สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
the khonkaen provincial office of the comptroller general
เกี่ยวกับสำนักงาน

 

มาตรา 7 (2)
สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

 

กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)


  1. รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดและฐานข้อมูลในระบบ POC
  2. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)
  3. วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการเงินการคลังแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
      เพื่อประกอบการพิจจารณาการกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปกิบะติตลอดจน
      แนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด
  4. วิเคราะห์ตรวจสอบ และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด ประมาณการเศรษฐกิจ
      และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยวิธี Management chat
  5. ให้คำปึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการคลัง เศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์มวลรวม
      จังหวัดแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถานศึกษา
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน GPP
  7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ
      และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยวิธี
Management chat ข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจ การบันทึก
      ข้อมูลรายงานการคลังท้องถิ่น และข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
      พ.ศ.2540กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)

  1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือของส่วนราชการเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การรับและนำส่งเงิน
      ของทางราชการ การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
  2. ตรวจสอบ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด
      และยกเลิกรายการเอกสารในระบบ (GFMIS) ของส่วนราชการในจังหวัด
  3. ตรวจสอบ อนุมัติการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายและกำกับ ดูแล ควบคุม
      งานตรวจสอบ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

  4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน GFMIS
  5. ตรวจสอบ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกระบบ
  6. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน GFMIS
  ๗. ตรวจสอบ ติดตามเร่งรัดการนำข้อมูลเข้าระบบ และควบคุม ดูแล การกระทบยอดรายงานการนำเงินส่งคลัง
      ของส่วนราชการ
  ๘. ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายเงินทดรองราชกาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิล
      ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวกข้องกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญช

  1. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
      กฏหมาย ระเบีบยบ ข้อบังคับ และวิธิปฏิบัติด้านการเงินการคลังการบัญชี การตรวจสอบภายใน และพัสดุ
  ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับกสนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน
      และการพัสดุ แก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ในจังหวัด
  ๓. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
  ๔. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น
  ๕. ดำเนินการให้การสนับสนุนการดเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
  ๖. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ และตรวจสอบดูแลการอนุมัติการลงทะเบียน
      ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ค้าภาครัฐ ที่ตั้งอยุ่ในเขตพื้นที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
      ในระบบ e-GP
  ๗. จัดทำและรวบรวมเอกสารรายงานการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมิลการดำเนินงานภายใน
      กรมบัญชีกลางประจำปี
  ๘. ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ในระบบ GFMIS

  ๙. ดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณสำนักงานที่ตั้งอยุ่ในพื้นที่พิเศษ
  ๑๐. วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี๑๑.จัดทำวางแผนโครงการ และรายงานทาง
        วิชาการของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
  ๑๒. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจักทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
  ๑๓. จักทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินเเผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
  ๑๔. ดำเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิบำเน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพยืคำประกันการกุ้เงินให้แก่ผู้รับบำนาญ
        ของส่วนราชการ

 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  ๑. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล และงานหนังสือราชการ
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  3. รวบรวมและจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้า
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
  5. ดูแลความเรียบร้อย ประสานงานให้บริการเตรียมห้องประชุม และปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการดำเนินงาน
  7. ตรวจสอบและจัดทำบัญชี เอกสาร รายงานการเงินทั้งเงิยประมาณและเงินนออกงบประมาณเพื่อแสดงสถานะ
     ทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการรวมทั้งวิเคราะห์งบการเงิน
     ของสำนักงานจังหวัด
  8. การจัดทำเรื่องสงเคราะห์ ฌกบ. กรมบัญชีกลาง
  9. บันทึกข้อมูลและรายงานมาตราการประหยัดพลังงานของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น Website E-Report
      กระทรวงพลังงาน
  10. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-6675   Fax. 0-4324-4378   E-mail : kkn@cgd.go.th