กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 4 จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัด กระดานถาม-ตอบ DOWNLOAD

คลังจังหวัดหนองบัวลำภู

ประวัติหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
กฎหมายระเบียบการเงิน
      การคลัง
บทความวิชาการด้านการคลัง
สรุปการแจ้งเวียนหนังสือ
สรุปผลการ e-Auction ใน
      จังงหวัด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
      จัดจ้าง
โครงการฝึกอบรม
รายงานการเงินรวมท้องถิ่น
งบลงทุน.อปท ในจังหวัด 
ภาวะเศรษฐกิจ การคลัง
สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลัง
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวล         รวมจังหวัด
Managment  chart
สถิติการส่งข้อมูล GPP,ELI-4
คำสั่งคณะกรรมการฯ (GPP)
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
รายงานการประชุม GPP
รายงานเบิกจ่ายงบประจำปี
รายงานเบิกจ่ายรายหน่วยงาน
รายงานเบิกจ่ายงบประมาณ       จังหวัด
ข่าวสาร GFMIS
Web Report
รายงานการเงิน
รายงานประจำเดือน GFMIS
รายงานการประชุมเร่งรัด
แนวทางการแก้ไขปัญหา
     
การปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS
รายงานความพึงพอใจที่มีต่อ
      สนง.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
ปีงบประมาณ 2552
จุลสารคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
รายงานการประชุม

 asp hit counter


     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  255
1

 

 

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู........เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านการเงิน การคลัง  การบัญชี  การพัสดุ ตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง ให้คำปรึกษา สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด และเศรษฐกิจจังหวัด

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์  (Vision).. กรมบัญชีกลาง.. กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมบัญชีกลาง กำกับดูแลด้านการเงินภาครัฐในลักษณะเชิงรุก  พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางด้านการเงินภาครัฐ  พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

หนังสือเวียน/กฎหมายและระเบียบ

     วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

 
 
   
๑๕ . ๕๕ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๔๕๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
๑๔ . ๕๕ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๕๐ ลงวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในระบบ GFMIS
๑๒ . ๕๕ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๔๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องแจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน(DRGs)
๓๑ ต.ค ๕๕ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
๓๑ ต.ค ๕๕ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๔๓๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
๓๑ ต.ค ๕๕ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรั
๓๑ ต.ค ๕๕ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องการเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
๓๐ ต.ค ๕๕ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบGFMIS
๓๐ ต.ค ๕๕ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๒๘  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
๒๔ ต.ค ๕๕ กค๐๔๒๐.๑/ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องการบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงินและการอายัดเบี้ยหวับำเหน็จบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
๑๙ ต.ค ๕๕ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๔๑๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
๑๙ ต.ค ๕๕ กค(กวพอ)๐๔๒๑.๓/ว ๔๑๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ
๑๗ ต.ค ๕๕ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องการประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
๑๒ ต.ค ๕๕ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องคู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online
๑๒ ต.ค ๕๕ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
๑๑ ต.ค ๕๕ กค๐๔๒๐.๑/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
ต.ค ๕๕ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๐๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลจาก e-GP ระยะที่ ๒ไปยังระบบ GFMIS Web Online
๔ ต.ค ๕๕ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๙๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องการยุบรวมสิทธิการอนุมัตินำส่ง(p3)
๒ ต.ค ๕๕ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๓๙๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเห็นจ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน(ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๕๕
๒ ต.ค ๕๕ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
๒ ต.ค ๕๕ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๒๕ ก.ย.๕๕ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๘๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง คู่มือการเรียนรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ(ZAP R3)
๑๕ ต.ค.๕๕ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

ดูหนังสือเวียนทั้งหมด


 

   

  ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธ์ พิธีเปิดงาน"สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู"ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพทั้งหมด

   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ออกหน่วยบริการโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดี บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ บ้านร่องน้ำใส หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุดดินจี่  อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  ในวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ น.ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู   ชมภาพทั้งหมด

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(นายประสิทธิ์  สืบชนะ)เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานเขต ๔ มาตรวจราชการครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมณัฐพงษ์ จังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

  นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าอวยพรปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ท่านคลังเขต ๔ นางสาวลักขณา  ศรีไตรรัตนรักษ์ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

ประมวลภาพทั้งหมด

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ
สงวนสิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2551

 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ถนน หนองบัวลำภู - เลย  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0-4231-2410
, โทรสาร 0-4231-2412, E-mail : nbl@cgd.go.th


 

 

   
   

จำหน่ายหนังสือระเบียบข้อฏหมายและคู่มือค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ