ภาพกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
 

วันที่ 23 ต.ค.2555
ร่วมถวายพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 5 ธ.ค.2555
ร่วมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 ม.ค.56
ประชุมคณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2556

วันที่ 20 ก.พ.2556
ท่านรองฯกิตติมา นวลทวี
ตรวจเยียมสำนักงาน
คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบ
ในการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2556

วันที่ 31 มีนาคม 2556
เนื่องในวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ
วันที่ 6 เมษายน 2556
วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 11 เมษายน 2556
สรงน้ำ้พระ รดนำ้ดำหัวขอพรท่านผวจ.และ
อดีตท่านเขต
วันเกิดทุกปีมีเค้ก
Birthday For YOU
วันที่ 7-8 พ.ค.56
จัดโครงการ
ฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ
Web Online
วันที่ 14 พ.ค.56
โครงการธรรมมะพาสุข ชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพในการส่งเสริม
ความผาสุขในการทำงาน
วันที่ 14 พ.ค.56
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียรู้
ด้านกฎหมายการเงินการคลัง
และการบัญชี
วันที่ 9,15 พ.ค.56
อบรม e-gp ระยะ 2
วันที่ 27 มิถุนายน 2556
คบจ.นครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบ
โครงการรับจำนำข้าวนาปี ปีการผลิต2555/2556
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
นางสาวดวงดาว บำรุงเมือง
คลังเขต 8
พร้อมคณะกรรมการ
ตรวจประเมินบ้านพัก
และสถานที่ทำงาน
ตามโครงการ "บ้านพักน่าอยู่ ที่ทำงานน่ามอง"
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
นางสาวดวงดาว บำรุงเมือง
คลังเขต 8
ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำ
ในการปฎิบัติงานของ
สนง.คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการคลังสัญจรนครศรีดี๊ดี
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ
รายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วันที่  16  กันยายน  2556
ประชุมชี้แจง
การปฏิบัติงานในระบบGFMIS  ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 29 ตุลาคม 2556
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การบริหารสินทรัพย์ และการจัดทำระบบควบคุมภายใน
สำหรับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น