หนังสือเวียนทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

"รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2556-2557 กับ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในปี 2557 สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับโล่รางวัลหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีคะแนนระดับดีเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการชี้แจงการขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญสัญจร"

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการชี้แจงการขอรับส่วนเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญสัญจร ให้แก่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมินผลภายในกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่3/2558"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมินผลภายในกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่3/2558 ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลือนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" โดยออกให้บริการและประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจ กลับไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ. พ.ศ.2494(Undo) แก่ผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อำเภอหนองกุงศรี

รายละเอียดเพิ่มเติม


"สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ"

โดย Webmaster วัน พุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ที่ถนนภิรมย์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถึงวงเวียนน้ำพุหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้าก่อนไปทำงาน ไปโรงเรียน อันจะส่งเสริมให้มีจิตใจที่สงบ มีสติ นำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม


"จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบประจำปี 2557 "

โดย Webmaster วัน พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบประจำปี 2557  วันที่ 13 ก.พ. 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา ทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2557 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ได้มีการมอบโล่รางวัลหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่มีคะแนนระดับดีเด่น จำนวน 5 หน่วยงาน และโล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และดี จำนวน 105 หน่วยงาน โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มอบรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันรวมน้ำใจสู่กาชาดประจำปี 2558"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง สนับสนุนทรัพย์และสิ่งของรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวััดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"คลังเขต4 และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2558"

โดย Webmaster วัน พุธ ที่ 21 มกราคม 2558

นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต 4 และคณะฯ เข้าตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2558  ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลือนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" โดยออกให้บริการและประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจ กลับไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ. พ.ศ.2494(Undo) แก่ผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ อบต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"กิจกรรมยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์"

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 14 มกราคม 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า สำหรับชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท.และองค์กรเอกชน ในวัน พุธ ที่ 14 มกราคม 2558 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"กิจกรรมงานวันเด็ก"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 13 มกราคม 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ได้นำขนมมาแจกให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงานวันเด็ก ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม