กลุ่มงานGFMIS
กลุ่มงานGFMIS

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (จำแนกตามงบรายจ่าย 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ประเภทรายการ
จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ร้อยละ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
งบประจำ
17,290.78
14,914.13
86.25
งบลงทุน
7,010.02
4,130.44
58.92
รวม
24,300.80
19,044.56
78.37

ที่มา : รายงานจาก MIS ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-6675   Fax. 0-4324-4378   E-mail : kkn@cgd.go.th