกรม Google earth ที่นี่

วิธีการเข้าโปรแกรม


 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งที่ทำการชั่วคราว
สนง.คลังจังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว มายังศาลากลางหลังเดิม(อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้า) โดย กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS) ทำการที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม โทรศัพท์และโทรสาร 055-245083 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) ทำการที่ห้องศูนย์จำหน่วยสินค้า OTOP(เดิม) โทรศัพท์ 055-258853 โทรสาร 055-251138
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) คลิ๊ก / กำหนดราคาค่าก่อสร้าง/สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4/ปร.5) คลิ๊ก / เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ พล 1-2557 จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก คลิ๊ก
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตาราง ปปช.01 : คลิ๊ก)
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) คลิ๊ก / ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊ก
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม 

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมบุคลากรสำนักงานคลัง เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 321 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเตรียมงาน “กฐินรังสรรค์ สมานฉันท์ คบจ." เพื่อเตรียมการต้อนรับท่านปลัดกระทรวงการคลัง ในโอกาสจะเดินทางมาทอดกฐินในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการ ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็น 1 ในจังหวัดนำร่อง วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2558 และร่วมต้อนรับนายเจษฏา โพธิจินดา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดพิษณุโลก และประธาน คบจ.พิษณุโลก วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ(741) จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการศึกษาดูงานสำนักงานคลังจังหวัดต้นแบบ เพื่อนำรูปแบบและข้อมูลมาปรับใช้ เป็นแนวทางปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานของคณะทำงานปรับบทบาท และสร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่การจัดโครงสร้างของสำนักงานคลังจังหวัด ณ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
หนังสือเวียน ปี 2557

- หนังสือที่ กค 0409.3/ว 129 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS
- หนังสือที่ กค 0409.3/ว 166 ลงวันที่ 2 กรกฏาคม 2557 เรื่อง กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 165 ลว 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 161 ลว 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วกการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และการอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 158 ลว 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 49 ลว 23 มิถุนายน 2557 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

- หนังสือ ที่ นร 0717/ว51 เรื่อง แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- หนังสือ ที่ นร 0704/ว42 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
- หนังสือ ที่ นร 0717/ว53 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 131 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและการจัดส่งเรื่องให้พิจารณาหรือตรวจสอบ

- หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 6020/1895/ 4265/ 2557 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือในการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pention)

- ที่ พล 0003/ว 2371 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 106 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
- หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 95 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว101 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 เรื่อง การลงทะเบียนสิทธิการเข้าใช้งานใน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม
- หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว97 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 65 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 56 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0409.3/ว 66 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 เรื่อง คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายยเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online

- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ ว 68 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ(GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม)
- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ ว 70 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 28 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำนาญรายเดือน
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 30 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่องการเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 45ลงวันที่ 13 มีนาคม2557 เรื่อง แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0420.7/ว 63ลงวันที่ 25 มีนาคม2557 เรื่องการส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอาย
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0409.3/ว 59 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 เรื่องการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
-หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 56ลงวันที่ 21 มีนาคม2557 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0406.4/ว 16 ลงวันที่ 4มีนาคม 2557 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 35 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 45 ลว 13 มีนาคม 2557 เรื่อง แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได

- ด่วนมาก ที่ กค 0407.2/ว22 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านตอบแบบสำรวจการใช้ับัตรเครดิตที่แนบมาพร้อมนี้

- ด่วนที่สุด ที่ พล 0003/ว 308 ลว 3 มีนาคม 2557 เรื่อง การเปิดใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบจริง

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเล่าเรียน
- ที่ นร 0704/ว 26 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 8 ลว 9 มกราคม 2557 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form)
- ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 16 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง
- ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 18 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

- ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 5 ลว. 8 มกราคม 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก

- ที่ พล 0003/ว 240 ลว 14 มกราคม 2557 เรื่อง การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ
- ที่ พล 0003/ว 373 ลว 20 มกราคม 2557 เรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
- ที่ พล 0003/ว 374 ลว 20 มกราคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน ผ่าน GFMIS Web Online

- ที่ กค (กวพอ) 0421.3/พ.0029 ลว. 27 มกราคม 2557 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ที่ กค 0421.4/ว.พิเศษ 1/57 ลว. 14 มกราคม 2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ที่ กค 0421.4/ว.พิเศษ 2/57 ลว. 24 มกราคม 2557 เรื่อง การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ
- ที่ กค 0421.6/ว 13 ลว. 10 มกราคม 2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

- ที่ กค 0420.5/ว 461 ลว 24 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

- ด่วนมาก ที่ กค 0408.4/ว 451 ลว. 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- ที่ กค 0406.4/ว 132 ลว. 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- ที่ กค 0406.4/ว 131 ลว. 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 130 ลว. 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 2 ลว.4 ธันวาคม 2556 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด 1 ค่าห้องค่าอาหาร
- ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 1 ลว.4 ธันวาคม 2556 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

- ที่ กค 0502/ว 178 ลว 12 พฤศจิกายน 2535 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งหนี้

- ที่ พล 0003/ว 20281 ลว 21 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS
- ที่ พล 0003/ว 7524 ลว 26 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีและข้อผิดพลาด
- ที่ พล 0003/ว 7525 ลว 26 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
- ด่วนที่สุด ที่ พล 0003/ว 7600 ลว 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระบบ GFMIS
- ที่ พล 0003/ว 7601 ลว 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงานสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว 0454 ลว 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 449 ลว 12 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว/พิเศษ 1 ลว 6 ธันวาคม 2556 เรื่องผ่อนผันการปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานของส่วนราชการ
- ที่ กค 0423.3/ว 432 ลว 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ

1. มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน 2. แบบรายงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2557 3. แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2557
ที่ กค 0423.3/ว 439 ลว. 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555
*ที่ กค 0421.6/ว 00454 ลว. 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได

*ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
*ที่ กค 0604.6/ว373 ลว 10 ตุลาคม 2556 เรื่อง การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS
ที่ พล 0003/ว6830 ลว 25 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน
ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 398 ลว. 28 ตุลาคม 2556 เรื่อง การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

 

 

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่ (Visitor Number) ::

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138

ติดต่อ web master : plk@cgd.go.th
ขอเชิญเช่าบูชา พระพุทธสิทธัตถศาสดา
ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา
หนังสือจำหน่าย

 
LINKs