กลุ่มงานวิชาการ
กฎหมายระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัด
การอบรมบุคลากร
กลุ่มงาน GFMIS
ข่าวประชาสัมพันธ์ GFMIS
ข้อมูลเร่งรัดการเบิกจ่าย
GFMIS REPORT
ระเบียบนโยบาย GFMIS
คำถามที่พบบ่อย
กลุ่มงาน CFO
ข่าวประชาสัมพันธ์ CFO
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
รายงานประมาณการเศรษฐกิจ
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ข่าวสารเศรษฐกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คบจ.จังหวัด
รายชื่อคณะผู้บริหาร คบจ. นราธิวาส
แผนยุทธศาสตร์
แผนการปฏิบัติงาน/รายละเอียดโครงการ
รายงานการประชุม
รายงานข้อมูล/สถิติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554กลุ่มงาน CFO
กลุ่มงาน CFO
สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (update 9 ตุลาคม 2557)
สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (update 9 กันยายน 2557)
สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (update 7 สิงหาคม 2557)
สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 22-26 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (update 30 กรกฎาคม 2557)
สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (update 8 กรกฎาคม 2557)
สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 18-21 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (update 25 มิถุนายน 2557)
สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนเมษายน 2557 (update 9  มิถุนายน2557)
สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 14-17 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (update 28 พฤษภาคม 2557)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมีนาคม 2557 (update 12 พฤษภาคม 2557)

สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 10-13 ประจำเดือนเมษายน 2557 (update 1 พฤษภาคม 2557)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (update 10 เมษายน 2557)

สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2557 (update 20 มีนาคม 2557)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมกราคม 2557 (update 11 มีนาคม 2557)

สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 6 - 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (update 29 กุมภาพันธ์ 2557)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนธันวาคม 2556 (update 7 กุมภาพันธ์ 2557)

สรุปข่าวเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ 3 - 5 ประจำเดือนมกราคม 2557 (update 29 มกราคม 2557)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 (update 9 มกราคม 2556)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนตุลาคม 2556 (update 9 ธันวาคม 2556)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกันยายน 2556 (update 7 พฤศจิกายน 2556)

สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2556 (update 10 ตุลาคม 2556)

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 3206/2556 (update 23 กันยายน 2556)
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรายสาขา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 มกราคม 2556 (update 21 กุมภาพันธ์ 2556)
คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 4939/2555 (update 25 ธันวาคม 2555)

ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี 2553          ทั้ง 16 สาขา ร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดนราธิวาส ปี 2553 (update 29 สิงหาคม 2555)

ที่ นธ 0003/674 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
(update 20 กุมภาพันธ์ 2555)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ คณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ครั้งที่  1/2555   วันที่ 12 มกราคม 2555 (update 18 มกราคม 2555)
หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 154 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)
(update 12 มกราคม 2555)
ที่ นธ 0003/ว 5679 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรายสาขา ครั้งที่ 1/2555
คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ี 2820/2554  เรื่อง แก้ไขคำสั่งคณะทำงานจัดทำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรายสาขา

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ี 5009/2553  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาสและคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดรายสาขา  

คลังจังหวัด
พิลาส หะยีสาแม็ง
นางสาวพิลาส  หะยีสาแม็ง
คลังจังหวัดนราธิวาส

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลิงค์หน่วยงานที่สำคัญ