กลุ่มงานวิชาการ
กฎหมายระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัด
การอบรมบุคลากร
ประชาสัมพันธ์ กบข. UNDO
กลุ่มงาน GFMIS
ข่าวประชาสัมพันธ์ GFMIS
ข้อมูลเร่งรัดการเบิกจ่าย
GFMIS REPORT
ระเบียบนโยบาย GFMIS
มาตราฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
คำถามที่พบบ่อย
กลุ่มงาน CFO
ข่าวประชาสัมพันธ์ CFO
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
รายงานประมาณการเศรษฐกิจ
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
 
คบจ.จังหวัด
รายชื่อคณะผู้บริหาร คบจ. นราธิวาส
แผนยุทธศาสตร์
แผนการปฏิบัติงาน/รายละเอียดโครงการ
รายงานการประชุม
 
รายงานข้อมูล/สถิติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คำถามถามบ่อย
สถิติผู้เข้าชม
 
แบบสอบถามความคิดเห็น

หนังสือเวียน
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/2158, 2160,2162 และ 2164 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3/2559 (หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก, นายก อบจ. นธ., นายกเทศมนตรีเมือง นธ. และนายอำเภอทุกอำเภอ) (update 29 กุมภาพันธ์2559)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว 1573 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการสนับสนุนการดำเนินการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) (update 12 กุมภาพันธ์2559)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว 1572 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (update 12 กุมภาพันธ์2559)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว 56 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่องขอเชิญประชุม(update 6 มกราคม 2559)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว 0015 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 เรื่องการกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (update 5 มกราคม 2559)
เอกสารประกอบการอบรม โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการ จังหวัดนราธิวาส (update 15 ธันวาคม 2558)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 491 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญํติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (update 15 ธันวาคม 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว6381 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุม (เร่งรัดการเบิกจ่าย) (update 3 ธันวาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว1733 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ (update 3 ธันวาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว6261 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล (update 27 พฤศจิกายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1698 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ (update 19 พฤศจิกายน 2558)
เรื่อง โครงการฝึุกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่้ 3 (update 17 พฤศจิกายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว5937 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุม (update 11 พฤศจิกายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว5936 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุม (update 11 พฤศจิกายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว5729 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อ สร้าง (update 2 พฤศจิกายน 2558)
ที่ นธ 0003/ว1599 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการ เสนอราคา เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (update 29 ตุลาคม 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว5693 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการเร่งรัดติดตามการใชจ่าย เงินงบประมาณของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (update 29 ตุลาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว5650 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เรื่องการขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานภาพของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (update 28 ตุลาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว5444 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่องการกำหนดประกาศสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (update 16 ตุลาคม 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว5151 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่องหลกเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (update 30 กันยายน 2558)
ด่วนมาก ที่ นธ 0003/ว1445 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่องการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เรื่อง การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online (update 30 กันยายน 2558)
ด่วนมาก ที่ นธ 0003/ว1443 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ (update 30 กันยายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว5150 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ ระดับตำบล (update 30 กันยายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1429 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (update 29 กันยายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว5080 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการsยุดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบ และเงินชดเชย ส่งให้ กบข. สำหรับข้าราชการ UNDO (update 25 กันยายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1409 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนเงินของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ UNDO (update 25 กันยายน 2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1319 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานวนช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (update 11 กันยายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1308 ลงวันที่ 10 กันยายน 2558 เรื่องขอเร่งรัดการออกใบรับรองสิทธิตามโครงการ UNDO (update 10 กันยายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว4651 ลงวันที่ 10 กันยายน 2558 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (update 10 กันยายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว4757 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 เรื่องเร่งรัดติดตามการดำเนินงานในการบริหารงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่ (update 10 กันยายน 2558)
ที่ นธ 0003/ว1225 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (update 1 กันยายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1164 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เรื่อง โครงการสัมนา "การเพิ่้มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ" หัวข้อ รู้จักก่อนใช้ e-market และ e-bidding
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว1218 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่องแจ้งงดอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMIS (update 28 สิงหาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว1220 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่องโครงการ GFMIS ห่วงใยใส่ใจกันปี2 (update 28 สิงหาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว1199 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (update 28 สิงหาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว9027 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (update 27 สิงหาคม 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/992 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปิดบัญชีเงินฝากคลัง และการสำรวจบัญชีเงินฝากคลังทางส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS
เอกสารประกอบการอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
ที่ นธ 0003/ว0986 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ (update 23 กรกฎาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว920 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (update 16 กรกฎาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว925 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในของ สนง.คลังจังหวัดนราธิวาส (update 16 กรกฎาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว805 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรื่องผลการประเมินการดำเนินงานของผู้บริการตลาดกลางอิเล็คทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (update 30 มิถุนายน 2558)
ที่ นธ 0003/ว805 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (update 25 มิถุนายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว2408 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง (สำเนา)
ที่ นธ 0003/ว0579ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (update 19 มิถุนายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว6214 , 6213 , 6212 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (update 10 มิถุนายน 2558)
ที่ นธ 0003/ว5262 ลงวันที่20 พฤษภาคม 2558 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(update 21 พฤษภาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว626 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ(update 21 พฤษภาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว0570 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การสำรวจข้อมูลรับบำนาญ
ที่ออกราชการ ปี 2540-2556 ที่มีฐานข้อมูลในระบบบำเหน็จบำนาญไม่ถูกต้องครบถ้วน

(update 15 พฤษภาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว549 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่องการรายงานโครงการที่มี
การจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงิน
การจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
(update 7 พฤษภาคม 2558)
ที่ นธ 0003/ว0533 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(update 7 พฤษภาคม 2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่3
วันที่ 23-24 และ 27 กรกฎาคาม พ.ศ. 2558


>> ดูภาพทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเีบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP (ระบบสำรอง)กรณีมีความจำเป็น
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
ที่ นธ 0003/3938 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส
ที่ นธ 0003/3937 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส
>> ดูทั้งหมด
คลังจังหวัด


นางสาวพิลาส  หะยีสาแม็ง
คลังจังหวัดนราธิวาส

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ลิงค์หน่วยงานที่สำคัญ
ราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ
 
ราคายาง