วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กร

บทบาท  ภารกิจ

 รับร้องเรียน/เสนอแนะ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี

คำถามที่ถามบ่อย (egp)

บทความวิชาการด้านการคลัง
รายงานการเงินรวมท้องถิ่น
งบลงทุน อปท. ในจังหวัด
สรุปหนังสือเวียน
โครงการฝึกอบรม
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO)
รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
รายงานระมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
คำสั่งคณะกรรมการฯ (GPP)
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
รายงานการประชุม GPP
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS)
รายงานประจำเดือนGFMIS
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในะบบ
รายงานการประชุมเร่งรัด
แบบรายงานติดตามสถานะการใช้จ่าย
DOWLOAD
แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
แบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
แบบขอรับบำเหน็จ(5300)
แบบขอรับบำเหน็จลูกจ้างประจำ(5313)
แบบขอรับเงินเพิ่ม(5316)
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน(6006)
เบิกค่ารักษาพยาบาล(7131)
แบบ สจป 1
แบบ สปจ 2

 
 
 


ลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
พฤศจิกายน
2557    

                                 
หน่วย:ล้านบาท
การเบิกจ่ายส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ
งบลงทุน

533.76

8.17 1.53

87

งบประจำ

800.07

501.62 62.70 -
ภาพรวม

1,333.84

509.79 38.22 96

ลการเบิกจ่ายงบลงทุน
           ปีงบประมาณ 2556
   คลิก

การเบิกจ่ายกรมจังหวัด
รายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับผล เบิกจ่ายจังหวัด
งบลงทุน 98.94 - 0 46
งบประจำ 54.47 2.72 5.00 42
ภาพรวม 153.42 2.72 1.77 37

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
เงินกันก่อนปี 56

60.49

11.96 19.77
เงินกันปี 56

425.78

205.65 48.29
รวม

486.28

217.61 42.84

อ้างอิงจาก:ข้อมูลในระบบ MIS
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

 

 

 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกรณฑ์และวิธิการจัดทำและแสดงบัญชีรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
นร 0506/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่องรายงานสภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ดูทั้งหมด

 

19 ม.ค.58  ด่วน กค 0423.3/ ว 402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2558 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
31 ต.ค.57 ด่วนที่สุด กค(กวพ)0421.3/ว 325 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
28 ต.ค.57 ด่วนที่สุด กค 421.3/ว 107 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เรื่อง แจ้งร้ายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 ต.ค.57 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว 104 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง แจ้งร้ายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 ต.ค.57 ด่วนที่สุด กค 0421.3/ว 313 ลงวันที่ 22 ตุลาค 2557 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
8 ก.ย.57  ที่ กค 0406.5/ว269 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
17 ต.ค.57  กค 0423.3/ว302 ลงวันที่ 17 ตุลาคา 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน
24 ก.ย.57 ด่วนที่สุด กค 0409.3/ว261 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online
25 ก.ย.57  กค 0409.3/ว264 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)
24 ก.ย.57 ด่วนที่สุด กค 0421.4/ว263 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม
26 ก.ย.57 ด่วนที่สุด 0406.5/ว269 ลงวันที่ 26 กันยาบยน 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการการเงินกู้กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผูรับบำเหน็จรายเดือน(เพิ่มเติม)
30 ก.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว94 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิงงาน
22 ก.ย.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว92 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิงงาน
8 ส.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว208 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
31 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการ และคณะอนุกรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
29 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว67 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
25 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว192 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
23 ก.ค.57 ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว62 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว61 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 ก.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว181 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(นายนรินทร์  กัลยาณมิตร  )เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปรชุมวายุภักษ์ ชั้น1ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูชมภาพทั้งหมด

  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะฯและพิธีเปิดงาน"สักการะสมเด็พระนเรศวรมหาราช-จังหวัดหนองบัวลำภู ณ บริเวรสนามนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบริจาคทรัพย์หรืสิ่งของในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคมคม ๒๕๕๘

  นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  เข้าอวยพรปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันพุธที่ ๗ มกราคมคม ๒๕๕๘ ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังเขต ๔ นำโดยนางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต ๔ พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ /๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันอังคารที่ มกราคม ๒๕๕ชมภาพทั้งหมด

  สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ในวันที่15-19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลภู ชมภาพทั้งหมด
   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการอบรมโครงการช่วยเหลื่อสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2558 (Help support payment)โดยนางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภูในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชมภาพทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

ถาม-ตอบ ปัญหหา (FAQ)
การจัดชื้อจัดจ้าง EGP

 
 

 

 

 

web counter free

 
     ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  2551