พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2555
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 (ว 379)
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 232 ลว 5 ก.ย.57
เรื่อง
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(แก้ไข)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 95 ลว 25 เม.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 350 ลว. 30 กันยายน 2556
เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายตรงตามนโยบาย National Clearing House
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 111 ลว. 24 กันยายน 2555
เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
(ยกเลิก ว 65,ว.66,ว.84,ว177 และว143 เฉพาะหลักเกณฑ์การเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2 /ว 46 ลว. 8 มิถุนายน 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
(ยกเลิกหลักเกณฑ์ผู้ป่วยใน รพ.เอกชน กรณีอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรือมีเเหตุจำเป็นเร่งด่วน ของ ว 379)
ประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ 2
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 45 ลว. 7 มิถุนายน 2555
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(เข้ารับบริการหลายแห่งในเวลาใกล้เคียง
)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ ว 127 ลว. 2 พฤษภาคม 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
(แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนในระบบจ่ายตรงฯ เพิ่มเติมจาก ว 84 ลว. 28 ก.ย. 49และว 379 ลว.30 ก.ย.53
)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 76 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ ว 72 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีเบิกค่ายาประเภทวิตามิน
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0408.3 /ว 460 ลว 26 ธันวาคม 2554
เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของส่วนราชการ

(แนวทางการตรวจสอบ)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 456 ลว. 20 ธันวาคม 2554
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2/ว 303 ลว. 6 กันยายน 2554
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ

(การยื่นหนังสือรับรองสิทธิก่อนออกจาก รพ.)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ี่ กค 0422.2/ว 379 ลว.30 กันยายน 2553 เรื่อง
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

((ยกเลิกหลักเกณฑ์ ผู้ป่วยใน รพ.เอกชน กรณีอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรือมีเเหตุจำเป็นเร่งด่วน โดย ว 46 ลว 8 มิ.ย.55, ยกเลิกข้อ 2 DRGs โดย ว112 ลว 24 มี.ค.54)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 373 ลว. 30 กันยายน 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศหรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2 / ว100 ลว 22 มีนาคม 2553
เรื่อง การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
นังสือกระทรวงที่ กค 0422.3/ว 114 ลว 3 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการ

(การอนุมัติเงินดังกล่าวสำหรับหัวหน้าส่วน)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ ว 322 ลว 12 กันยายน 2552
เรื่อง การคืนการใช้สิทธิในโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษ าพยาบาล
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2/ ว 18 ลว 22 มกราคม 2552
เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและวิธีการนำส่งคืนคลัง
(สถานพยาบาล)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 339 ลว 1 ตุลาคม 2551
เรื่อง การระงับสิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาาลข้าราชการ
นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 372 ลว 29 ตุลาคม 2550
เรื่อง การนำเงินค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการข้าราชการส่งคืนคลัง

(สถานพยาบาลส่งเงินคืนในระบบ GFMIS)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0417/ ว 84 ลว. 28 กันยายน 2549
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
(ยกเลิกข้อ ข รายการ 2.2.3 โดย ว 111 ลว 24 ก.ย.55)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 65 ลว .30 สิงหาคม 2542
เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัคิในการเบิกจ่ายยา

(ยกเลิกเฉพาะหลักเกณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดย ว 111 ลว.24 ก.ย.55)
กลุ่มวิืนิจฉัยโรคร่วม(DRG)
ตรวจสอบรายชื่อการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเอกชนด้วยระบบ DRG
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 210 ลว 13 มิถุนายน 2555
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) เพิ่มเติม

(สถานพยาบาล)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2 /ว 126 ลว. 29 มีนาคม 2555
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs)เพิ่มเติม

(ยกเลิกข้อ 5 วรรคแรก ของประกาศกระทรวงการคลังหลักเกณฑ์ฯ ว 112 ลว 24 มี.ค54)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 212 ลว 23 มิถุนายน 2554
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs)
(หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนฯลฯ)
นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 112 ลว. 24 มีนาคม 2554
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตา
มหลักเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs)
( ยกเลิกข้อ 5 วรรคแรก โดย ว 126 ลว 29 มี.ค.55, ยกเลิกข้อ 2 ใน ว 379 ลว 30 ก.ย.53)
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2/ว 11 ลว 16 มกราคม 2552
เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

(คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ)
นังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2 /ว 188 ลว 28 พฤษภาคม 2551
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs)(เพิ่มเติม)

(ยกเลิกประกาศโดย ว 112 ลว 24 มี.ค.54)
หนังสือกรมบัญชกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 402 ลว 19 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRG)

(ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร จาก สนง.ประกันสังคม)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว192 ลว. 5 มิถุนายน 2550
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

(การเบิกจ่ายค่ารักษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว 204 ลว. 13 มิถุนายน 2550
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRG)

(ประกาศและแนวปฏิิบัติ)
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว101 ลว. 16 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาล
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/อุทกภัย
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 46 ลว. 8 มิถุนายน 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
(ยกเลิกหลักเกณฑ์ผู้ป่วยใน รพ.เอกชน กรณีอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรือมีเเหตุจำเป็นเร่งด่วน ของ ว 379
ลว. 30 ก.ย.53)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 454 ลว. 20 ธันวาคม 2554
เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และอัตราค่าีรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย

(ยกเลิก ว 396 ลว.7 พ.ย.54)
ค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต , ผู้ป่วยโรครูมาติก
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 129 ลว. 31 ตุลาคม 2555
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
(ขยายถึง 31 ธ.ค.55)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 116 ลว. 2 ตุลาคม 2555
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
(ชะลอผลบังคับใช้โดย ว129)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 62 ลว. 28 มิถุนายน 2554
เรื่อง การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0422.2/ว127 ลว. 24 ธันวาคม 2553
เรื่อง การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 431 ลว. 26 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อกระดูกสันหลัง อักเสบติดยึด ที่จำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 3 ชนิด
โรคเรื้อรัง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 128 ลว 3 เมษายน 2556
เรื่อง การบูรณาการการมให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายรัฐบาล
นังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว130 ลว 31 ตุลาคม 2555
เรื่อง การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
( เลื่อนการบังคับใช้ ของ ว 115 ลว 2 ตุลาคม 2555 )
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ ว 115 ลว 2 ตุลาคม 2555
เรื่อง การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(เลื่อนการบังคับใช้ โดย ว 130 ลว 31 ต.ค.55)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ ว 97 ลว 14 มีนาคม 2555
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 355 ลว. 30 กันยายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชิวิต
หนังสื่อกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 277 ลว. 14 สิงหาคม 2552
เรื่อง การอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและกรณี ส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 198 ลว. 6 มิถุนายน 2550
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกรณี ที่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ ว 19 ลว 11 เมษายน 2550
เรือง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 84 ลว. 2 มีนาคม 2550
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซำ้ซ้อนกับสิทธิประกันสังคม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว 69 ลว 31 สิงหาคม 2549
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 133 ลว 31 มีนาคม 2549
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 122 ลว. 31 สิงหาคม 2548
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง
(ยกเลิก ว347,ว104 ว41,ว220)
สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงโรคไต
ายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ ว 381 ลว. 4 ตุลาคม 2553
เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยโรคไต
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2/ว 324 ลว. 8 กันยายน 2553
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

(รพ.สหเวช จ.พิจิตร)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 49 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2553
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

(รพ.พะวอ จ.ตาก)
หนัังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 21 ลว. 14 มกราคม 2553
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย

(รพ.เสรีรักษ์ กทม. รพ. พิสัยเวช จ.หนองคาย)
หนัังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 213 ลว. 12 มิถุนายน 2552
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย

(รพ.เกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จ.ปทุม,รพ. วัฒนแพทย์ จ. ตรัง)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว160 ลว.10 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย

( รายชื่อสถานพยาบาล,แบบหนังสือส่งตัว)
อัตราค่าบริการสาธารสุข , ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
ตรวจสอบอัตราอุปกรณ์อวัยวะเทียม อุปกรณ์ในการบำบัดโรคและอัตราค่าบริการสาธารสุข
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 111 ลว. 24 กันยายน 2555
เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อประกอบการเบิกจ่าย

(ยกเลิก ว 65,ว.66,ว.84,ว177 และว143 เฉพาะหลักเกณฑ์การเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ)
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0422.2/ว 33 ลว. 11 เมษายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

(หมวด15 ยกเลิก ว 42 ลว.13 ก.พ. 52)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 12 ลว. 12 มกราคม 2554
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(เพิ่มเติม )

(ขดลวดฯ รหัส4304และ4305)
หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 512 ลว. 30 ธันวาคม 2553
เรื่อง ขยายระยะเวลาประกาศใช้อัตราการเบิกค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโนนารี่ด้วยขดเลือดรหัส 4304และ4305
(แก้ไขโดย ว12 ลว 12 ม.ค.54)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ ว 502 ลว. 27 ธันวาคม 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ที่เป็นวัสดุทางการแพทย์
(หมวด 9 และหมวดวัสดุสิ้นเปลืองฯ)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 312 ลว. 31 สิงหาคม 2553
เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตราการเบิกค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดรหัส
4304และ4305
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 268 ลว. 2 สิงหาคม 2553
เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตราการเบิกค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดรหัส
4304และ4305 (แก้ไขโดย ว 12 ลว 12 ม.ค.55)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 422.2/ ว 249 ลว. 15 กรกฏาคม 2553
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(เพิ่มเติม)
(แก้ไขเฉพาะขดลวดรหัส 4304และ4305โดย ว 12 ลว 12 ม.ค.54)
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0422.2/ว 45 ลว.11 มิถุนายน 2552
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

(ยกเลิกหมวด 15 โดยว ว 33 ลว 11 เม.ย.54)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 297 ลว 5 กันยายน 2551
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาบในสถานพยาบาล
ของทางราชการ(เพิ่มเติม)
(ยกเลิกข้อ2 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาี ของ ว 309 ลว.17 ก.ย.2550)
นังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2 /ว 236 ลว 7 กรกฏาคม 2551
เรื่อง ประกาศและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ ว 414 ลว 26 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ(เพิ่มเติม)
(ยกเลิกหมวด 8 ด้านค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ลำดับ 8.6.29 ของ ว 309 ลว 17 ก.ย.50)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว370 ลว 26 ตุลาคม 2550
เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณืในการบำบัดโรค(เพิ่มเติม)
(เครื่องกระตุ้นสมองและประสาท,อวัยวะเทียมเกี่ยกับหูและวัสดุอุปกรณือื่นๆในการตรวจรักษาในทางเดินปัสสสวะ)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ ว 309 ลว 17 กันยายน 2550
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล(เพิ่มเติม)

(ยกเลิกหมวด 8 ด้านค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ลำดับ 8.6.29 โดย ว 414 ลว 26 พ.ย.50, ยกเลิกข้อ2 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา โดย ว 297 ลว 5 ก.ย.51)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ ว 165 ลว 11 พฤษภาคม 2550
เรื่อง ประกาศ ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(เพิ่มเติม)

(แก้ไข ว 77 ลว.15 ก.พ.48)
หนังสืิอกรมบัญชีกลางที่ กค 0417/ ว 76 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุข

(โรคที่ผู้มีสิทธิิไม่ประสงค์ให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นรับทราบ)
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0417/ว 17 ลว 9 มกราคม 2550
เรื่อง ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

(แก้ไข ว177 ลว 24 พ.ย.49 บางส่วน)
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0417/ว 197 ลว 12 ธันวาคม 2549
เรื่อง อัตราค่าบริการทั่วไป ICU ของสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลว. 24 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ของทางราชการ
(แก้ไข อัตราค่าตรวจมะเร็ง,รหัสรายการหมวด7,8 โดย ว 17 ลว 9 ม.ค.50 และหมวด 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลืด เฉพาะรายการค่ายาที่เบิกได้ ยกเลิกโดย ว 111 ลว 24 ก.ย.55)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 77 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2548
เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
(เพิ่มเติมฟันเทียม โดย ว236 ลว 7 ก.ค. 51)
นังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว.66 ลว. 30 สิงหาคม 2542
รื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ายาในสถานพยาบาลของทางราชการ

(ยกเลิกเฉพาะหลักเกณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดย ว 111 ลว.24 ก.ย.55)
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 362 ลว. 5 ตุลาคม 2554
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการค่าตรวจเอ็กซเรย์ปอด ( Chest X- ray)

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0417/ว 17 ลว 9 มกราคม 2550
เรื่อง ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

(แก้ไข ว177 ลว 24 พ.ย.49 บางส่วน อัตราค่าตรวจมะเร็งปากมดลูก)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลว. 24 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ของทางราชการ
(แก้ไข อัตราค่าตรวจมะเร็ง,รหัสรายการหมวด7,8 โดย ว 17 ลว 9 ม.ค.50 และหมวด 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลืด เฉพาะรายการค่ายาที่เบิกได้ ยกเลิกโดย ว 111 ลว 24 ก.ย.55)
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงิน
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ี่ กค 0422.2/ว 379 ลว.30 กันยายน 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

(แบบ7129-7140 ,ยกเลิกหลักเกณฑ์ ผู้ป่วยใน รพ.เอกชน กรณีอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรือมีเเหตุจำเป็นเร่งด่วน โดย ว 46 ยกเลิกข้อ 2 DRGs โดย ว112 ลว 24 มี.ค. 54)
คำถามที่พบบ่อย
พรก. ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ยกเลิก
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2545 (ยกเลิกโดย พรก. 2553)
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 (ยกเลิกโดย พรก. 2553)
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2540 (ยกเลิกโดย พรก. 2553)
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเีกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 (ยกเลิกโดย พรก. 2553)
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2533 (ยกเลิกโดย พรก. 2553)
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 (ยกเลิกโดย พรก. 2553)
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 (ยกเลิกโดย พรก. 2553)
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 (ยกเลิกโดย พรก.2553)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ ว 396 ลว 7 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผุ้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว
ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย

(ยกเลิกโดยว 454 ลว 20 ธ.ค.54)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2553
(ยกเลิกโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2553 ว 379 )
นังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2/ว 143 ลว 19 เมษายน 2553
เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ายา
(ยกเลิกโดย ว 111 ลว 24 ก.ย.55)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 42 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณาสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ(เพิ่มเติม)

(หมวด15 ค่าบริการฝังเข็มฯแพทย์แผนไทยยกเลิกโดย ว 33 ลว 11 เม.ย.54 )
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 68 ลว 7 กรกฏาคม 2551
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ(เพิ่มเติม)
( แก้ไขคำนิยาม ค่ารักษาพยาบาล ปัจจุบันใช้คำนิยาม พรก.2553 )
นังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 422 ลว 4 ธันวาคม 2550
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีสิทธิซ้ำซ้อน

(ดู พรก.2553 มาตรา 10)
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0417/ว 41 ลว. 30 มีนาคม 2547
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง 4 โรค

(ยกเลิกโดย ว122 ลว 31 ส.ค.48)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว 347 ลว. 12 พฤศจิกายน 2546
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรคเรื้อรัง
4 โรค
(ยกเลิกโดย ว.122 ลว .31 ส.ค. 48 )
นังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว 104 ลว. 4 ธันวาคม 2546
เรื่อง การเบิกจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของผู้ป่วยนอกโครงการ
นำร่องกลุ่มโรคเรื้อรัง
(ยกเลิกโดย ว.122 ลว 31 ส.ค.48)