วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 รับร้องเรียน/เสนอแนะ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี

คำถามที่ถามบ่อย (egp)

บทความวิชาการด้านการคลัง
รายงานการเงินรวมท้องถิ่น
งบลงทุน อปท. ในจังหวัด
สรุปหนังสือเวียน
โครงการฝึกอบรม
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO)
รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
รายงานระมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
คำสั่งคณะกรรมการฯ (GPP)
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
รายงานการประชุม GPP
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS)
รายงานประจำเดือนGFMIS
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในะบบ
รายงานการประชุมเร่งรัด
แบบรายงานติดตามสถานะการใช้จ่าย
DOWLOAD
แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
แบบขอรับบำเหน็จ(5300)
แบบขอรับบำเหน็จลูกจ้างประจำ(5313)
แบบขอรับเงินเพิ่ม(5316)
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน(6006)
เบิกค่ารักษาพยาบาล(7131)
แบบ สจป 1
แบบ สปจ 2

 
 
 


ลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
พฤษภาคม
2558    

                                 
หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบลงทุน

1030.24

615.951

59.79

74

งบประจำ

2,306.88

2,031.43

88.06 -
ภาพรวม

3337.12

2647.38 79.33 76

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
           ปีงบประมาณ 2556
   คลิก

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
 
        ปีงบประมาณ 2557
  คลิก

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบลงทุน 96.962 49.688 51.25 74
งบประจำ 56.459 37.766 66.89 -
ภาพรวม 153.421 87.455 57 76

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
เงินกันก่อนปี 57

77.354

33.938 43.87
เงินกันปี 57

498.738

320.482 64.25
รวม

576.091

354.420 61.52

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

 

 

 

   
การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ประสงค์ UNDO
 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกรณฑ์และวิธิการจัดทำและแสดงบัญชีรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
นร 0506/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่องรายงานสภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ดูทั้งหมด

 

28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว37 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว36 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
28 พ.ค.58 กค (กวพ) 0421.3/ว169 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e Bidding)
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว168 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเกิดความไม่สงบทางการเมือง
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว41 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
30 เม.ย.58 นภ 0003/ 0534 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
30 เม.ย.58 นภ 0003/ 0531 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
30 เม.ย.58 กค 0420.7/ว148 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น UNDO
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว151 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว140 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว122 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยเบิกจ่ายแบบคราวละมากๆ (MASS)
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว134 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง วิธีเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว133 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว129 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว112 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว21 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว20 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว19 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว33 ลงวันที่ 7 เมษายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว29 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว27 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว14 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว127 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558
30 เม.ย.58 กค 0420.9/ว126 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ
และทหารกองประจำการ
30 เม.ย.58 กค 0406.4/ว115 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ. 2558
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว125 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือนายทะเบียนฉบับที่ 5
30 เม.ย.58 กค 0428/18 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว16 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว117 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 เรื่อง แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว22 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่องแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหนี้
30 เม.ย.58  ด่วนที่สุดที่ กค 0410.2/ว15 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย
30 เม.ย.58  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว101 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดูทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดโครงฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Gp)" ระยะที่ 3ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด
   นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้การต้อนรับนางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากร ในการมาศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558ชมภาพทั้งหมด
  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับหน่วยงานที่จัดทำบัญชีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามโครงการ(Help Support payment) ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด
  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูร่วม"ออกหน่วยแพทย์คลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง  ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤหสบดีที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ชมภาพทั้งหมด

  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ออกตรวจการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดหนองบัวลำภู   ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู มอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานราชการที่มีผลเบิกจ่ายดีเด่น ที่สามารถเบิกจ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 55 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (สิ้นสุดไตรมาสที่ 2) ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด
   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการการประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด "Forecast Economic Nongbualumphu 20015"ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมภูฟ้ารีสอร์ท ภูฟ้ารีสอร์ท จังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด

   นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน  2558 ณ สาลสมเด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด

   นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมยินดีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันเปิดอาคารสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ชมภาพทั้งหมด
  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดหวัดหนองบัวลำภูร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสัการะพระบาทสมเด็จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ อาคารศูนย์เครือค่ายแห่งการเรียนรู้ชุมชนประจำอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที้ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1ชมภาพทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

ถาม-ตอบ ปัญหหา (FAQ)
การจัดชื้อจัดจ้าง EGP

 
 

 

 

 

web counter free

 
     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  2551