ประจำเดือนมีนาคม 2558
ประจำเดือนเมษายน 2558
ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

หนังสือเวียนทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

"คลังเขต 4 และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2558"

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2558


นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต 4 และคณะฯ เข้าตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2558 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3"

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ โรงพยาบาล สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3  

รายละเอียดเพิ่มเติม


"สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น อบต.สามัคคี และอบต.เหล่าอ้อย ระบบประปาผิวดินหมู่บ้านพื้นที่หนองเริงเปือย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 และในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ออกตรวจติดตามการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"จัดอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติ e-bidding และ e-market"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติ e-bidding และ
e-market แก่ผู้ค้าภาครัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"จัดกิจกรรม Morning talk (การคุยกันยามเช้า)"

โดย Webmaster วัน พุธ ที่ 24 มิถุนายน 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Morning talk (การคุยกันยามเช้า) เรื่อง การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายกรณีบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ผู้แบ่งปัน (เล่าให้ฟัง) นางสาวอมรรัตน์ พินิจนึก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน"

โดย Webmaster วัน พุธ ที่ 24 มิถุนายน 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 9/2558 โดยออกให้บริการและประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจ กลับไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ. พ.ศ.2494(Undo) แก่ผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"KM เกี่ยวกับกฎหมายบำเหน็จบำนาญ"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมKM เกี่ยวกับกฎหมายบำเหน็จบำนาญ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558


คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด และกลุ่มจังหวัด(Management Chart) ระหว่าง สำนักงานคลังเขต4 กับ สำนักงานคลังเขต5 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในประชุมฯ โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมินผลภายในกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2558


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมินผลภายในกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6/2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ดำเนินการทดสอบแผนรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Operation Plan : EOP)"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการทดสอบแผนรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Operation Plan : EOP) ด้านอัคคีภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยขึ้น ให้สามารถปฏิบัติงานและบริการลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมให้ความรู้ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์” ให้แก่ บุคลากรด้านพัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมชี้แจงตัวแทนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2558


นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมชี้แจงตัวแทนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางการจำหน่ายสลากฯ ตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังจังหวัดกาฬสินธุ์"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2558


นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางมาตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ผลปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และหารือข้อราชการกับประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยออกให้บริการและประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจ กลับไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ. พ.ศ. 2494(Undo) แก่ผู้มีสิทธิ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์(คบจ.)"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558


คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์(คบจ.)ประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1

รายละเอียดเพิ่มเติม