หนังสือเวียน ปี พ.ศ.2555

วันที่ หนังสือเวียน
7 ม.ค.56
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 141 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555
  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 144 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
  เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง
  อัตรากำลัง ของส่วนราชการ
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 145 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555
  เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม เป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 466 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 473 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555
  เรื่อง นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน เอกสารแนบ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 480 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555
  เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว 482 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555
  เรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 483 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555
  เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online
18 ธ.ค.55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 463 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
  เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 464 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6 ธ.ค.55
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 134 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
  เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 138 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
  เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 447 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
  เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน ( DRGs)
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0409.3/ว 450 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
  เรื่อง ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 452 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
20 พ.ย.55
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว 128 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555
  เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 129 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
  เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 130 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
  เรื่อง การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0420.3/ว 443 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 445 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง
12 พ.ย.55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 381 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555
  เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ ( SAP R3)
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 419 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555
  เรื่อง คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 432 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555
  เรื่อง การยกเลิกและกำหนดพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 434 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 436 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
  เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบ GFMIS
2 พ.ย.55
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 122 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555
  เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 410 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555
  เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555
  เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 418 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 419 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555
  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 424 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2555
  เรื่อง การบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงินและการอายัดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ในระบบบำเหน็จบำนาญ
  ( e-pension)
18 ต.ค.55
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 108 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555
  เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 111 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555
  เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 113 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555
  เรื่อง การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 115 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555
  เรื่อง การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 116 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555
  เรื่อง การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว 394 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555
  เรื่อง พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5)
  พ.ศ. 2555

          * หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 396 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2555
เรื่อง การยุบรวมสิทธิการอนุมัตินำส่ง ( P3)

 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 403 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555
  เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online
10 ต.ค..55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 379 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555
  เรื่อง คู่มือสวัสดิการและสิทธิประดยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 381 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555
  เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 383 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
  เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด
  ไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0401.2/ว 385 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 388 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555
  เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว 391 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555
  เรื่อง พะราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
  ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
3 ต.ค..55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555
  เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 373 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555
  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียนผ่าน GFMIS Web Online
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 368 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555
  เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคล ธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 369 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555
  เรื่อง คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
  ผ่าน GFMIS Web Onlin
20 ก.ย .55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 350 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555
  เรื่อง การให้ส่วนราชการ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการกับภาครัฐ มาลงทะเบียนในฐานะผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-GP)
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 351 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555
  เรื่อง การบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ

     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 356 ลงวันที่ 11 กันยายน 2555
         เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 360 ลงวันที่ 13 กันยายน 2555
  เรื่อง การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
12ก.ย .55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 334 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555
  เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหาร
  จัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 325 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555
  เรื่อง ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรกรม
  Microsoft Office Excel 2003
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555
  เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 338 ลงวันที่ 3 กันยายน 2555
  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 343 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555
  เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.4/ว 345 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555
  เรื่อง การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 347 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555
  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
  อิเล็กทรอนิกส์
11 ก.ย .55
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 88 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555
  เรื่อง การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด กรณีศัตรูพืชระบาด (หอยเชอรี่)
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
  เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 316 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 312 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555
  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คชัดข้องผ่าน GFMIS Web Online
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 317 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 318 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
  เรื่อง แก้ขการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 319 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555
  เรื่อง แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 91 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555
  เรื่อง การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 320 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ประกาศใช้
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 321 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว 328 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2555
  เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 324 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555
  เรื่อง การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 329 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
  เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน)
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0420.8/ว 34909 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
  เรื่อง การบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
30ส.ค.55
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 81 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 83ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
  เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 311 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555
  เรื่อง ข้อมูลจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ เพิ่มเติมเอกสารแนบ
28 ส.ค.55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 296 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555
  เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 302 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 303 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14 ส.ค.55
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 68 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมา
  จัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 73 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 265 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครคิตราชการในระบบ GFMIS
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 273 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 280 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 289 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ ( Minimum Bid) แต่ละครั้งในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 292 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
  ในระบบ GFMIS
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 294 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
31 ก.ค.55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 257 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลงวันที่ 12 กรกฎาค 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 259 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 260 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 262 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 267 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 270 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 272 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
19 ก.ค.55
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 238 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง คู่มือการบันทึกราชการสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
  ในระบบ GFMIS
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 239 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 242 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการใช้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก
  เหตุอุทกภัย มีผลใช้บังคับกับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 250 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 254 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 256 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
9 ก.ค.55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 216 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 217 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 218 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555
  เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระบบ GFMIS
3 ก.ค.55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 214 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555
  เรื่อง การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-GP)
21มิ.ย. 55
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 45 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 255
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 46 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555
  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 206 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 208 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555
  เรื่อง การตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่าย
8 มิ.ย. 55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 196 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 197 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
  เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว 198 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
  เรื่อง การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-GP) ระยะที่ 2 ในส่วนภูมิภาค
6 มิ.ย. 55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 182 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 183 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
  เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 187 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
  เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรร
  เป็นสิ่งจูงใจ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 190 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
  เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
28 พ.ค. 55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 171 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
  เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 173 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
  เรื่อง ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ ( GFMIS Smart Card)
22 พ.ค. 55
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 31 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555
  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
  และสร้างอนาคตประเทศ
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 32 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555
  เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 156 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555
  เรื่อง การเรียกรายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.2/ว 160 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555
  เรื่อง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 161 ลงวันที่ 30 เมษายน 2555
  เรื่อง ขอยกเลิกชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเดิมในการรับชำระค่าบริการ
14 พ.ค. 55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 157 ลงวันที่ 26 เมษายน 2555
  เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 159 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555
  เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
  และสร้างอนาคตประเทศ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 167 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555
  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 168 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
  เรื่อง ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4 พ.ค. 55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 147 ลงวันที่ 20 เมษายน
  2555 เรื่อง ารซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงาน
  โครงการขุดลอกคูคลอง
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 148 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 149 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 152 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555
  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Online
30 เม.ย. 55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 128 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
  เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 136 ลงวันที่ 4 เมษายน 2555
  เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 137 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 141 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
11 เม.ย. 55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.8/ว 108 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555
  เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 117 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555
  เรื่อง การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  ในระบบ GFMIS
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 118 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 121 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 123 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555
  เรื่อง การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
20 มี.ค. 55
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 19 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
  เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 72 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายกประเภทวิตามิน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 73 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553
  ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพื่อนำมาจัดสรร
  เป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 86 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 89 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
9 มี.ค. 55
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 16 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 65 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 66 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 68 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 74 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง การสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ในระบบ GFMIS

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 77 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน   เอกสารแนบ

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 78 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 79 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

29 ก.พ. 55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 43 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 55 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
  เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการ
  เกษียณอายุก่อนกำหนด
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 60 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 63 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
  เรื่อง การอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2554
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 64 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
23 ก.พ. 55
      *  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
10 ก.พ. 55
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 12 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555
  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 29 ลงวันที่ 27 มกราคม 2555
  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน  เอกสารแนบ 
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 33 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลัดส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
  กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน  เอกสารแนบ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 34 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 555
  เรื่อง การเพิ่มการคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555 ในงาน/โครงการฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2 ก.พ. 55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 14 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555
  เรื่อง แนวทางการจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2554
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 22 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555
  เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
  และลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 24 ลงวันที่ 23 มกราคม 2555
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255
1 ก.พ. 55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 465 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554
  เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า เอกสารแนบ
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 3 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555
  เรื่อง การกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่าย
  เงินเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 15 ลงวันที่ 17 มกราคม 2555
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
26 ม.ค.55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
  เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 5 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
  เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2555
  เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
  และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ....
13 ม.ค.55
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว 461 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2554
  เรื่อง แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 463 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554
  เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

 

 

 

 

กลับเมนุหลัก