วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 รับร้องเรียน/เสนอแนะ

แบบฟอร์มต่าง ๆ


 

 
 
 


ลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
กันยายน
2557    

                                 
หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบลงทุน

951.38

670.69 70.50

งบประจำ

4021.01

4015.78 9987 -
ภาพรวม

4972.39

4686.47 94.25

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
           ปีงบประมาณ 2556
   คลิก

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบลงทุน 96.71 65.64 67.87 82
งบประจำ 59.02 57.4 97.25 -
ภาพรวม 155.73 123.04 79.01 95

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
เงินกันก่อนปี 56

36.65

17.23 45.73
เงินกันปี 56

461.99

406.75 88.04
รวม

498.64

423.88 79.39

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

 

 นภ 0003/0857 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้อง

ดูทั้งหมด

 

   
8 ส.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว208 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
31 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการ และคณะอนุกรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
29 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว67 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
25 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว192 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
23 ก.ค.57 ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว62 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว61 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว181 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521
9 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว176 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2556
2 ก.ค.57 กค (กวพอ) 0421.3/ว165 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
30 มิ.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว161 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และการอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
27 มิ.ย.57 กค 0401.4/ว159 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
27 มิ.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว158 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
23 มิ.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว49 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
16 มิ.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว47 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 มิ.ย.57  ปช 0035/ว 0003 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่อง แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัยญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ตอนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภูมาศึกษาดูงาน ณ จุดบริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ชมภาพทั้งหมด

 นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา  คลังจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงาน"คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง" ครั้ง๓ วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องคอนเวนชั้นฮอล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชมภาพทั้งหมด

  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา  คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด
  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตามโครงการช่วยเหลื่อสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู(Help Support Payment) ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

  ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันต้อนรับ ท่านคลังไตรทิพย์  พุ่มศิลา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เมือวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ชมภาพทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

ถาม-ตอบ ปัญหหา (FAQ)
การจัดชื้อจัดจ้าง EGP

 
 

 

 

 

web counter free

 
     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  2551