กลุ่มงานGFMIS
กลุ่มงานGFMIS

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (จำแนกตามงบรายจ่าย 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557

ประเภทรายการ
จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ร้อยละ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
งบประจำ
15,495.92
11,603.78
74.88
งบลงทุน
3,555.37
1,019.27
28.67
รวม
19,051.29
12,623..05
66.26

ที่มา : รายงานจาก MIS ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-6675   Fax. 0-4324-4378   E-mail : kkn@cgd.go.th