วันที่ 3 เมษายน.2555
ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/2555
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรมราช เป็นประธานที่ประชุม