>
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 รับร้องเรียน/เสนอแนะ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี

คำถามที่ถามบ่อย (egp)

บทความวิชาการด้านการคลัง
รายงานการเงินรวมท้องถิ่น
งบลงทุน อปท. ในจังหวัด
สรุปหนังสือเวียน
โครงการฝึกอบรม
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO)
รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
รายงานระมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
คำสั่งคณะกรรมการฯ (GPP)
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
รายงานการประชุม GPP
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS)
รายงานประจำเดือนGFMIS
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในะบบ
รายงานการประชุมเร่งรัด
แบบรายงานติดตามสถานะการใช้จ่าย
DOWLOAD
แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
แบบขอรับบำเหน็จ(5300)
แบบขอรับบำเหน็จลูกจ้างประจำ(5313)
แบบขอรับเงินเพิ่ม(5316)
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน(6006)
เบิกค่ารักษาพยาบาล(7131)
แบบ สจป 1
แบบ สปจ 2

 
 
 


ลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
พฤศจิกายน
2557    

                                 
หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบลงทุน

533.76

8.17 1.53

87

งบประจำ

800.07

501.62 62.70 -
ภาพรวม

1,333.84

509.79 38.22 96

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
           ปีงบประมาณ 2556
   คลิก

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบลงทุน 98.94 - 0 46
งบประจำ 54.47 2.72 5.00 42
ภาพรวม 153.42 2.72 1.77 37

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
เงินกันก่อนปี 56

60.49

11.96 19.77
เงินกันปี 56

425.78

205.65 48.29
รวม

486.28

217.61 42.84

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

 

 

 

   
การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ประสงค์ UNDO
 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกรณฑ์และวิธิการจัดทำและแสดงบัญชีรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
นร 0506/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่องรายงานสภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ดูทั้งหมด

 

30 เม.ย.58 กค 0409.4/ว86 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่อง การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)
30 เม.ย.58 ด่วน ที่ กค 0423.3/ว77 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
30 เม.ย.58 กค 0410.2/ว12 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด กค 0406.5/ว.9 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 50 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 2557
30 เม.ย.58  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 38 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
25 ก.พ.58 ด่วนที่สุด ค 0423.3/ว14 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
25 ก.พ.58 ด่วนที่สุดกค 0410.6/ว 32 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
25 ก.พ.58 กค 0421.4/ว37 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
16 ม.ค.58 ด่วนที่สุดกค 0423.3/ว14 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
23 ม.ค.58  กค 0423.3/ว 404 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
21 ม.ค.58 กค(กวพ)0421.3/ว 11 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 เรื่องการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
16 ม.ค.58 กค 0421.3/ว 126 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
19 ม.ค.58  กค 0408.4/ว294 ลงวันที่18 ธันวาคม พ.ศ.2557 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใข้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด

   นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมยินดีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันเปิดอาคารสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ชมภาพทั้งหมด
  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดหวัดหนองบัวลำภูร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสัการะพระบาทสมเด็จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ อาคารศูนย์เครือค่ายแห่งการเรียนรู้ชุมชนประจำอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที้ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1ชมภาพทั้งหมด
  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางไตรทิพย์พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุ และตรวจสอบภายในให้แก่ ส่วนราชการภายในจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด
  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางไตรทิพย์พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุ และตรวจสอบภายในให้แก่ อปท.ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  ชมภาพทั้งหมด

   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด
   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

ถาม-ตอบ ปัญหหา (FAQ)
การจัดชื้อจัดจ้าง EGP

 
 

 

 

 

web counter free

 
     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  2551