เดือน
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มกราคม 54 37 .ระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
  36 .หนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0422.2/ว12  ลงวันที่ 12/01/2554
การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค
  35 .หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก
ที่ กค 0423.3/ว 11  ลงวันที่ 11/01/2554
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  34 .หนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0409.3/ว6  ลงวันที่ 10/01/2554
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ถูกต้องส่งคืนคลังในระบบ GFMIS
  33 .หนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 2423.3/ว 7  ลงวันที่ 10/01/2554
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเงินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  32 .โปรแกรมและคู่มือ ขอส่งโปรแกรมและคู่มือการคำนวณต้นทุนผลผลิต CGD_Costing V.2554
ธันวาคม 53 31. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด
ที่ 0409.2/ว 497 ลงวันที่ 23/12/2553
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System)
  30. หนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ 0409.2/ว 491 ลงวันที่ 21/12/2553
แจ้งเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล
  29 .พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
  28 .หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด
ที่ กค 0409.4/ว 492 ลงวันที่ 21/12/2553
การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS
  27 .ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
  26 .ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
  25 .งสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด
ที่ กค 0409.3/ว 489  ลงวันที่  17/12/2553
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS
  24 .หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด
ที่ กค 0427/ว 125   ลงวันที่ 16/12/2553
การสำรวจการจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2552
  23 .หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด
ที่ กค 0409.3/ว 483  ลงวันที่ 13/12/2553
แนวทางการกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
  22 .หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด
ที่ กค 0408.2/ว 484 ลงวันที่ 13/12/2553
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  21 .หนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0420.5/ว 480 ลงวันที่  09/12/2553
การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
  20 .หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.2/ว 482 ลงวันที่ 09/12/2553
ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
พฤศจิกายน 53

19 .หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 458
ลงวันที่  19 พฤศจิกายน  2553

กณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  18. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 456
ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2553
ซ้อมความเข้าใจรูปแบบรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
  17. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 452
ลงวันที่  18 พฤศจิกายน  2553
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าทีประจำอยู่ในต่างประเทศ
  16. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 449 
ลงวันที่  16 พฤศจิกายน  2553
การกำหนดกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วนและจัดส่งข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 

15.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ ว442
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2553

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
  14.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0422.3/ว 441 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน  2553 การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีอุทกภัย
  13. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 04228 / ว 116 ลงวันที่  8 พฤศจิกายน  2553 การโอนลูกจ้างประจำไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างกระทรวง กรม
  12.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค0406.6/ว 433  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ
ตุลาคม 53 11. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ.)0421.3/ว 417 ลงวันที่  22 ตุลาคม  2553 การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  10. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ.)0421.3/ว 412 ลงวันที่  21 ตุลาคม  2553 การนำผลดำเนินการจัดหาพัสดุของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มาใช้กับโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในร่างพระราชบัญญัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554
 

9. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 407
ลงวันที่  20 ตุลาคม  2553

แนวปฏิบัติสำหรับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS
 

8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว 406
ลงวันที่  19 ตุลาคม  2553

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 404  ลงวันที่  18 ตุลาคม  2553 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในระบบ GFMIS
  6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 393  ลงวันที่  14 ตุลาคม  2553 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพิ่มเติม
  5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ.)0421.3/ว 396  ลงวันที่  14 ตุลาคม  2553 การให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และรถรับส่งคณะกรรมการประกวดราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว392
ลงวันที่ 13 ตุลาคม  2553

การใช้บัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณลักษณะงบเงินอุดหนุนในระบบGFMIS
 

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว391
ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2553

การใช้บัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณรัฐวิสาหกิจในระบบGFMIS
  2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 381ลงวันที่  4 ตุลาคม  2553 แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยโรคไต
  1.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0401.5/ว 108ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ.2553
กันยายน 53 51. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว101ลงวันที่ 27  กันยายน  2553 การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS
  50. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0423.3/ว 363 ลงวันที่  27  กันยายน  2553 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบGFMIS กรณีการปิดหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน
  49. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว100 ลงวันที่ 24  กันยายน  2553 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม และประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  48. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว99 ลงวันที่ 24  กันยายน  2553 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
  47.พรก.เดินทาง ฉบับ8 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
  46. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว98 ลงวันที่ 20  กันยายน  2553 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2553
  45. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว97 ลงวันที่ 20  กันยายน  2553 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
  44. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ.)0421.3./ว 341ลงวันที่  20  กันยายน  2553 การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานของรัฐ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
  43. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว337ลงวันที่ 17  กันยายน  2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน
  42. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว340 ลงวันที่ 17  กันยายน 2553 วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่มีการหักค่าปรับของโครงการไทยเข้มแข็ง 2555
  41. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค0406.4/ว 96ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
สิงหาคม 53 40. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค0409.3/ว300ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2553 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  39. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0428/ว296ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน
  38. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว282 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยงาน
  37. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406./ว82ลงวันที่  10 สิงหาคม 2553 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
  36.หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว281ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  35.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว280ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  34.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค0409.3/ว278ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 การบันทึกรายการขอเบิกเงินกรณีมีค่าปรับสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  33.หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนทีีสุด ที่ นร 0506/ว78ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Goverment Procurement)
  33.หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนทีีสุด ที่ นร 0506/ว78ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Goverment Procurement)
กรกฎาคม53 32. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค0420.5/ว262 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 การบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  ในระบบ  PFMS
  31. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 239 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งผ่าน GFMIS Web Online
  30. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 64 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2553 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการของผู้เสียชีวิต
  29. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค 0409.3/ว 237ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2553 ซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า
  28. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 62 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ
  27. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว228ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมโครงการไทยเข็มแข็ง 2555
มิถุนายน53 26. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ที่ กค 0409.3/ว 222ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 คู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web Online
  25. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว224 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  24. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว 218  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธ
  23 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีนร 506/ว130ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 การขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
 

22. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553

ารปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่
  21. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว 201 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 

20.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 54 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
พฤษภาคม 53 19.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว185   ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS
 

18. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 181 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2553

การล้างบัญชีพักสินทรัพย์จากการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online
เมษายน 53
17. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0428/ว38 ลว.1 เมษายน 53
มีนาคม 53
16. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 406.4/ว 117 ลว 30 มีนาคม 2553
 
15.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 422.3/ว 92 ลว16 มีนาคม 2553
  14.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว31ลว. 16 มีนาคม 2553 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
 
13. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 406.5/ว89 ลว 10 มีนาคม 53
 
12. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค 0409.3/ว81ลงวันที่ 2 มีนาคม ์ 2553
กุมภาพันธ์53 11. ระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

  10. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0422.2/ว23 ลว.26 ก.พ.53 การขยายเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล
 

หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด

  8. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว62 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS

  7.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว50 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (เพิ่มเติม)

มกราคม53 6.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 0422.2 /ว49 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

  5. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 37 ลงวันที่ 27 มกราคม 2553

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  4.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 8 ลงวันที่  19 มกราคม 2553 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
  3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว21 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553

การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

  2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 20 ลงวันที่ 13 มกราคม 2553

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ถูกต้อง

  1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว482 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552

การดำเนินในทางคดีกับผู้ใช้สิทธิโดยทุจริตในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

ปี 2552
ธันวาคม 52 19.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 461 ลงวันที่ 17 ธ.ค.52

การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

  18. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 459 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 52 วิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการเบิกเกินส่งคืนโครงการไทยเข้มแข็ง 2555
  17. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 453ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นใดตามคำพิพากษาของศาล

  16. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่ กค 0409.3/ว 440 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555 

  15. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0420.8/ว 443 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ

พฤศจิกายน52 14.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 400 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

สิทธิการเข้าระบบบำเหน็จบำนาญ

  13 .หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 405 ลงวันที่ 11 พ.ย.2552

วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายโครงการไทยเข้มแข็ง 2555

  12. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 116ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552

ตุลาคม 52 11.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0409.3/ว381 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินและการนำส่งเงินเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในระบบ GFMIS

  10.หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ กค0407.2/ว109 ลงวันที่  26  ตุลาคม  2552

การใช้บัตรเครดิตราชการ

  9.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 366 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2552

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย

  8.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0427/ ว 367ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552

ซ้อมความเข้าใจการรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯตามแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170

  7.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 357 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552

การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด

  6.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 356 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552

แนวปฏิบัติในการนำข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ GFMIS

  5.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว105ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552

หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

  4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS

  3.หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด  ที่ กค 0406.6/ว352ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS

  2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0427/ว 347ลงวันที่  7 ต.ค. 2552

หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง

  1.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 99ลงวันที่ 2 ต.ค. 2552

ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน