วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 รับร้องเรียน/เสนอแนะ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี

คำถามที่ถามบ่อย (egp)

บทความวิชาการด้านการคลัง
รายงานการเงินรวมท้องถิ่น
งบลงทุน อปท. ในจังหวัด
สรุปหนังสือเวียน
โครงการฝึกอบรม
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO)
รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
รายงานระมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
คำสั่งคณะกรรมการฯ (GPP)
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
รายงานการประชุม GPP
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS)
รายงานประจำเดือนGFMIS
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในะบบ
รายงานการประชุมเร่งรัด
แบบรายงานติดตามสถานะการใช้จ่าย
DOWLOAD
แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
แบบขอรับบำเหน็จ(5300)
แบบขอรับบำเหน็จลูกจ้างประจำ(5313)
แบบขอรับเงินเพิ่ม(5316)
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน(6006)
เบิกค่ารักษาพยาบาล(7131)
แบบ สจป 1
แบบ สปจ 2

 
 
 


ลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
สิงหาคม
2558    

                                 
หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบประจำ

2926.915

2801.106

95.70 -
งบลงทุน

1062.922

829.847

78.07
ภาพรวม

3989.838

3630.954 91.01

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
           ปีงบประมาณ 2556
   คลิก

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
 
        ปีงบประมาณ 2557
  คลิก

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบประจำ 56.459 50820 90.01 -
งบลงทุน 96.962 88.323 91.09
ภาพรวม 153.421 139.142 90.690

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกัน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ
ก่อนปี 57

84777

40.919 48.27 43.858
ปี 57

539.603

357.241 66.20 82.362
รวม

624.380

398.160 63.77 226.220

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

 

 

 

 

 

 

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบ และเงินชดเชย ส่งให้ กบข. สำหรับข้าราชการ UNDO

การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ประสงค์ UNDO
 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกรณฑ์และวิธิการจัดทำและแสดงบัญชีรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
นร 0506/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่องรายงานสภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

 นภ 0003/ ว1230 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม รายละเอียดหนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0422.2/ว 83 ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2558
นภ 0003/ว 1087  เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายานวดบรรเทาอาการปวดตามรายละเอียดหนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0422.2/ว 262 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
นภ 0003/ว 1088 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคกรรมการรายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0406.4/ว 80 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 

ด่วนที่สุดที่  กค0406.3/ว56 เรื่องหลักการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน
นภ 0003/ ว 0976 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง แจ้งแนวทางปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ ว 255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ดูทั้งหมด

 

30 ก.ย.58  กค 0406.6/ ว 98 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
16 ก.ย.58  ค0810.3/ว 1879 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
28 ส.ค.58 กค 0420.1/ว 78 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
24 ก.ค.58 กค 0406.5/ ว 62  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ค.ค.บ.)ชึ้งผ้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทไดรับไปเกินสิทธิส่งคืน
24 ก.ค.58 กค 0410.6/ว 239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิดทางระเมิดและแพ่ง
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ 64 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ 232 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา
24 ก.ค.58 กค (กวพอ) 0421.3/ว 230 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 222 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ 213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
24 ก.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 212 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.ค.58 กค 0421.3/ว 60 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 มิ.ย.58 ด่วนที่สุดที่  กค0406.3/ว56 เรื่องหลักการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน
24 มิ.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 68 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 มิ.ย.58 กค 0428/ ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ
24 มิ.ย.58 กค 0421.3/ว 46 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แจ้งชื่อผู้ที้งงาน
24 มิ.ย.58 กค 0421.3/ว 43 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แจ้งชื่อผู้ที้งงาน
24 มิ.ย.58 กค 0428/ว 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
24 มิ.ย.58  กค 0421.3/ว 48 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งชื่อผู้ที้งงาน
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว37 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว36 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
28 พ.ค.58 กค (กวพ) 0421.3/ว169 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e Bidding)
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว168 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเกิดความไม่สงบทางการเมือง
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว41 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
28 พ.ค.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
30 เม.ย.58 นภ 0003/ 0534 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
30 เม.ย.58 นภ 0003/ 0531 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
30 เม.ย.58 กค 0420.7/ว148 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น UNDO
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว151 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
30 เม.ย.58 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว140 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว122 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยเบิกจ่ายแบบคราวละมากๆ (MASS)
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว134 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง วิธีเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว133 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว129 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online
30 เม.ย.58 กค 0409.3/ว112 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS

ดูทั้งหมด

  นางไครทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมยินดีและต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ.จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาปฏิบัติการการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่ 3" สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1  ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาปฏิบัติการการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่ 3" สำหรับสถานศึกษาในวันที่ 14-18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด
  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมวายุภักษ์  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูร่วม"ออกหน่วยแพทย์คลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤหสบดีที่ 13 สิงหาคม ๒๕๕๘  ชมภาพทั้งหมด

  งไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้วและคลังจังหวัดชลบุรีตามโครง"ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด(Management Chart)ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558   ชมภาพทั้งหมด

   คลังจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะร่วมงานเฉลิมพระเกียร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา 28 กรกฎาคา 2558 ชมภาพทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

ถาม-ตอบ ปัญหหา (FAQ)
การจัดชื้อจัดจ้าง EGP

 
 

 

 

 

web counter free

 
     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  2551