newด่วนที่สุด ที่ พล 0003/1310 เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "คลิ๊ก" new
newประกาศ การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 "คลิ๊ก" new
newเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าภาครัฐ กรมบัญชีกลางจึงขอให้ผู้ค้าภาครัฐที่ขายสินค้าที่ปรากฎตามเอกสารแนบ มาบันทึกข้อมูลในระบบ e-catalog ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปnew
newด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 51 ลว. 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558new
newกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามด้านล่างซ้ายมือด้วยนะคะ หรือจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะ----> แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์และการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เลือกแล้วกดปุ่ม "Submit" นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะnew

 
ข้อมูลองค์กร
 
กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
กลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี
- กฏหมายและระเบียบการคลัง
- บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- e-Auction / e-GP
- สำนักงานในพื้นที่พิเศษ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(กฏหมาย/ระเบียบ)
- คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก (คบจ. พิษณุโลก)
- จุลสาร คบจ./สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- โครงการปรับภาพลักษณ์สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- การแบ่งปันความรู้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ผลการดำเนินงาน
   
ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(ล้านบาท)
ประเภท
งบจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจำ
13,991.84
13,621.82
97.36
งบลงทุน
5,727.76
4,234.92
73.94
ภาพรวม
19,719.60
17,856.74
90.55
 

."หากไม่สามารถดูพิกัดและผลเบิกจ่ายได้ กรุณาอัพเดท ให้เป็น Internet Explorer 8 ขึ้นไป"
ภาพแสดงสถานที่ตั้ง(พิกัด)ของหน่วยงานเบิกจ่าย ในจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก

 

ติดตั้งโปรแกรม Google earth ที่นี่

วิธีการเข้าโปรแกรม


 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการ
ด่วนที่สุด ที่ พล 0003/1310 เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "คลิ๊ก"
บงส.รุ่นที่ 3
ประกาศ การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 "คลิ๊ก"
ตัวทวีคูณ (K)
แนวคิดการคำนวณตัวทวีคูณ (K) เพื่อเป็นแนวทางในการใช้คำนวณเม็ดเงินที่จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจังหวัดจากงบประมาณของรัฐ "ดาวน์โหลด"
การประชุม/สัมมนา
เอกสารบรรยาย "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3" ดาวน์โหลด
เอกสารบรรยายโครงการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ดาวน์โหลด
ภาพกิจกรรม 

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559 โดยนางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต6 นายเจษฏา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการ วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมด้วย สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก สรรพากรพื้นที่พิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก2 ธกส.พิษณุโลก ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทิพยประกันภัย เพื่อจัดกิจกรรมเสริมความรู้ และให้บริการประชาชนในพื้นที่ วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ อบต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก" นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบ GFMIS มีความรู้ และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบมากยิ่งขึ้น วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของ คบจ.พิษณุโลก และกำหนดการจัดโครงการ คบจ.พิษณุโลก กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “Stronger Together Ministry of Finance " ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558

นางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต6 และนายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “ เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก " โดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเปิดการเสวนา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558

นางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต6 และนายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังเขต6 และสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบของ “ รวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดพิษณุโลก" ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

นางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Elctronic Market : e- market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Elctronic Bidding : e- bidding) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก " โดยนายเจษฏา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และวิทยาจากสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพิษณุโลก
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
หนังสือเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ที่ กค 0421.5/ ว 399 ลว. 15 ตุลาคม 2558 เรื่องการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 475 ลว. 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินแบับเดิม
- ที่ กค 0422.2/ว 371 ลว. 1 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
- ที่ กค 0409.3/ว 361 ลว. 30 กันยายน 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างรหัสงบประมาณของส่วนราชการในระบบ GFMIS
- ที่ กค 0409.2/ว 390 ลว. 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน EIS สำหรับส่วนราชการระดับกรม
- ที่ กค 0407.2/ ว 336 ลว. 21 กันยายน 2558 เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานผลการใช้บัตรเครดิตราชการ
- ที่ กค 0406.3/ว 359 ลว. 30 กันยายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารและการตรวจสอบเพื่อขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองรชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- ที่ กค 0410.2/ว 370 ลว. 30 กันยายน 2558 เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
-ที่ กค 0406.6/ว 369 ลว. 30 กันยายน 2558 เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
- ที่ กค 0409.3/ว 312 ลว. 4 กันยายน 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ที่ กค 0406.6/ว 98 ลว. 4 กันยายน 2558 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
- ที่ กค 0422.2/ว 83 ลว. 13 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
- ที่ กค 0423.3/ว 267 ลว. 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ
- ที่ กค 0423.4/ว 276 ลว. 7 สิงหาคม 2558 เรื่อง การใช้งานระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ
- ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลว. 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
- ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลว. 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
- ที่ พล 0003/ว 749 ลว. 20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การบันทึกรับแบบ Undo ในระบบ e-pension
- ที่ กค 0416.3/ว 691 ลว. 8 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคำขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จลูกจ้าง
- ที่ กค 0406.6/ว 197 ลว. 4 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 51 ลว. 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 188 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
- ที่ กค 0420.7/ว 148 ลว. 8 เมษายน 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น undo
- ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 180 ลว. 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
- ที่ กค 0409.3/ว 133 ลว. 31 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal
- ที่ กค 0420.5/ว 151 ลว. 10 เมษายน 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
- ที่ กค 0409.3/ว 112 ลว 20 มีนาคม 2558 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS
- ที่ กค 0409.3/ว 134 ลว 31 มีนาคม 2558 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS
- ที่ กค 0409.3/ว 129 ลว. 30 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0406.4/ว 30 ลว. 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 50 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 9 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงิน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/ว 122 ลว. 26 พฤศจิกายน 2552
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ง 63 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอกนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
- ที่ กค 0410.2/ว 12 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดเจ้าหน้าที่
- ที่ กค 0406.4/ว 16 ลว. 16 มีนาคม 2558 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
- ที่ กค 0406.4/ว 115 ลว. 23 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
- ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 117 ลว. 23 มีนาคม 2558 เรื่อง แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
- ที่ กค 0421.4/ว 37 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 32 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
- ที่ กค 0408/ว 9 ลว. 13 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
- ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 77 ลว. 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.4/10900 ลว. 19 มีนาคม 2558 เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2558
- ที่ กค 0409.3/ว 122 ลว. 25 มีนาคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยเบิกจ่ายแบบคราวละมาก ๆ (MASS)
- ที่ พล 0003/1753 ลว 5 ธันวาคม 2557 เรื่อง การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP
- ที่ กค 0423.3/ว 373 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
- ที่ กค 0423.3/ว 359 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 299 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

- ที่ กค 0423.3/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ที่ กค 0409.3/ว 245 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 261 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 275 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ ผ่าน GFMIS Web online

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ที่ พล 0003/1753 ลว 5 ธันวาคม 2557 เรื่อง การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP
- ที่ กค 0423.3/ว 373 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
- ที่ กค 0423.3/ว 359 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน

 

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่ (Visitor Number) ::
AmazingCounters.com


สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138

ติดต่อ web master : plk@cgd.go.th
ขอเชิญเช่าบูชา พระพุทธสิทธัตถศาสดา
ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา
หนังสือจำหน่าย

 
LINKs