ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
   
   

21 ส.ค.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดโครงการฝึกอบรม  การจัดทำระบบควบคุมภายในและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1

20 ส.ค.๕

สำนักงานคลังังหวัดหนองบัวลำภูจัดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

20 ส.ค.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ออกหน่วยบริการโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดี บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านวังสำราญ หมู่ที่ 2  ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

20 ส.ค.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดโครงการฝึกอบรมชุมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดสำหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมอนาลโย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

16 ส.ค.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมโครงการประชุมเชิงวิชาการ"ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง และการพัสดุสำหรับหน่วยงานภาครัฐ"ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1

12 ส.ค.๕

นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์  คลังจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556

8 ส.ค.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุม"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่  /๒๕๕๖  วันพฤหัสที่ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู  

7 ส.ค.๕

นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูเข้ารวมงานวัน"รพี" ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

5 ส.ค.๕

สำนักงานคลังเขต ๔ นำโดยนางสาวลักขณา ศรีไตรรัตนรักษ์ คลังเขต ๔ พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ /๒๕๕ ในวันจันทร์ ที่ สิงหาคม ๒๕๕

19-20 ก.ค.๕

นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการงานด้าเศรษฐกิจคลังจังหวัดหนองบัวลำภูและคลังจังหวัดระยองระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2556

10 ก.ค.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online ของส่วนราชการ (new user) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

 ก.ค.๕

 นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโนนตาล๒ ตำบลฝั่แดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

๒๐ มิ.ย.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๕๖  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

๒๐ มิ.ย.๕

นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่างกู อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 

๑๓ มิ.ย.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ออกหน่วยบริการโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดี บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านตาดไฮ บ้านตาดไฮ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

๑๑ มิ.ย.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่ 2"ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

๕ มิ.ย.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดถ้ำแสงธรรม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ตามโครงการเสริมสร้างความผาสุกและการปรับปรุงบรรยากาศในการทำงานตามแผนงานการส่งเสริมความผาสุกและปรับปรุงบรรยากาศในการทำงานมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒๑ พ.ค.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงวิชาการ"ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินการคลังและการพัสดุสำหรับหน่วยงานภาครัฐ"ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

๑๘ เม.ย.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ออกหน่วยบริการโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดี บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม บ้านโนนงาม  ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

๑๐ เม.ย.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมรดน้ำขอพรท่านคลังเขต  ๔  (นางสาวลักขณา  ศรีไตรรัตนรักษ์) เนื่องในวันสงกรานต์  ปี ๒๕๕๖  ณ สำนักงานคลังเขต ๔ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

๙ เม.ย.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายระพี  ผ่องบุพกิจ)เนื่องในวันสงกรานต์  ปี ๒๕๕๖  ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖

 ๖ เม.ย.๕

นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยนายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธานในพิธี  วันที่ 6 เมษายน 2556 ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

๒ เม.ย.๕

ข้าราชการและลูกจ้างำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลกองทุนแม่ของแผ่นดินและทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๖  วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

๒๙ มี.ค.๕

ข้าราชการและลูกจ้างำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

๒๘ มี.ค.๕

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารับรางวัล คบจ.พัฒนาการดีเด่นระดับประเทศ  ในงานมอบรางวัลเกียรติแห่งวายุภักษ์ คบจ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานและผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม ๒๕๕๖  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

๒๑ มี.ค.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ออกหน่วยบริการโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดี บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง  ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

๑๔-๑๕ มี.ค.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการฝึกอบรม"การปฏิบัติงานบนระบบ Web Online  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556" ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีนายสมาน   วงศ์วรายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธาน

๗ ก.พ.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดทำ ลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลำภู (GPP) ขั้นตอนที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมภูพานคำชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

๑๘ ม.ค.๕

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธ์ พิธีเปิดงาน"สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู"ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

๑๗ ม.ค.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ออกหน่วยบริการโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดี บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ บ้านร่องน้ำใส หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุดดินจี่  อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

๑๑ ม.ค.๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  ในวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ น.ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  

๑๐ ม.ค.๕

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(นายประสิทธิ์  สืบชนะ)เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานเขต ๔ มาตรวจราชการครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมณัฐพงษ์ จังหวัดหนองบัวลำภู

๗ ม.ค.๕

นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าอวยพรปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ท่านคลังเขต ๔ นางสาวลักขณา  ศรีไตรรัตน์รักษ์ เมื่อวันที่ ๗ มกราคมคม ๒๕๕๖

๑๘ ธ.ค.๕๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ /๒๕๕๖  วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ  ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ชุมชน สพป.นภ. เขต

๕ ธ.ค.๕๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ

๑ ธ.ค.๕๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมงานวันที่ระลึกการสถาปณาจังหวัดหนองบัวลำภูและโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดี บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ สนามนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒๒ พ.ย..๕๕

 สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟและโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลังในจังหวัดหนองบัวลำภูในวันพฤหัสดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าอาคารพักอาศัยข้าราชการกรมสรรพากร จังหนองบัวลำภู

๑๓ พ.ย..๕๕

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูได้ทำการบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นระหว่าง คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๓๐ ต.ค.๕๕

พิธิมอบประกาศเกียรติติคุณ"ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมและร่ายจ่ายลงทุนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕" ในวันอังคาร ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒๓ ต.ค.๕๕

นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ราชการที่ ๕  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

๒๒ ก.ย.๕๕

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  ในวันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๔.๐๐ น.ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

หน้า

 

สงวนสิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2551
                          สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ถนน หนองบัวลำภู - เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0-4231-2410
, โทรสาร 0-4231-2412, E-mail : nbl@cgd.go.th