ประจำเดือนมีนาคม 2558
ประจำเดือนเมษายน 2558

หนังสือเวียนทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ดำเนินการทดสอบแผนรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Operation Plan : EOP)"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการทดสอบแผนรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Operation Plan : EOP) ด้านอัคคีภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยขึ้น ให้สามารถปฏิบัติงานและบริการลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมให้ความรู้ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์” ให้แก่ บุคลากรด้านพัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมชี้แจงตัวแทนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2558


นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมชี้แจงตัวแทนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางการจำหน่ายสลากฯ ตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังจังหวัดกาฬสินธุ์"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2558


นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางมาตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ผลปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และหารือข้อราชการกับประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยออกให้บริการและประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจ กลับไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ. พ.ศ. 2494(Undo) แก่ผู้มีสิทธิ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์(คบจ.)"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558


คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์(คบจ.)ประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1

รายละเอียดเพิ่มเติม