กลุ่มงานCFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(Gross Provincial Products : GPP)

ความหมาย

     ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP)  หมายถึง  มูลค่าเพิ่มหรือผลตอบแทนปัจจัย
การผลิตสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิต 16 สาขา ในจังหวัด  ในรอบระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน
โดยกิจกรรมการผลิตทั้ง 16 สาขา  ได้แก่ เกษตรกรรมฯ ประมง  เหมืองแร่ฯอุตสาหกรรม  ไฟฟ้า-ประปาฯ  ก่อสร้าง
การค้าฯ  โรงแรม-ภัตตาคาร  ขนส่ง-คมนาคมฯ ตัวกลางทางการเงิน  บริการอสังหาริมทรัพย์-บริการธุรกิจฯ
บริหารราชการแผ่นดินฯ  การศึกษา  บริการด้านสุขภาพฯ  บริการชุมชนฯ และลูกจ้างในครัวเรือน แต่ละจังหวัด
ได้เริ่มจัดทำ GPP มาแล้วตั้งแต่ปี 2547  โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบางส่วนจากจังหวัด  กรมบัญชีกลาง
และ สศช.  ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาการจัดทำ GPP ของแต่ละจังหวัดมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ  และ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ 1  เห็นชอบให้ปรับปรุงกระบวนการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  โดยมอบหมาย สศช.
เป็นผู้กำกับคุณภาพของการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  และสำนักงานคลังจังหวัดมีหน้าที่ประสาน
การจัดทำและประมวลผลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
ระดับกระทรวงสั่งการให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ให้ความร่วมมือและร่วมปฏิบัติภารกิจในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ
มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยถือเป็นภารกิจที่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประจำปีได้
ทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดขอนแก่น
เป็นการดำเนินงานในรูปของคณะทำงานจากความร่วมมือของ  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงผู้มีส่วนร่วมอื่น ดังนี้
คณะกรรมการบริหารกำกับดูแลและอำนวยการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด(GPP) จังหวัดขอนแก่น

คณะทำงานจัดทำและประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) รายสาขาการผลิต

ที่

สาขาการผลิต

หัวหน้าคณะทำงาน

1

เกษตรพืชผล ปศุสัตว์ และการป่าไม้

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

2

ประมง

ประมงจังหวัดขอนแก่น

3

เหมืองแร่และย่อยหิน

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

4

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

5

ไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

6

ก่อสร้าง

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

7

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์

พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

8

โรงแรมและภัตตาคาร

สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

9

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม

ขนส่งจังหวัดขอนแก่น

10

ตัวกลางทางการเงิน

คลังจังหวัดขอนแก่น

11

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

สถิติจังหวัดขอนแก่น

12

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ

คลังจังหวัดขอนแก่น

13

การศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานขอนแก่น เขต 1

14

การบริการด้านสุขภาพและสังคม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

15

การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ

สถิติจังหวัดขอนแก่น

16

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

สถิติจังหวัดขอนแก่น

    คณะทำงานแต่ละสาขามีการประชุมหารือถึงคุ้มรวม ลักษณะของข้อมูล จำนวนประชากร จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้อง
จัดเก็บ โดยลักษณะข้อมูลมีที่ข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่เดิมในมือของหน่วยงาน  และข้อมูลปฐมภูมิที่ต้องจัดเก็บใหม่โดย
ใช้แบบสอบถามส่งไปยังหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานเอกชน ร้านค้าต่าง ๆ
รวมถึงองค์กรไม่แสวงกำไรอื่น  จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนที่อยู่ในจังหวัดมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลทั้งหมด  ทั้งนี้เพื่อให้
ได้รับข้อมูลนำมาคำนวณมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขอนแก่น  ที่มีค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด  อันจะแสดงให้เห็นความเป็นจริงของสภาพเศรษฐกิจของจังหวัด  รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่  ความมั่งคั่งของผู้คนในจังหวัด
  
     ดังนั้น  หากท่านได้รับแบบสอบถามเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ผลการประกอบกิจการด้านการผลิตหรือให้บริการต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับตัวท่าน  บริษัท ห้าง ร้านค้า หรือหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าจะมีนักเรียน  นักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ไปสอบถาม
โดยตรง  ทางโทรศัพท์  ทางไปรษณีย์ตอบรับ  ขอให้ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  ทั้งนี้ข้อมูลของท่าน
จะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับ    และไม่มีผลกระทบด้านภาษีอากร  รวมถึงเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง  ภาพรวมของจังหวัดและประเทศต่อไป
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-6675   Fax. 0-4324-4378   E-mail : kkn@cgd.go.th