หนังสือเวียน ปี พ.ศ.2554

วันที่ หนังสือเวียน
26 ธ.ค. 54
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 111 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
  เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554
  เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย
    เอกสารแนบ
23 ธ.ค. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 429 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 430 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 435 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
23 พ.ย. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 379 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
  เรื่อง การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงบัญชีและการผ่อนผันการส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 382 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
  เรื่อง การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 97 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
  เรื่อง การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 101 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554
  เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 385 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554
  เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการเช็ ค ขัดข้องในระบบ GFMIS
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 402 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 403 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17 พ.ย. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 389 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
  เรื่อง การผ่อนผันการส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2554
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 390 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
  เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ ว 398 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 396 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 404 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
  เรื่อง การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด และบำนาญในช่วงที่เกิดอุทกภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2554
31 ต.ค. 54
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 90 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554
  เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 373 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554
  เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิล ผ่าน GFMIS Web Online
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 376 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2554
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 382 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
  เรื่อง การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554
19 ต.ค. 54
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0407.2/ว 85 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
  เรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการ
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 86 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
  เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับหรือระเบียบกระทรวงการคลัง
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 87 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554
  เรื่อง การเบิกจ่าย รับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 370 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
  เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค
17 ต.ค. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 356 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554เรื่อง คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 364 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554
  เรื่อง การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคือ
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 358 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554
  เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 042.3/ว 365 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS
10 ต.ค. 54
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 81 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554
  เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
  เป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ
  เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 82 ลงวันที่ 14 กันยายน 2554
  เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 84 ลงวันที่ 21 กันยายน 2554
  เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการ
  จากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 355 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตทีมีชีวิต
6 ต.ค. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 309 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554
  เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ( DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS
6 ต.ค. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 326 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554
  เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
6 ต.ค. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 332 ลงวันที่ 27 กันยายน 2554
  เรื่อง การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online
6 ต.ค. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 351 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
27 ก.ย. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 316 ลงวันที่ 16 กันยายน 2554
  เรื่อง การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน
27 ก.ย. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 319 ลงวันที่ 20 กันยายน 2554
  เรื่อง การตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือสุทธิสำหรับรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
21 ก.ย. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 303 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล
  ของทางราชการ
21 ก.ย. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 310 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554
  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินแบบมีหนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ผ่าน GFMIS Web Online
21 ก.ย. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 313 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
8 ก.ย. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 290 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554
  เรื่อง การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
7 ก.ย. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 296 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
7 ก.ย. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 297 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
  เรื่อง คู่มือการบันทึกและปรับปรุงรายการบัญชี ผ่าน GFMIS Web Online
6 ก.ย. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 285 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554
  เรื่อง ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน
6 ก.ย. 54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว 288 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554
  เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
24 ส.ค .54
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 72 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2554
  เรื่อง แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
24 ส.ค .54
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 75 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554
  เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
24 ส.ค .54
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 74 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554
  เรื่อง การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
19 ส.ค .54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 266 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554
  เรื่อง ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการของการประปานครหลวง
19 ส.ค .54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 260 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554
  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่บุคลากรภาครัฐที่ยังไม่ได้รับเงิน
19 ส.ค .54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 262 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554
  เรื่อง กฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. 2554
15 ส.ค .54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 246 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554
  เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมและการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนผ่าน
  GFMIS Web Online
15 ส.ค .54
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 71 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
  เรื่อง การกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรร
  เป็นสิ่งจูงใจ
15 ส.ค .54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 253 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
  เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online
15 ส.ค .54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว 254 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ
15 ส.ค .54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
15 ส.ค .54
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 258 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554
  เรื่อง การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key ผู้อนุมัติ ชำรุด/สูญหาย
29 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 239 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธ
ิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
22 ก.ค.54
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 62 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554
เรื่อง การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
22 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 223 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
และตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 226 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
13 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 225 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา
13 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 218 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 222 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้ทิ้งงาน
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 221 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินและการนำส่งเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Web Online
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 215 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2554
เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.5/ว 212 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว 204 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
เรื่อง การจ่ายคืนเงินประกันผลงานครบกำหนด
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 202 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 194 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 193 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย
และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 192 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2554
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 185 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554
เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 167 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
11 ก.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 57 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554
เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
13 มิ.ย .54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 177 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
13 มิ.ย .54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 175 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
เรื่อง เพิ่มชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการ
13 มิ.ย .54
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 53 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติทางการเงินกรณีตั้งจังหวัดบึงกาฬ
24 พ.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 157 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จและวันรับบำเหน็จ เพื่อพิจารณาจำนวนเงินที่จะต้องคืนเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
24 พ.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 1406.5/ว 158 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. 2554
19 พ.ค.54
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารเพิ่มเติม)
19 พ.ค.54
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 31 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554
เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
19 พ.ค.54
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
19 พ.ค.54
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 34 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554
เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติที่
ประเทศญี่ปุ่น และเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
19 พ.ค.54
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 36 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554
เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
19 พ.ค.54
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 39 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554
เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
19 พ.ค.54
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 40 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554
เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
19 พ.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 143 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
19 พ.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.1/ว 146 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554
เรื่อง ช่องทางการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS
3 พ.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 141 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการริบหลักประกันซอง การแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
และตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และตัวอย่างหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและ
การจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ
3 พ.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 136 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
26 เม.ย .54
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 22 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
26 เม.ย .54
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 23 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554
เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
26 เม.ย .54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 130 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
26 เม.ย .54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 131 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
26 เม.ย .54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 133 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554
เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
22 เม.ย .54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 124 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554
เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554
22 เม.ย .54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 123 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 เม.ย .54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 118 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
11 เม.ย .54
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 16 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554
เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม “โครงการทัวร์สุขภาพ”
11 เม.ย.54
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 21 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554
เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
30 มี.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 105 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 มี.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว 103 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554
เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก
30 มี.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 99 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 มี.ค.54
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 98 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554
เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/ว 81 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2554
เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 13 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2554
เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 85 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 67 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 9 ลงวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0421.4/ว 75 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การจัดทำประกาศในระบบ e-GP กรณีการแจกแจงหลักประกันซอง และราคากลางงานก่อสร้างการบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการร่วมค้า
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 74 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การส่งเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 73 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 45 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยรกณีใช้หลักฐานการรับเงิน
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 60 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 62 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 54 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง โรงพยาบาลกะปง และโรงพยาบาลเกาะยาว แจ้งเปลี่ยนชื่อ
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 55 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 56 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0401.2/ว 53 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราชการ
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว 38 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554
เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 25 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 26 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554
เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 15 ลงวันที่ 17 มกราคม 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 21 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 22 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2554
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ถูกต้องส่งคืนคลังในระบบ GFMIS
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 7 ลงวันที่ 10 มกราคม 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเกินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณ
ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 11 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554
เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 12 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

กลับเมนุหลัก