ระบบ e-GP สำรองเปิดใช้แล้วโดยดำเนินการได้เฉพาะการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น
  + การดำเนินการตามตัวชี้วัดกรมฯ
  + กฎหมาย ระเบียบที่น่าสนใจ
  + คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
  + การตรวจสอบภายใน
  + จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
 + เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 + หนังสือเวียนเกี่ยวกับ GFMIS
 + ตารางกำหนดการผ่านรายการ
 + สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน Web Report
 + การจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
    จังหวัด GPP

 + รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
 + ประมาณการเศรษฐกิจ
 + POC
 + Databast CFO
 + ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 + การดำเนินการเกี่ยวกับ e-Auction
 + การประหยัดหลังงาน
 + พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร>> กระทรวงการคลัง
>> กรมบัญชีกลาง
>> จังหวัดนนทบุรี


>> แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (27-03-57)
1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบียประชุมฯ
3. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
4. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
5. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

>>
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (28-02-57)
>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (27-02-57)
1. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
2. ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (24-02-57)
1. ว.12 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. ว.19 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (20-02-57)
1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณืเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
4. แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานการ
5. การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ
6. การอนุม้ติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

>>
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ (29-01-57)
>> การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ (29-01-57)
>>
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (29-01-57)
>> แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (29-01-57)
1. คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน GFMIS Web Online
3. คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
4. คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
5. คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

>> แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (29-01-57)
1. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
2. แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน ผ่าน GFMIS Web Online

>> แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (29-01-57)
1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ฯ

>>
แนวทางการยกเลิกการจัทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วย (Manual) (29-01-57)
>> มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี ฯ (29-01-57)
>>
การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS (29-01-57)
>> หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (29-01-57)
>> แนวทางปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม ฯ (29-01-57)
>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (13-01-57)
1. การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
2. แก้ไขแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการฯ
3. ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (10-01-57)
1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
2. การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง
3. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
5. ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
6. การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

>>
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (9-01-57)
>>
เวียนหนังสือราชการดังนี้ (9-01-57) 
1. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ
2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

>>
แก้ไขแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพฯ (9-01-57) 
>>
เวียนหนังสือราชการดังนี้ (6-01-57)
1. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการฯ
3. การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินฯ
4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
5. ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

>> ข่าวทั้งหมด <<

 

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-0707-8 โทรสาร 0-2580-0709
E-mail : nbr@cgd.go.th