วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 รับร้องเรียน/เสนอแนะ

แบบฟอร์มต่าง ๆ


 

 
 
 


ลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
มิถุนายน
2557    

                                    
หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบลงทุน

796.19

415.34 52.17

 

งบประจำ

3,325.68

3,058.24 91.96 -
ภาพรวม

4,121.87

3,473.58 84.27

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
           ปีงบประมาณ 2556
   คลิก

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบลงทุน 95.23 37.65 39.53 38
งบประจำ 60.50 45.23 74.76 8
ภาพรวม 155.73 82.88 53.22 26

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
เงินกันก่อนปี 56

37.47

17.05 45.36
เงินกันปี 56

473.95

393.71 83.07
รวม

511.55

410.76 80.28

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

 

 

16 มิ.ย.57  ปช 0035/ว 0003 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่อง แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัยญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
30 พ.ค.57  กค 0410.2/ว 131 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและการจัดส่งเรื่องให้พิจารณาหรือตรวจสอบ
30 พ.ค.57 กค 0409.3/ว129 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web report ในระบบ GFMIS
30 พ.ค.57  กค 0409.3/ว128 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3)
28 พ.ค.57  กค 0423.4/ว 126 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา
21 พ.ค.57  ด่วนที่สุด กค(กวพอ)0421.3/ว116 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด
30 พ.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 130 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
23 พ.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว120 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
23 พ.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 119 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 พ.ค.57  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว118 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 เม.ย.57  ด่วนที่สุด กค 0406.5/ว 106 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับ และการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
25 เม.ย.57  ด่วนที่สุด กค0422.2/ว 95 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกช
3 เม.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 74 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3 เม.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 73 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3 เม.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 72 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ดูทั้งหมด

   นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปจังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมอนาลโย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2551  ชมภาพทั้งหมด  รายงานผลการจัดเวทีเสวนาคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
 

    ำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูและตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งฉบับละ 80 บาท โดยให้ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสลากฯในบริเวณศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันที่ 7 ก.ค.57 ชมภาพทั้งหมด 
 

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะทำงานแนวทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงด้านการควบคุมภายในของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด

   ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2557 ในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมวายุภักษ์  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูร่วม"ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ชมภาพทั้งหมด
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(นายกฤษฎา  อุทยานิน)เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 

 

web counter free

 
     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  2551