ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
  + การดำเนินการตามตัวชี้วัดกรมฯ
  + กฎหมาย ระเบียบที่น่าสนใจ
  + คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
  + การตรวจสอบภายใน
  + จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
 + เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 + หนังสือเวียนเกี่ยวกับ GFMIS
 + ตารางกำหนดการผ่านรายการ
 + สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน Web Report
 + การจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
    จังหวัด GPP

 + รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
 + ประมาณการเศรษฐกิจ
 + POC
 + Databast CFO
 + ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 + การดำเนินการเกี่ยวกับ e-Auction
 + การประหยัดหลังงาน
 + พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร>> กระทรวงการคลัง
>> กรมบัญชีกลาง
>> จังหวัดนนทบุรี


>> แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (22-04-57)
1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.71
2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.72
3. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.73
4. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.74
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557

>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการเรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้างฯ (10-04-57)
>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (08-04-57)
>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (27-03-57)
1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบียประชุมฯ
3. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
4. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
5. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

>>
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (28-02-57)
>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (27-02-57)
1. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
2. ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (24-02-57)
1. ว.12 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. ว.19 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (20-02-57)
1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณืเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
4. แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานการ
5. การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ
6. การอนุม้ติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ


>> ข่าวทั้งหมด <<

 

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-0707-8 โทรสาร 0-2580-0709
E-mail : nbr@cgd.go.th