แนะนำหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร

กลุ่มงานวิชาการ

รายงานเบิกจ่ายงบประจำปี
รายงานเบิกจ่ายรายหน่วยงาน
รายงานเบิกจ่ายงบประมาณ
      จังหวัด
กฎหมายระเบียบการเงิน
     การคลัง

               กลุ่มงาน CFO

ภาวะเศรษฐกิจ การคลัง
สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลัง
GPP Top Down และ
     
GPP Bottom Up
ทวิเคราะห์ GPP
GPP & BCG MODEL
บทความเศรษฐกิจ
การคลังท้องถิ่น
สถิติการส่งข้อมูล GPP , ELI-4
คำสั่งคณะกรรมการฯ (GPP)
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม

กลุ่มงาน GFMIS

ข่าวสาร GFMIS
Web Report
รายงานการเงิน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
    
การปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS

ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2552
จุลสาร สนง.คลังจังหวัดหนอง
    
บัวลำภู
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
     จัดจ้าง
รายงานการประชุม
โครงการฝึกอบรม

คณะผู้บริหารการคลัง(คบจ)

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

     
๒๖ มี.ค.๕๖ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๒๐ ธ.ค.๕๕ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๔๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
๑๙ ธ.ค.๕๕ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๖
๒๑ ธ.ค.๕๕ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๔๘๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
๑๔ ม.ค.๕๕ กค ๐๔๐๖./ว ๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556
๑๒ ต.ค ๕๕ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
๒๗ ก.ย.๕๕ กค ๐๔๒๐.๑/ว ๓๘๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรือง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
๓๐ ส.ค.๕๕ ค ๐๔๒๐.๑/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๓๐ส.ค.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน)
๑๓ ก.ย.๕๕ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๓๖๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การผ่อนผันการกอหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
๑๐ ส.ค.๕๕ กค ๐๔๒๐.๕/ว๓๐๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
๑๐ ส.ค.๕๕ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 ๖ ส.ค.๕๕ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๙๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
  ๑๑ ก.ค.๕๕ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
 ๒๓ พ.ค.๕๕ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๘๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคา ๒๕๕๕ เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
 ๒๔ ก.พ.๕๕ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๗๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ๒๔ ก.พ.๕๕ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  ๑๖ ก.พ.๕๕ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรืองซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
๑๖ ก.พ.๕๕  กค ๐๔๒๐.๗/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่องการส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
  ๑๐ ม.ค.๕๕ กค 0406.6/ว 3 ลว 10 ม.ค. 54การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ๑๐ ม.ค.๕๕ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่องร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
 ๙ ม.ค.๕๕ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
๙ ม.ค.๕๕ กค ๐๔๒๐.๑/ว ๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
  พ.ย.๕๔ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๙๗ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รื่องการอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554
  ต.ค.๕๔ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๙๐ันที่. ุลาคม.๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
  ๔ ต.ค.๕๔ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๘๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่องการเบิกจ่าย รับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
๓๐ ก.ย.๕๔  กค ๐๔๒๗/ว ๘๖ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับหรือระเบียบกระทรวงการคลัง
 ๒๗ ก.ย.๕๔ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่องซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
 ๒๑ ก.ย.๕๔ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน
 ๑๔ ก.ย.๕๔ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๘๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
๓๐ส.ค.๕๔ กค ๐๔๒๐.๒/ว ๒๙๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
 ๒๔ ส.ค.๕๔ กค ๐๔๒๐.๑/ ว๒๘๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน
๒๘ ก.ค.๕๔ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๗๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
๑๙ พ.ค.๕๔ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๖๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังการเบิกค่าช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
๑๐ พ.ค.๕๔ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่องการบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๔ ในระบบ PFMS
๒๗เม.ย.๕๔ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔
๑๑ เม.ย.๕๔ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
๑๐ มี.ค.๕๔ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๙๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
๒๕ ก.พ.๕๔  กค ๐๔๒๐.๙/ว ๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การส่งเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
๑๕ ก.พ.๕๔ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุก่อความไม่สงบและวางเพลิงศาลากลางจังหวัด
๓๑ ม.ค.๕๔  กค ๐๔๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
๙ พ.ย.๕๓  กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศํพท์เคลื่อนที่
ธ.ค.๕๓ กค ๐๔๐๖.๔/ว๕๐๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่๔)พ.ศ ๒๕๕๓
๑ ธ.ค.๕๓ กค ๐๔๐๖.๓/๓๘๑๐๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
6 ต.ค.53 กค 0406.4/ว 384 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 เรื่อง พระราชฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2553
20 ก.ย.53 กค 0406.3/ว 98 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2553
24 ส.ค.53 กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
24 ก.ย.53 ด่วนที่สุด กค 0406.6/ว 99 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
8 ก.ย.53 กค 0406.4 / ว 322 ลงวันที่ 8 กันยายน 2553 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
23 ส.ค.53 กค 0422.2/ว 88 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่มีอยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล
29 มิ.ย.53 กค 0406.6/ว 218 ลงวันที่ 29มิถุนายน 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี
11 พ.ค.53 กค 0406.3/ว 46 ลงวันที่ 11 พ.ค.53.เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
30 เม.ย.53 ด่วนที่สุด กค 0406.6/ ว 159 ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม
22 เม.ย.53 ด่วนที่สุด กค 0406.4/ว 147 ลงวันที่ 22 เม.ย.2553 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์
5 เม.ย.53 กค 0406.3/ ว 126 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินทดรองราชการ
22 ก.พ.53  กค 0422.2/ว72 ลงวันที่ 22 ก.พ.53 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2553
19 ก.พ.53  กค 0406.3/ว 17 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด
25 ธ.ค.53 กค 0406.4/ว485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2553 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
23 ธ.ค.52 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว.480ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เรื่อง แจ้งข้อมูลตามมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย
22 ธ.ค.52 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 479 ลว. 22 ธ.ค. 52 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552