กลุ่มงานวิชาการ
กฎหมายระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลเร่งรัดการเบิกจ่าย
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัด
การอบรมบุคลากร
กลุ่มงาน GFMIS
ข่าวประชาสัมพันธ์ GFMIS
GFMIS REPORT
ระเบียบนโยบาย GFMIS
มาตราฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
คำถามที่พบบ่อย
กลุ่มงาน CFO
ข่าวประชาสัมพันธ์ CFO
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
        รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
        รายงานภาวะการคลังท้องถิ่น
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ข่าวสารเศรษฐกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คบจ.จังหวัด
รายชื่อคณะผู้บริหาร คบจ. นราธิวาส
แผนยุทธศาสตร์
แผนการปฏิบัติงาน/รายละเอียดโครงการ
รายงานการประชุม
รายงานข้อมูล/สถิติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คำถามถามบ่อย
สถิติผู้เข้าชม
 
แบบสอบถามความคิดเห็นหนังสือเวียน
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว3272 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ(update 24 กรกฎาคม 2557)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว00655 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุวิธีอื่น เรื่อง  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557(update 7 กรกฎาคม 2557)

ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว0639 ลงวันที่ 3  กรกฎาคม 2557 เรื่องโครงการเงินกู้กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน(update 4 กรกฎาคม 2557)

ที่ นธ 0003/ว619 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่องประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจำหน่ายหนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน     ก่อสร้างของราชการ(update 1 กรกฎาคม 2557)
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว2592 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เรื่องการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (update 16 มิถุนายน 2557)
ที่ นธ 0003/ว532 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เรื่องกรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS ผ่านทางหน้าจอแสดงผลเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงาน Web Online ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 (update 5 มิถุนายน 2557)

ที่ นธ 0003/ว 506 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน เรื่อง ขอระงับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด                     (update 29 พฤษภาคม 2557)

ที่ นธ 0003/ว0440 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด       เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกู้เงิน และการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จ        รายเดือน (update 14 พฤษภาคม 2557)

ที่ นธ 0003/ว373 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) เรื่อง การเบิกจ่ายตามประเภทและัอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   (update 14 เมษายน 2557)

>> ดูทั้งหมด  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
กิจกรรมการเทศน์-ฟังธรรม และการตักบาตร
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

>> ดูภาพทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเีบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP (ระบบสำรอง)กรณีมีความจำเป็น
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
ด่วนที่สุด แจ้งพบเครื่องบันทึกเสียงสีดำยี่ห้อ SAMSUNG ในการประชุม คณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ครั้งที่  1/2555ติดต่อขอรับของกลับได้ที่ สนง.คลังจังหวัดนราธิวาส
ภาพกิจกรรม ( Benchmarking ) การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และคบจ. ณ.สำนักงานคลังกระบี่
ร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP 2552)
ที่ นธ 0003/3938 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส
ที่ นธ 0003/3937 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส
>> ดูทั้งหมด
วีดิโอกิจกรรม
"
>> ดูทั้งหมด
คลังจังหวัด


นางสาวกันต์ชิตา  อัมพวัน
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ส่วนวิชาการ      สำนักงานคลังเขต 8 รักษาราชการแทน        คลังจังหวัดนราธิวาส

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ลิงค์หน่วยงานที่สำคัญ
ราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ
 
ราคายาง