ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
  + การดำเนินการตามตัวชี้วัดกรมฯ
  + กฎหมาย ระเบียบที่น่าสนใจ
  + คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
  + การตรวจสอบภายใน
  + จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
 + เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 + หนังสือเวียนเกี่ยวกับ GFMIS
 + ตารางกำหนดการผ่านรายการ
 + สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน Web Report
 + การจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
    จังหวัด GPP

 + รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
 + ประมาณการเศรษฐกิจ
 + POC
 + Databast CFO
 + ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 + การดำเนินการเกี่ยวกับ e-Auction
 + การประหยัดหลังงาน
 + พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร>> กระทรวงการคลัง
>> กรมบัญชีกลาง
>> จังหวัดนนทบุรี


>> แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.72 (10-09-57)
>> การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (04-07-57)
>> การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (04-07-57)
>> การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณฯ (04-07-57)
>> แจ้งเวียนหนังสือราชการเรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2556 ที่เหลือจ่ายฯ (04-09-57)
>> แจ้งเวียนหนังสือราชการเรื่อง วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขาย/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายฯ (04-09-57)
>> แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (29-08-57)
1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.62
2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.67
3. กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ

>> แจ้งเวียนหนังสือราชการเรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีฯ (26-08-57)
>> แจ้งเวียนหนังสือราชการเรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ฯ (26-08-57)
>> แจ้งเวียนหนังสือราชการเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว 67 (22-08-57)
>> ประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ (19-08-57)
>> แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (19-08-57)
1. ว 57 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
2. ว 58 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
3. ว 61 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4. ว 69 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
>> แจ้งเวียนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วย
ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 (13-08-57)

>> แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (31-07-57)
1. ว 165 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
2. ว 176 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
3. ว 61 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4. ว 62 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

>> แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (23-07-57)
1. การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
2. โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฯ

>> รายชื่อผู้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
พนักงานราชการ (16-07-57)

>> แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (08-07-57)
1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (03-07-57)
1. การซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและการจัดส่งเรื่องให้พิจารณาฯ
2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3. การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ

>> แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (09-06-57)

1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว 130 , ว 119 , ว 120)

>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (02-06-57)
1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว 119)
2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว 120)

>>
แจังเวียนหนังสือราชการดังนี้ (30-05-57)
1. ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด
2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

>>
การลงทะเบียนสิทธิการเข้าใช้งานใน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม (26-05-57)
>>
การประมวลผลค่าเสื่อมราคาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (26-05-57)
>>
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม (26-05-57)
>>
ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายงานปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ ย้อนหลังฯ (26-05-57)
>>
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (26-05-57)
>>
คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online (26-05-57)
>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (16-05-57)
1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ

>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (07-05-57)
1. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (24-04-57)
1. การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินฯ

>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการดังนี้ (22-04-57)
1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.71
2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.72
3. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.73
4. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.74
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557

>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการเรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้างฯ (10-04-57)
>>
แจ้งเวียนหนังสือราชการเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (08-04-57)

>> ข่าวทั้งหมด <<

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายสุทธิชัย  สังขมณี) และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
โดยช่วงเช้าได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หลังจากนั้นได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานต่างๆ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังใหม่ (5 ชั้น
)  (13-08-57)

คลิกเพื่อขยาย

 คลิกเพื่อขยาย  คลิดเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย  คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย  คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย  คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-0707-8 โทรสาร 0-2580-0709
E-mail : nbr@cgd.go.th