เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับสำนักงาน 
-ประวัติกรมบัญชีกลาง
-ประวัติสำนักงานคลัง
-วิสัยทัศน์
-ภารกิจ
-สารจากคลังจังหวัด
เกี่ยวกับสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น 

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) และประชาชนทั่วไป โดยสรุป 3 ด้าน คือ


1. ด้านวิชาการ โดยให้คำปรึกษากฎหมายระเบียบการเงินการคลัง การพัสดุ การบัญชีภาครัฐ
การตรวจสอบภายในภาคราชการ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เป็นต้น

2. ด้านการเบิกจ่าย โดยให้บริการรับและเบิกจ่ายเงินของทางราชการทุกประเภท โดยระบบอิเล็กทรอนิค
คือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) เป็นระบบที่ครอบคลุม
ทุกขั้นตอนของการเบิกจ่าย ตั้งแต่การloadข้อมูลการรับจ่าย การซื้อ/จ้าง และบัญชี การอนุมัติ การกระทบยอด
การรายงาน จนถึงการให้คำปรึกษาแนะนำทุกขั้นตอนแก่ผู้มาใช้บริการ

3. ด้านเศรษฐกิจ มีการให้บริการข้อมูลโดยเป็นศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด มีการจัดทำรายงาน
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการคลัง การพยากรณ์ สัญญาณเตือนภัยต่างๆ พร้อมทั้งผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของหน่วยงานภายในจังหวัด รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
หรือ GPP(Gross Provincial Products) ที่ส่วนราชการในจังหวัดที่รับผิดชอบในการจัดทำร่วมกันอีกด้วย

ภารกิจต่างๆ ที่กล่าวมานี้เป็นบทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งและเป็นสิ่งท้าทายที่ชาวคลังทุกคนได้ตระหนัก
และพยายามทุ่มเทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนำไปสู่การยอมรับของทุกฝ่าย สำหรับภารกิจของสำนักงาน
คลังจังหวัดขอนแก่นที่มากเป็นพิเศษ คือการให้บริการในการรับและแลกเหรียญกษาปณ์แก่หน่วยงานและ
บุคคลทั่วไปในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์กลางในการบริหารเงินคงคลังให้กับสำนักงานคลัง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีก 23 จังหวัด เพื่อนำไปบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ด้วย
ประกอบกับได้มีการยุบคลังจังหวัด ณ อำเภอพล ทำให้ธุรกรรมต่างๆ จะต้องโอนมาเป็นภารกิจของ
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นมีความตระหนัก
ร่วมกันว่าจะมุ่งให้บริการโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักว่าอัจฉริยะที่แท้จริง
ในการปฏิบัติงานมีเพียง 1 %ส่วนอีก 99% เป็นความมุ่งมั่นและทุ่มเท โดยจะปฏิบัติให้สมกับคำที่ว่าข้าราชการ
คือผู้ที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ

 
——————————————————————
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-6675   Fax. 0-4324-4378   E-mail : kkn@cgd.go.th