กลุ่มงานวิชาการ
กฎหมายระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลเร่งรัดการเบิกจ่าย
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัด
การอบรมบุคลากร
กลุ่มงาน GFMIS
ข่าวประชาสัมพันธ์ GFMIS
GFMIS REPORT
ระเบียบนโยบาย GFMIS
มาตราฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
คำถามที่พบบ่อย
กลุ่มงาน CFO
ข่าวประชาสัมพันธ์ CFO
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
        รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
        รายงานภาวะการคลังท้องถิ่น
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ข่าวสารเศรษฐกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คบจ.จังหวัด
รายชื่อคณะผู้บริหาร คบจ. นราธิวาส
แผนยุทธศาสตร์
แผนการปฏิบัติงาน/รายละเอียดโครงการ
รายงานการประชุม
รายงานข้อมูล/สถิติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คำถามถามบ่อย
ถาม-ตอบ
สถิติผู้เข้าชม
 
แบบสอบถามความคิดเห็นหนังสือเวียน
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส

ที่ นธ 0003/ว361 ลงวันที่ 9 เมษายน 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการนำสิิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน  ของผู้รับบำเหน็จรายเดือน  (update 9 เมษายน 2557)

ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว330 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 เรื่องการส่งเรื่ีองขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้เกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2557 (update 8 เมษายน 2557)

ที่ นธ 0003/ว0296 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้   (update 26 มีนาคม 2557)

ด่วนที่สุด ที่ นธ 0003/ว0270 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557 เรื่อง แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (update 18 มีนาคม 2557)

ที่ นธ 0003/ว268 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 เรื่อง สำรวจการใช้บัตรเครดิตราชการของส่วนราชการ (update 18 มีนาคม 2557)

ที่ นธ 0003/ว0207 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel Form)เรื่อง ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ภาวร   (update 13  มีนาคม 2557)

ที่ นธ 0003/ว0206 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็ดทรอนิกส์ พ.ศ. 2549   (update 13  มีนาคม 2557)

ที่ นธ 0003/ว0167 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง  แนวปฏิบัตเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก (update 19  กุมภาพันธ์ 2557)
ที่ นธ 0003/ว0054   ลงวันที่ 9 มกราคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการ  เบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่นวราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2555 ในระบบ GFMIS และเรื่อง แก้ไขแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300)   (update 10 มกราคม 2557)
ที่ นธ 0003/ว0017   ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 เรื่อง ผ่อนผันการปิดงวดบัญชีและการ ส่งรายงานของส่วนราชการ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการ     ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ใน  ช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได                          (update 6 มกราคม 2557)
ที่ นร 0506/ว208   ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากาการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการ ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท (update 3 มกราคม 2557)
ที่ นธ 0003/1682   ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 เรื่อง เชิญประชุมติดตามเร่งรัด การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2555   (update 27 เมษายน 2555)
ที่ นธ 0003/ว 0454   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบ สถานะเงินกันเหลื่อมปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2554 (update 30 มีนาคม 2555)

ที่ นธ 0003/ว 1327  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555 เรื่อง  ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรม Web Online (ระบบงบประมาณ ระบบสินทรัพย์ถาวร และ ระบบบัญชีแยกประเภท)

ที่ นธ 0003/ว 0290 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่าย เงินงบประมาณ   
>> ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

พิธีถวายสดุดี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
"พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
วันที่ 31 มีนาคม 2557
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


>> ดูภาพทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเีบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP (ระบบสำรอง)กรณีมีความจำเป็น
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
ด่วนที่สุด แจ้งพบเครื่องบันทึกเสียงสีดำยี่ห้อ SAMSUNG ในการประชุม คณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ครั้งที่  1/2555ติดต่อขอรับของกลับได้ที่ สนง.คลังจังหวัดนราธิวาส
ภาพกิจกรรม ( Benchmarking ) การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และคบจ. ณ.สำนักงานคลังกระบี่
ร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP 2552)
ที่ นธ 0003/3938 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส
ที่ นธ 0003/3937 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส
>> ดูทั้งหมด
วีดิโอกิจกรรม
"
>> ดูทั้งหมด
คลังจังหวัด


นางสาวกันต์ชิตา  อัมพวัน
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ส่วนวิชาการ      สำนักงานคลังเขต 8 รักษาราชการแทน        คลังจังหวัดนราธิวาส

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ลิงค์หน่วยงานที่สำคัญ
ราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ
 
ราคายาง