กลุ่มงานวิชาการ
กฎหมายระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัด
การอบรมบุคลากร
กลุ่มงาน GFMIS
ข่าวประชาสัมพันธ์ GFMIS
ข้อมูลเร่งรัดการเบิกจ่าย
GFMIS REPORT
ระเบียบนโยบาย GFMIS
มาตราฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
คำถามที่พบบ่อย
กลุ่มงาน CFO
ข่าวประชาสัมพันธ์ CFO
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
รายงานประมาณการเศรษฐกิจ
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
 
คบจ.จังหวัด
รายชื่อคณะผู้บริหาร คบจ. นราธิวาส
แผนยุทธศาสตร์
แผนการปฏิบัติงาน/รายละเอียดโครงการ
รายงานการประชุม
 
รายงานข้อมูล/สถิติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คำถามถามบ่อย
สถิติผู้เข้าชม
 
แบบสอบถามความคิดเห็น

หนังสือเวียน
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส
ที่ นธ 0003/ว00240 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอข้อมูลสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในหน่วยงานภาครัฐ (update 2 มีนาคม 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1081 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (update 2 มีนาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว0169 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ เรื่องการพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมากตรการเร่งรัดเบิกจ่าย (update 11 กุมภาพันธ์ 2558)
ที่ นธ 0003/ว614 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการการดำเนินการปรับลด ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (update 5 กุมภาพันธ์ 2558)
ที่ นธ 0003/ว263 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (update 20 มกราคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว0067 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่าย เงินส่วนเพิ่มของรับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตาม พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (update 16 มกราคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงนายทะเบียนและผู้มีที่จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการ ทั่วประเทศและมาตรการกำกับควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชกา(update 16 มกราคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว0060 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดสำหรับ   โครงการ UNDO (update 15 มกราคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว055 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 เรื่อง การกำหนดวันที่และวิะีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(update 14 มกราคม 2558)
ปะหน้า UNDO
ที่ นธ 0003/ว6241 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง เชิญชวนสั่งซื้อเสื้อครบรอบ 100 ปี เมืองนราธิวาส (update 5 มกราคม 2558)
เอกสารการนับเวลาราชการทวีคูณ
ที่ นธ 0003/ว1295 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เรื่อง  การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เรื่อง แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อราคาีจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (update 2 ธันวาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ (ประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2557)
 
>>ดูทั้งหมด
 
  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
กิจกรรมการเทศน์-ฟังธรรม และการตักบาตร
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

>> ดูภาพทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเีบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP (ระบบสำรอง)กรณีมีความจำเป็น
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
ด่วนที่สุด แจ้งพบเครื่องบันทึกเสียงสีดำยี่ห้อ SAMSUNG ในการประชุม คณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ครั้งที่  1/2555ติดต่อขอรับของกลับได้ที่ สนง.คลังจังหวัดนราธิวาส
ภาพกิจกรรม ( Benchmarking ) การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และคบจ. ณ.สำนักงานคลังกระบี่
ร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP 2552)
ที่ นธ 0003/3938 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส
ที่ นธ 0003/3937 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส
>> ดูทั้งหมด
คลังจังหวัด


ว่าง
        

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ลิงค์หน่วยงานที่สำคัญ
ราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ
 
ราคายาง