วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 รับร้องเรียน/เสนอแนะ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี

คำถามที่ถามบ่อย (egp)

บทความวิชาการด้านการคลัง
รายงานการเงินรวมท้องถิ่น
งบลงทุน อปท. ในจังหวัด
สรุปหนังสือเวียน
โครงการฝึกอบรม
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO)
รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
รายงานระมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
คำสั่งคณะกรรมการฯ (GPP)
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
รายงานการประชุม GPP
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS)
รายงานประจำเดือนGFMIS
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในะบบ
รายงานการประชุมเร่งรัด
แบบรายงานติดตามสถานะการใช้จ่าย
DOWLOAD
แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
แบบขอรับบำเหน็จ(5300)
แบบขอรับบำเหน็จลูกจ้างประจำ(5313)
แบบขอรับเงินเพิ่ม(5316)
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน(6006)
เบิกค่ารักษาพยาบาล(7131)
แบบ สจป 1
แบบ สปจ 2

 
 
 


ลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
มิถุนายน
2558    

                                 
หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบลงทุน

1030.69

709.045

68.79
งบประจำ

2531.904

2290.508

90.47 -
ภาพรวม

3562.594

2999.553 84.20

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
           ปีงบประมาณ 2556
   คลิก

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
 
        ปีงบประมาณ 2557
  คลิก

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบลงทุน 96.962 59.995 61.88 74
งบประจำ 56.459 42.324 74.96 -
ภาพรวม 153.421 102.319 66.69 76

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
เงินกันก่อนปี 57

77.353

36.160 46.75
เงินกันปี 57

498.790

337.324 67.63
รวม

576.143

373.484 64.82

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

 

 

 

 

 

 

   
การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ประสงค์ UNDO
 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกรณฑ์และวิธิการจัดทำและแสดงบัญชีรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
นร 0506/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่องรายงานสภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

นภ 0003/ ว 0976 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง แจ้งแนวทางปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ ว 255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ดูทั้งหมด

 

   
24 ก.ค.58 กค 0406.5/ ว 62  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ค.ค.บ.)ชึ้งผ้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทไดรับไปเกินสิทธิส่งคืน
24 ก.ค.58 กค 0410.6/ว 239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิดทางระเมิดและแพ่ง
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ 64 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ 232 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา
24 ก.ค.58 กค (กวพอ) 0421.3/ว 230 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 222 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ 213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 212 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.ค.58 กค 0421.3/ว 60 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 มิ.ย.58 ด่วนที่สุดที่  กค0406.3/ว56 เรื่องหลักการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน
24 มิ.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 68 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 มิ.ย.58 กค 0428/ ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ
24 มิ.ย.58 กค 0421.3/ว 46 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แจ้งชื่อผู้ที้งงาน
24 มิ.ย.58 กค 0421.3/ว 43 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แจ้งชื่อผู้ที้งงาน
24 มิ.ย.58 กค 0428/ว 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
24 มิ.ย.58  กค 0421.3/ว 48 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งชื่อผู้ที้งงาน
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว37 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว36 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
28 พ.ค.58 กค (กวพ) 0421.3/ว169 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e Bidding)
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว168 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเกิดความไม่สงบทางการเมือง
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว41 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
30 เม.ย.58 นภ 0003/ 0534 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
30 เม.ย.58 นภ 0003/ 0531 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
30 เม.ย.58 กค 0420.7/ว148 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น UNDO
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว151 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว140 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว122 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยเบิกจ่ายแบบคราวละมากๆ (MASS)
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว134 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง วิธีเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว133 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว129 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว112 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS

ดูทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูร่วม"ออกหน่วยแพทย์คลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤหสบดีที่ 13 สิงหาคม ๒๕๕๘  ชมภาพทั้งหมด

  งไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้วและคลังจังหวัดชลบุรีตามโครง"ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด(Management Chart)ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558   ชมภาพทั้งหมด

   คลังจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะร่วมงานเฉลิมพระเกียร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา 28 กรกฎาคา 2558 ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังเขต ๔ นำโดยนางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต ๔ พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ /๒๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม๒๕๕ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดโครงการฝึกอบรม "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-Gp) ระยะที่ 3"สำหรับผู้บริหาร ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมภูพานคำศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4 ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6/2558 วันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้นที่ 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  ชมภาพทั้งหมด

    สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดโครงฝึกอบรม e-Gp ระยะที่ 3 สำหรับผู้ค้าภาครัฐ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1ชมภาพทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

ถาม-ตอบ ปัญหหา (FAQ)
การจัดชื้อจัดจ้าง EGP

 
 

 

 

 

web counter free

 
     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  2551