[ หน้าแรก || ข้อมูลองค์กร || คบจ.แม่ฮ่องสอน || คลังเขต/จังหวัดอื่นๆ]


 


กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
e-Office
mail cgd
ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
ระบบ GFMIS
GFMIS Report
GFMISwebonline
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 

หน่วยงานในสังกัดคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          กรมศุลกากร ด่านศุลกากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน
          กรมศุลกากร ด่านศุลกากรพื้นที่แม่สะเรียง
          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
          ธนาคารออมสิน สาขาแม่ฮ่องสอน
          ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน
          สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่ฮ่องสอน

วิสัยทัศน์ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
         เป็นทีมงานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และบริการให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังอย่างมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
          คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
          ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้รับบริการข้อมูลและคำปรึกษาที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
          เกษตรกรมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีรายได้ที่มั่นคงเป็นส่วนหนึ่ง ของชุมชนที่เข้มแข็ง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
          ประชาชนได้รับโอกาส เข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมให้ดีขึ้น

เป้าประสงค์
          พัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติของหน่วยงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังของจังหวัด
          เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
          แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ)