กลุ่มงานวิชาการ
กฎหมายระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลเร่งรัดการเบิกจ่าย
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัด
การอบรมบุคลากร
กลุ่มงาน GFMIS
ข่าวประชาสัมพันธ์ GFMIS
GFMIS REPORT
ระเบียบนโยบาย GFMIS
มาตราฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
คำถามที่พบบ่อย
กลุ่มงาน CFO
ข่าวประชาสัมพันธ์ CFO
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
        รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
        รายงานภาวะการคลังท้องถิ่น
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ข่าวสารเศรษฐกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คบจ.จังหวัด
รายชื่อคณะผู้บริหาร คบจ. นราธิวาส
แผนยุทธศาสตร์
แผนการปฏิบัติงาน/รายละเอียดโครงการ
รายงานการประชุม
 
รายงานข้อมูล/สถิติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คำถามถามบ่อย
สถิติผู้เข้าชม
 
แบบสอบถามความคิดเห็น
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม


หนังสือเวียน
 ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส
เอกสารการนับเวลาราชการทวีคูณ
ที่ นธ 0003/ว1295 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เรื่อง  การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เรื่อง แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อราคาีจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (update 2 ธันวาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ (ประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2557)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1204 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายการเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (update 10 พฤศจิกายน 2557)
ที่ นธ 0003/ว5028 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส (update 3 พฤศจิกายน 2557)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1120 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่องการอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เรื่อง การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (update 22 ตุลาคม 2557)
ที่ นธ 0003/ว4777 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (update 20 ตุลาคม 2557)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1022 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ำว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน เรื่องวิธีเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Teminsl) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online) (update 29 กันยายน 2557)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว992 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS (update 22 กันยายน 2557)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว969 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่องการกันเิงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดประชุม สัมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ (update 16 กันยายน 2557)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว955 ลงวันที่ 11 กันยายน 2557รื่องประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) (update 12 กันยายน 2557)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว887 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน เรื่อง วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขาย/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับ GFMIS Web Online เรื่อง  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2557 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (update 3 กันยายน 2557)
ที่ นธ 0003/ว865 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (update 27 สิงหาคม 2557)
ที่ นธ 0003/ว866 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิก  ไว้เหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ (update 27 สิงหาคม 2557)
ที่ นธ 0003/ว3534 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่องประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 (update 6 สิงหาคม 2557)
ที่ นธ 0003/ว0772 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่องโครงการเงินกู้กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) (update 5 สิงหาคม 2557)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว3272 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ(update 24 กรกฎาคม 2557)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว00655 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุวิธีอื่น เรื่อง  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557(update 7 กรกฎาคม 2557)

ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว0639 ลงวันที่ 3  กรกฎาคม 2557 เรื่องโครงการเงินกู้กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน(update 4 กรกฎาคม 2557)

ที่ นธ 0003/ว619 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่องประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจำหน่ายหนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน     ก่อสร้างของราชการ(update 1 กรกฎาคม 2557)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว2592 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เรื่องการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (update 16 มิถุนายน 2557)
ที่ นธ 0003/ว532 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เรื่องกรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS ผ่านทางหน้าจอแสดงผลเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงาน Web Online ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 (update 5 มิถุนายน 2557)

ที่ นธ 0003/ว 506 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน เรื่อง ขอระงับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด                     (update 29 พฤษภาคม 2557)

>> ดูทั้งหมด  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
กิจกรรมการเทศน์-ฟังธรรม และการตักบาตร
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

>> ดูภาพทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการบันทึกบัญชี GFMIS อบรม 16-17 กันยายน 2557
การลงทะเีบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP (ระบบสำรอง)กรณีมีความจำเป็น
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
ด่วนที่สุด แจ้งพบเครื่องบันทึกเสียงสีดำยี่ห้อ SAMSUNG ในการประชุม คณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ครั้งที่  1/2555ติดต่อขอรับของกลับได้ที่ สนง.คลังจังหวัดนราธิวาส
ภาพกิจกรรม ( Benchmarking ) การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และคบจ. ณ.สำนักงานคลังกระบี่
ร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP 2552)
ที่ นธ 0003/3938 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส
ที่ นธ 0003/3937 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส
>> ดูทั้งหมด
วีดิโอกิจกรรม
"
>> ดูทั้งหมด
คลังจังหวัด


นางสาวกันต์ชิตา  อัมพวัน
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ส่วนวิชาการ      สำนักงานคลังเขต 8 รักษาราชการแทน        คลังจังหวัดนราธิวาส

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ลิงค์หน่วยงานที่สำคัญ
ราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ
 
ราคายาง