กลุ่มงานวิชาการ
กฎหมายระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัด
การอบรมบุคลากร
กลุ่มงาน GFMIS
ข่าวประชาสัมพันธ์ GFMIS
ข้อมูลเร่งรัดการเบิกจ่าย
GFMIS REPORT
ระเบียบนโยบาย GFMIS
คำถามที่พบบ่อย
กลุ่มงาน CFO
ข่าวประชาสัมพันธ์ CFO
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
        รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
        รายงานภาวะการคลังท้องถิ่น
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ข่าวสารเศรษฐกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คบจ.จังหวัด
รายชื่อคณะผู้บริหาร คบจ. นราธิวาส
แผนยุทธศาสตร์
แผนการปฏิบัติงาน/รายละเอียดโครงการ
รายงานการประชุม
รายงานข้อมูล/สถิติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554กลุ่มงาน CFO
กลุ่มงาน CFO
สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (update 9 ตุลาคม 2557)
สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (update 9 กันยายน 2557)
สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (update 7 สิงหาคม 2557)
สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 22-26 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (update 30 กรกฎาคม 2557)
สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (update 8 กรกฎาคม 2557)
สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 18-21 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (update 25 มิถุนายน 2557)
สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนเมษายน 2557 (update 9  มิถุนายน2557)
สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 14-17 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (update 28 พฤษภาคม 2557)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมีนาคม 2557 (update 12 พฤษภาคม 2557)

สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 10-13 ประจำเดือนเมษายน 2557 (update 1 พฤษภาคม 2557)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (update 10 เมษายน 2557)

สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2557 (update 20 มีนาคม 2557)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมกราคม 2557 (update 11 มีนาคม 2557)

สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 6 - 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (update 29 กุมภาพันธ์ 2557)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนธันวาคม 2556 (update 7 กุมภาพันธ์ 2557)

สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 3 - 5 ประจำเดือนมกราคม 2557 (update 29 มกราคม 2557)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 (update 9 มกราคม 2556)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนตุลาคม 2556 (update 9 ธันวาคม 2556)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกันยายน 2556 (update 7 พฤศจิกายน 2556)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2556 (update 10 ตุลาคม 2556)

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 3206/2556 (update 23 กันยายน 2556)
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรายสาขา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 มกราคม 2556 (update 21 กุมภาพันธ์ 2556)
คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 4939/2555 (update 25 ธันวาคม 2555)

ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี 2553          ทั้ง 16 สาขา ร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดนราธิวาส ปี 2553 (update 29 สิงหาคม 2555)

ที่ นธ 0003/674 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
(update 20 กุมภาพันธ์ 2555)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ คณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ครั้งที่  1/2555   วันที่ 12 มกราคม 2555 (update 18 มกราคม 2555)
หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 154 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)
(update 12 มกราคม 2555)
ที่ นธ 0003/ว 5679 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรายสาขา ครั้งที่ 1/2555
คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ี 2820/2554  เรื่อง แก้ไขคำสั่งคณะทำงานจัดทำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรายสาขา

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ี 5009/2553  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาสและคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดรายสาขา  

คลังจังหวัด
นางสาวกันต์ชิตา อัมพวัน
ว่าง

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลิงค์หน่วยงานที่สำคัญ