หนังสือเวียนทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาศ 5 ธันวามหาราช"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557

นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการประชาสัมพันธ์สมาชิก กบข."

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจ กลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพลอย พาเลส จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม


"เร่งรัดการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการฝึกอบรมประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายให้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินจัดสรร ภายในไตรมาสที่ 1และกรณีงบลงทุนให้เร่งรัดการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557และสำนักงบประมาณได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใน 3เดือนแรก ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการและแนวทางดำเนินงานดังกล่าวรวมทั้งเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดจึงกำหนดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม


"คืนความสุขให้คนไทยจากใจ..กระทรวงการคลัง"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงาน"คืนความสุขให้คนไทยจากใจ...กระทรวงการคลัง" ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม


งานพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ.2557

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2557

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 วางพวงมาลาวันปิยะมหาราชประจำปี 2557 ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2557

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช

รายละเอียดเพิ่มเติม


"การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดกาฬสินธุ์"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตาม แนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 10 กันยายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ขั้นตอนที่ 5 "

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ขั้นตอนที่ 5 ปี พ.ศ.2557   เพื่อพิจารณาร่างรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ (GPP) พ.ศ. 2555 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี พ.ศ. 2556 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคลังและเศรษฐกิจ CFO "

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 1 กันยายน 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคลังและเศรษฐกิจ CFO ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม


"งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 "

โดย Webmaster วัน พุธ ที่ 13 สิงหาคม 2557

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมี นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

รายละเอียดเพิ่มเติม


"เปิดจุดจำหน่ายสลากราคาควบคุมฯ"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานเปิดจุดจำหน่ายสลากราคาควบคุมฯ ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าทางขึ้นศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่4 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประชุมคลังจังหวัดภายในเขต 4 สัญจร ครั้งที่ 5/2557

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมต้อนรับท่านที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ท่านสุทธิรัตน์ รัตนโชติ เนื่องในโอกาศมาร่วมประชุมประชาพิจารย์งานดาวเด่นและประชุมคลังจังหวัด
ในเขต 4 สัญจร เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม


“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม