วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 กระดานถาม-ตอบ


 

 
 
 


 ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ 30 มิถุนายน 2556

                                                    หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการใน
จังหวัดหนองบัวลำภู

รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบลงทุน 754.91 420.01 55.64

 

งบประจำ 3,167.04 2,949.40 93.13 -
ภาพรวม 3,921.95 3,369.41 85.91 -

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบลงทุน 127.57 55.52 43.52 13
งบประจำ 29.94 15.79 52.76 21
ภาพรวม 157.51 71.32 45.28 12

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
เงินกันก่อนปี 55 36.851 8.782 23.83
เงินกันปี 55 852.832 790.071 92.64
รวม 889.682 798.853 89.78

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

 
กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องคู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online

 

๒ ก.ค.๕๖ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๔๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระบบ GFMIS
๒๖ มิ..๕๖ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
๒๔ มิ..๕๖ กค ๐๔๐๖.๓/ว๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
๒๔ มิ..๕๖ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
๑๗ มิ..๕๖ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๒๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
๑๙ มิ..๕๖ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
๑๗ มิ..๕๖ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๒๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
มิ..๕๖ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๕๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
มิ..๕๖ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๕๖ งวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
มิ..๕๖ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๑๕ งวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556
มิ..๕๖ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๑๔ งวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
พ.ค.๕๖  กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๙๗ งวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการกรอแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการด้าน GFMIS ผ่าน Facebook และระบบ Click Quick
๒๒ พ.ค.๕๖ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๕๐ งวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7
๑ พ.ค.๕๖ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๙๔ งวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องการเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online
๒๑ พ.ค.๕๖ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๙๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง
๒๓ พ.ค.๕๖ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๐๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
๒๓ พ.ค.๕๖ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
๒๓ พ.ค.๕๖ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
๒๓ พ.ค.๕๖ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๐๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงา
๒๓ พ.ค.๕๖ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๐๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
๒๐ พ.ค.๕๖ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๑๙๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
พ.ค.๕๖ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

ดูทั้งหมด

   นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการงานด้าเศรษฐกิจคลังจังหวัดหนองบัวลำภูและคลังจังหวัดระยองระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2556 ชมภาพทั้งหมด
  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ออกหน่วยบริการโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดี บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านกุดแหวิทยา บ้านกุดแห ตำบลกุดแห อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ชมภาพทั้งหมด

   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online ของส่วนราชการ (new user) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 10 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

   นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโนนตาล๒ ตำบลฝั่แดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ชมภาพทั้งหมด

ดูทั้งหมด

  

 
 
 

 asp hit counter


     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  255
1