กลุ่มงานวิชาการ
กฎหมายระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัด
การอบรมบุคลากร
ประชาสัมพันธ์ กบข. UNDO
กลุ่มงาน GFMIS
ข่าวประชาสัมพันธ์ GFMIS
ข้อมูลเร่งรัดการเบิกจ่าย
GFMIS REPORT
ระเบียบนโยบาย GFMIS
มาตราฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
คำถามที่พบบ่อย
กลุ่มงาน CFO
ข่าวประชาสัมพันธ์ CFO
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
รายงานประมาณการเศรษฐกิจ
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
 
คบจ.จังหวัด
รายชื่อคณะผู้บริหาร คบจ. นราธิวาส
แผนยุทธศาสตร์
แผนการปฏิบัติงาน/รายละเอียดโครงการ
รายงานการประชุม
 
รายงานข้อมูล/สถิติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คำถามถามบ่อย
สถิติผู้เข้าชม
 
แบบสอบถามความคิดเห็น

หนังสือเวียน
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส
ที่ นธ 0003/ว1225 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (update 1 กันยายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1164 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เรื่อง โครงการสัมนา "การเพิ่้มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ" หัวข้อ รู้จักก่อนใช้ e-market และ e-bidding
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1218 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่องแจ้งงดอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMIS (update 28 สิงหาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว1220 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่องโครงการ GFMIS ห่วงใยใส่ใจกันปี2 (update 28 สิงหาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว1199 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (update 28 สิงหาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว9027 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (update 27 สิงหาคม 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/992 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปิดบัญชีเงินฝากคลัง และการสำรวจบัญชีเงินฝากคลังทางส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS
เอกสารประกอบการอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
ที่ นธ 0003/ว0986 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ (update 23 กรกฎาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว920 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (update 16 กรกฎาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว925 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในของ สนง.คลังจังหวัดนราธิวาส (update 16 กรกฎาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว805 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรื่องผลการประเมินการดำเนินงานของผู้บริการตลาดกลางอิเล็คทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (update 30 มิถุนายน 2558)
ที่ นธ 0003/ว805 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (update 25 มิถุนายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว2408 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง (สำเนา)
ที่ นธ 0003/ว0579ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (update 19 มิถุนายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว6214 , 6213 , 6212 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (update 10 มิถุนายน 2558)
ที่ นธ 0003/ว5262 ลงวันที่20 พฤษภาคม 2558 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(update 21 พฤษภาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว626 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ(update 21 พฤษภาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว0570 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การสำรวจข้อมูลรับบำนาญ
ที่ออกราชการ ปี 2540-2556 ที่มีฐานข้อมูลในระบบบำเหน็จบำนาญไม่ถูกต้องครบถ้วน

(update 15 พฤษภาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว549 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่องการรายงานโครงการที่มี
การจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงิน
การจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
(update 7 พฤษภาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว0533 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(update 7 พฤษภาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว515 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ (update 30 เมษายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว159 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (update 28 เมษายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว373 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่องการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(update 30 มีนาคม 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว01553 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
การมอบอำนาจด้านบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุหนุนเฉพาะกิจ
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(update 24 มีนาคม 2558)

ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1552 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม
(update 24 มีนาคม 2558)

ที่ นธ 0003/ว1172ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่องตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและ
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎ หมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 (update 5 มีนาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว1156ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบ
การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่า น้ำมันเพิ่มเติม
(update 5 มีนาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว00240 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอข้อมูลสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในหน่วยงานภาครัฐ (update 2 มีนาคม 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1081 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (update 2 มีนาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว0169 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ เรื่องการพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมากตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
(update 11 กุมภาพันธ์ 2558)
ที่ นธ 0003/ว614 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการการดำเนินการปรับลด ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (update 5 กุมภาพันธ์ 2558)
ที่ นธ 0003/ว263 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (update 20 มกราคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว055 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 เรื่อง การกำหนดวันที่และวิะีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(update 14 มกราคม 2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่3
วันที่ 23-24 และ 27 กรกฎาคาม พ.ศ. 2558


>> ดูภาพทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเีบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP (ระบบสำรอง)กรณีมีความจำเป็น
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
ที่ นธ 0003/3938 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส
ที่ นธ 0003/3937 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส
>> ดูทั้งหมด
คลังจังหวัด


นางสาวพิลาส  หะยีสาแม็ง
คลังจังหวัดนราธิวาส

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ลิงค์หน่วยงานที่สำคัญ
ราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ
 
ราคายาง