วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 รับร้องเรียน/เสนอแนะ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี

คำถามที่ถามบ่อย (egp)

บทความวิชาการด้านการคลัง
รายงานการเงินรวมท้องถิ่น
งบลงทุน อปท. ในจังหวัด
สรุปหนังสือเวียน
โครงการฝึกอบรม
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO)
รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
รายงานระมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
คำสั่งคณะกรรมการฯ (GPP)
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
รายงานการประชุม GPP
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS)
รายงานประจำเดือนGFMIS
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในะบบ
รายงานการประชุมเร่งรัด
แบบรายงานติดตามสถานะการใช้จ่าย
DOWLOAD
แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
แบบขอรับบำเหน็จ(5300)
แบบขอรับบำเหน็จลูกจ้างประจำ(5313)
แบบขอรับเงินเพิ่ม(5316)
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน(6006)
เบิกค่ารักษาพยาบาล(7131)
แบบ สจป 1
แบบ สปจ 2

 
 
 


ลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
กันยายน
2557    

                                 
หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบลงทุน

951.38

670.69 70.50

งบประจำ

4021.01

4015.78 9987 -
ภาพรวม

4972.39

4686.47 94.25

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
           ปีงบประมาณ 2556
   คลิก

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบลงทุน 96.71 65.64 67.87 82
งบประจำ 59.02 57.4 97.25 -
ภาพรวม 155.73 123.04 79.01 95

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
เงินกันก่อนปี 56

36.65

17.23 45.73
เงินกันปี 56

461.99

406.75 88.04
รวม

498.64

423.88 79.39

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

 

 นภ 0003/0857 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้อง

ดูทั้งหมด

 

31 ต.ค.57 ด่วนที่สุด กค(กวพ)0421.3/ว 325 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
28 ต.ค.57 ด่วนที่สุด กค 421.3/ว 107 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เรื่อง แจ้งร้ายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 ต.ค.57 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว 104 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง แจ้งร้ายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 ต.ค.57 ด่วนที่สุด กค 0421.3/ว 313 ลงวันที่ 22 ตุลาค 2557 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
8 ก.ย.57  ที่ กค 0406.5/ว269 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
17 ต.ค.57  กค 0423.3/ว302 ลงวันที่ 17 ตุลาคา 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน
24 ก.ย.57 ด่วนที่สุด กค 0409.3/ว261 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online
25 ก.ย.57  กค 0409.3/ว264 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)
24 ก.ย.57 ด่วนที่สุด กค 0421.4/ว263 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม
26 ก.ย.57 ด่วนที่สุด 0406.5/ว269 ลงวันที่ 26 กันยาบยน 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการการเงินกู้กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผูรับบำเหน็จรายเดือน(เพิ่มเติม)
30 ก.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว94 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิงงาน
22 ก.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว92 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิงงาน
8 ส.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว208 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
31 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการ และคณะอนุกรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
29 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว67 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
25 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว192 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
23 ก.ค.57 ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว62 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว61 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว181 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ในวันที่15-19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลภู ชมภาพทั้งหมด
   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการอบรมโครงการช่วยเหลื่อสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2558 (Help support payment)โดยนางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภูในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดหวัดหนองบัวลำภูร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณสนามนเรศวร จังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

  วันนี้ (1 ธ.ค.57) นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีอัญเชิญพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองไปประดิษฐานที่หอพระบางหลังใหม่ โดยในช่วงเช้าได้ร่วมเฉลิมฉลองความเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เนื่องในวโรกาสที่จังหวัดหนองบัวลำภู จะมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และจะก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 22 จังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ"แนวทางปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ.22497 พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมภูพานคำชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการฝึกอบรม"การกำกับดูแลปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้บริหาร"ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมภูพานคำชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

 นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมผู้บิหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่องพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.294 ณ ห้องประชุมนเรศวร-ภูเก้าภูพานคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 ชมภาพทั้งหมด

  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบันทึกเทปวีดีโอ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมเป็นวิทยากรโครงการ พบเพื่อนครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (โครงการ
UNDO) เมื่อวันที่ 15 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ชมภาพทั้งหมด

  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา  คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกาย 2557 ณ ห้องประชุมอนาลโย ศุนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณกรรมการการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2557 วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ตอนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภูมาศึกษาดูงาน ณ จุดบริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ชมภาพทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

ถาม-ตอบ ปัญหหา (FAQ)
การจัดชื้อจัดจ้าง EGP

 
 

 

 

 

web counter free

 
     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  2551