ประจำเดือนมีนาคม 2557

  • กค๐๔๒๓.๒/ว๒๔ การผ่อนผันการส่งรายงานผลการดำเนินการคำนวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ..Download
  • กค๐๔๐๖.๔/ว๑๖ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน..Download
  • กค๐๔๒๑.๔/ว๔๕ การดำเนินการในระบบ e-GP ภายในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้..Download

ประจำเดือนเมษายน 2557

  • กค๐๔๐๖.๖/ว๒๑ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ..Download
  • กค๐๔๒๐.๗/ว๖๓ การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ..Download
  • กค๐๔๐๙.๓/ว๕๙ การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ..Download
  • กค๐๔๒๐.๕/ว๖๕ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก..Download
  • นร๐๗๑๙/ว๓๒หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค..Download
  • กค๐๔๐๙.๓/ว๖๖/ว๓๒หลักเกณฑ์ คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online..Download
  • กค(กวพ)๐๔๒๑.๓./ว๕๖ ซักซ่อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม..Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสงกรานต์/วันขึ้นปีใหม่ไทย

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557

ร่วมงานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


นางอโนชา สุวรรณภาพ รักษาการคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2557

นางอโนชา สุวรรณภาพ รักษาการคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้า กสท กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 โดยมี นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

รายละเอียดเพิ่มเติม


ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลฯสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลฯสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รายละเอียดเพิ่มเติม


ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญ 100 วัน ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2557

วันที่ 31 ม.ค. 57 วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ และพุทธศาสนิกชนทำบุญ 100 วัน ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน่วยงายในสังกัดกระทรวงการคลัง และชมรมธนาคารจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 07.30 น หน่วยงายในสังกัดกระทรวงการคลัง และชมรมธนาคารจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัด กิจกรรมกาแฟยามเช้า ใน"โครงการเรารักกาฬสินธุ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรพจน์ รัชชุศิริ เป็นประธานในงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม


วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2556

รายละเอียดเพิ่มเติม