วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 รับร้องเรียน/เสนอแนะ

แบบฟอร์มต่าง ๆ


 

 
 
 


ลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
กุมภาพันธ์
2557    

                                    
หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบลงทุน 592.49 75.20 12.69

 

งบประจำ 2,260.97 1,888.57 83.53 -
ภาพรวม 2,853.46 1,963.77 68.82

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
           ปีงบประมาณ 2556
   คลิก

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบลงทุน 95.23 0.49 0.51 29
งบประจำ 60.50 9.36 15.47 36
ภาพรวม 155.73 9.85 6.33 40

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
เงินกันก่อนปี 56 37.54 15.46 41.20
เงินกันปี 56 473.99 285.06 60.14
รวม 511.53 300.53 58.75

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

 

 

ด่วนที่สุด นภ 0003/  0159 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว 00454 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP
.ช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

     นภ ๐๐๐๓/๑๒๕๓๕ ลว.๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู
    
นภ ๐๐๐๓/๑๒๕๓๔ ลว. ๑๓ พ.ย.๒๕๕๖ เรื่องการรายงานข้อมูลสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

21 มี.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 56 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
12 มี.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 21 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4 มี.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 35 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
13 ก.พ.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
12 ก.พ.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 18 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
12 ก.พ.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 16 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ผ่อนผันการส่งงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง 
12 ก.พ.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 19 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
10 ม.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 12 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2 ม.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 2 ลงวันที่ 3 มกราคม 2557เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
1 ม.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2557เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 ธ.ค.56  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 464 ลงวันที่ 24 ธันวาคม  2556 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 ธ.ค.56  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 463 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
27 ธ.ค.56  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 470 ลงวันที่ 27 ธันวาคม  2556 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง

 

ดูทั้งหมด
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายชยพล  ธิติศักดิ์)และคลังจังหวัดเนื่องในวันสงกรานต์  ปี ๒๕๕๗  ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ชมภาพทั้งหมด
  นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพํฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็พระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีเนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
ชมภาพทั้งหมด
  ข้าราชการและลูกจ้างำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันจันทร์ที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด
  นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูไปศึกษา
ดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร สถิติจังหวัดสกลนครและคลังจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557  ณ.ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ชมภาพทั้งหมด
  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูร่วม"ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านโนนอุดม บ้านโนนอุดม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤห้สบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ชมภาพทั้งหมด
   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐
น.ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังเขต ๔ นำโดยนางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต ๔ พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ /๒๕๕ละตรวจเยี่ยม ทต.หัวนาซึ้งเข้าร่วมโครงการ อปท.ต้นแบบประจำปี งปม.๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕ชมภาพทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 
 
 

 

web counter free

 
     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  2551