วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 รับร้องเรียน/เสนอแนะ

แบบฟอร์มต่าง ๆ


 

 
 
 


ลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
สิงหาคมคม
2557    

                                    
หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบลงทุน

882.36

557.45 63.18

 

งบประจำ

3791.74

3650.48 96.27 -
ภาพรวม

4674.11

4207.96 90.03

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
           ปีงบประมาณ 2556
   คลิก

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบลงทุน 95.23 56.49 59.33 34
งบประจำ 60.50 46.94 85.90 10
ภาพรวม 155.73 108.47 69.65 28

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
เงินกันก่อนปี 56

37.60

17.20 45.77
เงินกันปี 56

473.94

406.37 85.74
รวม

511.54

423.57 82.72

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

 

 นภ 0003/0857 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้อง

ดูทั้งหมด

 

   
8 ส.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว208 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
31 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการ และคณะอนุกรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
29 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว67 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
25 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว192 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
23 ก.ค.57 ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว62 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว61 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว181 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521
9 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว176 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2556
2 ก.ค.57 กค (กวพอ) 0421.3/ว165 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
30 มิ.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว161 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และการอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
27 มิ.ย.57 กค 0401.4/ว159 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
27 มิ.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว158 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
23 มิ.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว49 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
16 มิ.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว47 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 มิ.ย.57  ปช 0035/ว 0003 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่อง แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัยญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คลังจังหวัดหนองบัวลำภูรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) หน่วยงานต้นแบบในการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการระดับกระทรวงและจังหวัดประจำปี พ.ศ.2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เมื่อ 19 ก.ย.2557 ชมภาพทั้งหมด 

  นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ให้กับนายสุธี จึงมีผลบุญ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร ในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ชมภาพทั้งหมด 

   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูร่วม"คืนความสุขให้ประชาชน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความสามัคคี ปองดองสมานฉันท์อย่าวยั่งยืน" ณ โรงเรียนบ้านยางหลอโนนสวนกล้วย ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤห้สบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ชมภาพทั้งหมด 

   นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอนลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด 

  วันที่ 9 สิงหาคม 2557นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต 4 และนางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ให้กับนายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร ในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ชมภาพทั้งหมด 

ดูทั้งหมด

 

ถาม-ตอบ ปัญหหา (FAQ)
การจัดชื้อจัดจ้าง EGP

 
 

 

 

 

web counter free

 
     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  2551