วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 รับร้องเรียน/เสนอแนะ

แบบฟอร์มต่าง ๆ


 

 
 
 


ลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
กรกฎาคม
2557    

                                    
หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบลงทุน

815.47

488.00 59.84

 

งบประจำ

3578.06

3343.12 63.43 -
ภาพรวม

4,393.53

3,831.12 87.20

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
           ปีงบประมาณ 2556
   คลิก

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบลงทุน 95.23 50.58 53.12 32
งบประจำ 60.50 46.94 77.58 12
ภาพรวม 155.73 152.63 62.62 27

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
เงินกันก่อนปี 56

37.60

17.14 45.59
เงินกันปี 56

473.95

399.69 84.33
รวม

511.55

416.84 81.42

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

 

 

16 มิ.ย.57  ปช 0035/ว 0003 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่อง แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัยญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
30 พ.ค.57  กค 0410.2/ว 131 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและการจัดส่งเรื่องให้พิจารณาหรือตรวจสอบ
30 พ.ค.57 กค 0409.3/ว129 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web report ในระบบ GFMIS
30 พ.ค.57  กค 0409.3/ว128 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3)
28 พ.ค.57  กค 0423.4/ว 126 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา
21 พ.ค.57  ด่วนที่สุด กค(กวพอ)0421.3/ว116 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด
30 พ.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 130 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
23 พ.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว120 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
23 พ.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 119 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 พ.ค.57  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว118 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 เม.ย.57  ด่วนที่สุด กค 0406.5/ว 106 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับ และการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
25 เม.ย.57  ด่วนที่สุด กค0422.2/ว 95 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกช
3 เม.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 74 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3 เม.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 73 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3 เม.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 72 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ดูทั้งหมด

   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูร่วม"คืนความสุขให้ประชาชน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความสามัคคี ปองดองสมานฉันท์อย่าวยั่งยืน" ณ โรงเรียนบ้านยางหลอโนนสวนกล้วย ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤห้สบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ชมภาพทั้งหมด 

   นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอนลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด 

  วันที่ 9 สิงหาคม 2557นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต 4 และนางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ให้กับนายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร ในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ชมภาพทั้งหมด 

  สำนักงานคลังเขต ๔ นำโดยนางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต ๔ พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ /๒๕๕ ในวันอังพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕  ชมภาพทั้งหมด 

   นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปจังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมอนาลโย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2551  ชมภาพทั้งหมด  รายงานผลการจัดเวทีเสวนาคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
 

    ำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูและตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งฉบับละ 80 บาท โดยให้ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสลากฯในบริเวณศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันที่ 7 ก.ค.57 ชมภาพทั้งหมด 
 

ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 

 

 

web counter free

 
     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  2551