newที่ กค 0416.3/ว 691 ลว. 8 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคำขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จลูกจ้างnew
newด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 51 ลว. 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558new
newดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ" วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 new
newดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับโครงการ Undonew
newสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือมาใหม่ "ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง" จำหน่ายในราคาเล่มล่ะ 600.- บาทnew
newกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามด้านล่างซ้ายมือด้วยนะคะ หรือจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะ----> แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์และการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เลือกแล้วกดปุ่ม "Submit" นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะnew

 
ข้อมูลองค์กร
 
กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
- สรุปผลการเบิกจ่าย
- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและแนวทางต่างๆ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(GFMIS)
- แบบฟอร์มต่างๆ
- ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ/คู่มือต่าง ๆ
กลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี
- กฏหมายและระเบียบการคลัง
- บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- e-Auction / e-GP
- สำนักงานในพื้นที่พิเศษ
- หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ(กฏหมาย/ระเบียบ)
- คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก (คบจ. พิษณุโลก)
- จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- โครงการปรับภาพลักษณ์สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
- การแบ่งปันความรู้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ผลการดำเนินงาน
   
ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
(ล้านบาท)
ประเภท
งบจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจำ
10,201.28
7,763.32
76.10
งบลงทุน
4,666.13
2,293.37
49.15
ภาพรวม
14,867.41
10,056.69
67.64
 

."หากไม่สามารถดูพิกัดและผลเบิกจ่ายได้ กรุณาอัพเดท ให้เป็น Internet Explorer 8 ขึ้นไป"
ภาพแสดงสถานที่ตั้ง(พิกัด)ของหน่วยงานเบิกจ่าย ในจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก

 

ติดตั้งโปรแกรม Google earth ที่นี่

วิธีการเข้าโปรแกรม


 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม/สัมมนา
เอกสารบรรยาย "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3" ดาวน์โหลด
เอกสารบรรยายโครงการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ดาวน์โหลด
การจัดการตลาด
มันสัมปะหลัง
ปี 2557/2558
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสัมปะหลัง ปี 2557/58 ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการค้ามันสัมปะหลังทราบโดยทั่วกัน คลิ๊ก
ภาพกิจกรรม 

นายเจษฏา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6/2558 โดยส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการก่อหนี้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยนางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต 6 , นายเจษฏา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก คลังจังหวัดในเขต 6 และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับและนำชมสำนักงาน วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเจษฏา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เปิดมิติ คบจ.!! กะเทาะ กลยุทธ์.. ฉุดเศรษฐกิจไทย พ้นวิกฤต ได้จริงหรือ? " โครงการสัมมนา ขับเคลื่อน คบจ.สู่ความเข้มแข็งทางการคลัง จัดโดยสำนักงานคลังเขต 6 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิด และวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการสัมมนา ขับเคลื่อน คบจ.สู่ความเข้มแข็งทางการคลัง “เปิดมิติ คบจ.!! กะเทาะ กลยุทธ์.. ฉุดเศรษฐกิจไทย พ้นวิกฤต ได้จริงหรือ? " จัดโดยสำนักงานคลังเขต 6 โดยนางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต 6 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้คณะผู้บริการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายเจษฏา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเจษฏา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเงาน คบจ. Zone6 Blue Smart party จัดโดยสำนักงานคลังเขต 6 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด( คบจ.) ในเขต 6 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสัมมนา “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ และทบทวนกระบวนการการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธี Management Chart ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 " และการจัดทำศูนย์ของมูลข่าวสาร โดยนางสาวสุรีย์ คุ้มทิม คลังจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและร่วมสัมมนาในครั้งนี้ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสัมมนา “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ และทบทวนกระบวนการการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธี Management Chart ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 " และการจัดทำศูนย์ของมูลข่าวสาร โดยนายรุ่งชัย แพศย์ศกล คลังจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและร่วมสัมมนาในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
หนังสือเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลว. 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
- ที่ พล 0003/ว 749 ลว. 20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การบันทึกรับแบบ Undo ในระบบ e-pension
- ที่ กค 0416.3/ว 691 ลว. 8 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคำขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จลูกจ้าง
- ที่ กค 0406.6/ว 197 ลว. 4 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 51 ลว. 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 188 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
- ที่ กค 0420.7/ว 148 ลว. 8 เมษายน 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น undo
- ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 180 ลว. 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
- ที่ กค 0409.3/ว 133 ลว. 31 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal
- ที่ กค 0420.5/ว 151 ลว. 10 เมษายน 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
- ที่ กค 0409.3/ว 112 ลว 20 มีนาคม 2558 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS
- ที่ กค 0409.3/ว 134 ลว 31 มีนาคม 2558 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS
- ที่ กค 0409.3/ว 129 ลว. 30 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0406.4/ว 30 ลว. 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 50 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 9 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงิน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/ว 122 ลว. 26 พฤศจิกายน 2552
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ง 63 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอกนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
- ที่ กค 0410.2/ว 12 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดเจ้าหน้าที่
- ที่ กค 0406.4/ว 16 ลว. 16 มีนาคม 2558 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
- ที่ กค 0406.4/ว 115 ลว. 23 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
- ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 117 ลว. 23 มีนาคม 2558 เรื่อง แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
- ที่ กค 0421.4/ว 37 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 32 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
- ที่ กค 0408/ว 9 ลว. 13 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
- ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 77 ลว. 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.4/10900 ลว. 19 มีนาคม 2558 เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2558
- ที่ กค 0409.3/ว 122 ลว. 25 มีนาคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยเบิกจ่ายแบบคราวละมาก ๆ (MASS)
- ที่ พล 0003/1753 ลว 5 ธันวาคม 2557 เรื่อง การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP
- ที่ กค 0423.3/ว 373 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
- ที่ กค 0423.3/ว 359 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 299 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

- ที่ กค 0423.3/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ที่ กค 0409.3/ว 245 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 261 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ผ่าน GFMIS Web online
- ที่ กค 0409.3/ว 275 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ ผ่าน GFMIS Web online

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- ที่ พล 0003/1753 ลว 5 ธันวาคม 2557 เรื่อง การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP
- ที่ กค 0423.3/ว 373 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
- ที่ กค 0423.3/ว 359 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน

 

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่ (Visitor Number) ::
AmazingCounters.com


สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138

ติดต่อ web master : plk@cgd.go.th
ขอเชิญเช่าบูชา พระพุทธสิทธัตถศาสดา
ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา
หนังสือจำหน่าย

 
LINKs