ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ประจำเดือนธันวาคม 2558

หนังสือเวียนทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

"อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารมอบนโยบายคลังเขตและคลังจังหวัดภายในเขต 4"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559


นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 4 และ คลังจังหวัดภายในเขต 4 พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 4 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา และให้กำลังใจบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4  

รายละเอียดเพิ่มเติม


"อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารมอบนโยบายบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ และติดตามการทำงานตามนโยบายรัฐบาล"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559


นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชุมร่วมกับ นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 4 และนางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 โดยท่านอธิบดีได้มอบนโยบายการทำงานและติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขให้ประสบผลสำเร็จ และให้กำลังใจบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นเพื่อตรวจติดตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาฬสินธุ์"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559


นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ร่วมกับ นางรวีวรรณ เปรมปรีคลังจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อตรวจติดตามโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมเจาะบาดาล ของบ้านหนองไผ่นพคุณ หมู่ 5 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ ภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทองปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  และนายสมเจตน์  เต็งมงคล นายอำเภอสมเด็จ พร้อมคณะให้การตอนรับ ในวันที่ 16 มกราคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันปราบดาภิเษก"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์  เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ”พระเจ้าตากสิน”วันปราบดาภิเษกซึ่งถือว่าทุกวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   ผู้ทรงกอบกู้เอกราชในชนชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาว ไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ปั่น Chill-Chil @ กาฬสินธุ์
ฉลองกาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่ม พระบารมี"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทริปจักรยานท่องเที่ยว "ปั่น Chill-Chil @ กาฬสินธุ์
ฉลองกาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่ม พระบารมี ระยะทาง 15 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ร่วมกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนธันวาคม 2558"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนธันวาคม 2558 บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม