สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
the khonkaen provincial office of the comptroller general

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
-ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
-การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

-ข่าวสารวิชาการ

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี


  1. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
      กฏหมาย ระเบีบยบ ข้อบังคับ และวิธิปฏิบัติด้านการเงินการคลังการบัญชี การตรวจสอบภายใน และพัสดุ
  ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับกสนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน
      และการพัสดุ แก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ในจังหวัด
  ๓. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
  ๔. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น
  ๕. ดำเนินการให้การสนับสนุนการดเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
  ๖. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ และตรวจสอบดูแลการอนุมัติการลงทะเบียน
      ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ค้าภาครัฐ ที่ตั้งอยุ่ในเขตพื้นที่สำนักงานคลังจังหวัด
      ขอนแก่น ในระบบ e-GP
  ๗. จัดทำและรวบรวมเอกสารรายงานการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมิลการดำเนินงานภายใน
      กรมบัญชีกลางประจำปี
  ๘. ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ในระบบ GFMIS

  ๙. ดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณสำนักงานที่ตั้งอยุ่ในพื้นที่พิเศษ
  ๑๐. วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี๑๑.จัดทำวางแผนโครงการ และรายงานทาง
        วิชาการของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
  ๑๒. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจักทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
  ๑๓. จักทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินเเผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
  ๑๔. ดำเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิบำเน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพยืคำประกันการกุ้เงินให้แก่ผู้รับบำนาญ
        ของส่วนราชการ


 

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-6675   Fax. 0-4324-4378   E-mail : kkn@cgd.go.th