หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ทำเนียบคลังจังหวัด โครงสร้างบุคลากร คบจ.แม่ฮ่องสอน
  

หน่วยงานในสังกัดคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมศุลกากร ด่านศุลกากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

กรมศุลกากร ด่านศุลกากรพื้นที่แม่สะเรียง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาแม่ฮ่องสอน

ธนาคารออมสิน สาขาแม่ฮ่องสอน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่ฮ่องสอน

 

วิสัยทัศน์ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นทีมงานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และบริการให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังอย่างมืออาชีพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้รับบริการข้อมูลและคำปรึกษาที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

เกษตรกรมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีรายได้ที่มั่นคงเป็นส่วนหนึ่ง ของชุมชนที่เข้มแข็ง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนได้รับโอกาส เข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมให้ดีขึ้น

 

เป้าประสงค์

พัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติของหน่วยงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังของจังหวัด

เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ)