ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือ
เรื่อง
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.4/ว350 ลว. 6 ก.ย. 55 การให้ส่วนราชการ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการกับภาครัฐมาลงทะเบียนในฐานะผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว360 ลว. 13 ก.ย. 55 การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว356 ลว. 11 ก.ย. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว347 ลว. 5 ก.ย. 55 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว338 ลว. 3 ก.ย. 55 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว320 ลว. 27 ส.ค. 55 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศใช้
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว90 ลว. 22 ส.ค. 55 แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว317 ลว. 22 ส.ค. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว316 ลว. 22 ส.ค. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว289 ลว. 30 ก.ค. 55 การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว273 ลว. 18 ก.ค. 55 แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว272 ลว. 17 ก.ค. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว268 ลว. 16 ก.ค. 55 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว267 ลว. 16 ก.ค. 55 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว260 ลว. 12 ก.ค. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว259 ลว. 12 ก.ค. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลว. 12 ก.ค. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว257 ลว. 12 ก.ค. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว256 ลว. 11 ก.ค. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

หน้า
22
323
4
5
6
7
8
9
10