วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 รับร้องเรียน/เสนอแนะ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี

คำถามที่ถามบ่อย (egp)

บทความวิชาการด้านการคลัง
รายงานการเงินรวมท้องถิ่น
งบลงทุน อปท. ในจังหวัด

งบทดลอง
สรุปหนังสือเวียน
โครงการฝึกอบรม
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO)
รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
รายงานระมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
คำสั่งคณะกรรมการฯ (GPP)
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
รายงานการประชุม GPP
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS)
รายงานประจำเดือนGFMIS
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในะบบ
รายงานการประชุมเร่งรัด
แบบรายงานติดตามสถานะการใช้จ่าย
DOWLOAD
แบบฟอร์มการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ อื่นๆ
แบบฟอร์เอกสาร สรก 58-1
แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
แบบขอรับบำเหน็จ(5300)
แบบขอรับบำเหน็จลูกจ้างประจำ(5313)
แบบขอรับเงินเพิ่ม(5316)
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน(6006)
เบิกค่ารักษาพยาบาล(7131)
แบบ สจป 1
แบบ สจป 2

 
 
 


ลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
มีนาคม
2559    

                                 
หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบประจำ

1439.000

1277.967

88.81 55
งบลงทุน

1298.103

299.273

23.05 40
ภาพรวม

2737.103

1577.240 57.62 52

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
           ปีงบประมาณ 2556
   คลิก

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
 
        ปีงบประมาณ 2557
  คลิก

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบประจำ 47.004 14.364 30.56 55
งบลงทุน 187.067 5.075 2.71 40
ภาพรวม 234.071 19.439 8.30 52

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกัน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ
ก่อนปี 58

455.519

117.955 25.89 337.564
ปี 58

335.089

271.631 81.06 63.458
รวม

790.608

389.586 4928 421.022

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

 

 

 

 

 

 

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบ และเงินชดเชย ส่งให้ กบข. สำหรับข้าราชการ UNDO

การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ประสงค์ UNDO
 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกรณฑ์และวิธิการจัดทำและแสดงบัญชีรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
นร 0506/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่องรายงานสภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

นภ 0003/ ว1565 รายละเอียดหนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0423.3/ว 441 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนอยากจนในการเสริมสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน  2558
นภ 0003/ ว 1414 เรื่องขอความร่วมมือในการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช้าบ้าน
นภ 0003/ ว1346 เรื่อง การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน-กรณีนัดผ่าตัดล้วงหน้า รายละเอียดหนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0422.2/ว 371 ลงวันที่ 1 ตุลาคม  2558
นภ 0003/ว 1340 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีสำหรับโครงการตามมารตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล รายละเอียดหนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0423.3/ว 405 ลงวันที่ 15 ตุลาคม  2558
นภ0003/ว 1327  เรื่อง สรุปคำถาม-คำตอบ มาตรการสงเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)
นภ0003/ว 1325  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล รายละเอียดหนังสือ นภ 0003/ 1292 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
นภ 0003/ ว 1287 เรื่องขอให้จัดส่งรายงานผลการใช้บัตรเครดิตราชการ รายละเอียดหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0407.2/ว 336 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558
นภ 0003/ ว 1271 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดบช.ภาครัฐ ปี 58 รายละเอียดหนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0423.3/ 338 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558
 นภ 0003/ ว1230 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม รายละเอียดหนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0422.2/ว 83 ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2558

ดูทั้งหมด

 

8 ก.พ.59  กค 0423.3/ว 71 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการชื้อเอกสารจัดชื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา
14 ม.ค.59 กค 0432.4/ ว 21 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญ
28 ธ.ค.58 กค0421.3/ว.161 ลงวันที่28 ธันวาคม2558 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 ก.ย.58  กค 0406.6/ ว 98 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
16 ก.ย.58  ค0810.3/ว 1879 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
28 ส.ค.58 กค 0420.1/ว 78 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
24 ก.ค.58 กค 0406.5/ ว 62  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ค.ค.บ.)ชึ้งผ้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทไดรับไปเกินสิทธิส่งคืน
24 ก.ค.58 กค 0410.6/ว 239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิดทางระเมิดและแพ่ง
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ 64 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ 232 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา
24 ก.ค.58 กค (กวพอ) 0421.3/ว 230 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 222 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ 213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 212 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.ค.58 กค 0421.3/ว 60 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ดูทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด
  วันนี้ (31 มีนาคม 2559) นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมอนาลโย จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤหัสบดี ที่31 มีนาคม 2559  ชมภาพทั้งหมด
  วันนี้ (28 มีนาคม 2559) นางไตรทิพย์  พุ่มศิลาคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดำเนินงานตามมาตรการ การลดใช้พลังงานในภาคราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ชมภาพทั้งหมด

   วันนี้ (11 มีนาคม 2559)สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การจัดชื้อจัดจ้างด้วยตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e-Markket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding:e-Bidding) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานดลังจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด
  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด

    สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้นที่ 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  ชมภาพทั้งหมด
   วันนี้ 3 กพ 2559 ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ท่านยุทธนา หยิมการุณ พร้อมคณะ ได้เดินทางมารับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยขอบคุณและให้กำลังใจหน่วยงานภาครัฐและ ธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งภาคเอกชน ได้แก่ ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานการท่องเที่ยว ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอย่างพร้อมเพรียงกัน ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังเขต ๔ นำโดยนายพงค์พิตร ฤทธิแสงคลังเขต ๔ พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ /๒๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕  ชมภาพทั้งหมด
  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานประกวดโคเนื้อหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1วันนี้ (24 มค.59) ที่บริเวณสนามตลาดนัดคลองถม(ตลาดนัด 11 ค่ำ) ตรงข้ามบริษัท ไทยเจริญมอร์เตอร์เชลล์ จำกัด อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดงานประกวดโคเนื้อหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1 ชมภาพทั้งหมด
  วันนี้ (20 มกราคม 2559) นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานการประชุมประชุม เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัด โดย นางไตรทิพย์ พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเร่งรัดติดตามส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 1/2559 )ชมภาพทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

ถาม-ตอบ ปัญหหา (FAQ)
การจัดชื้อจัดจ้าง EGP

 
 

 

 

 

web counter free

 
     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  2551