เชิญรับฟังรายการวิทยุ
"สารพันข่าวกับชาวคลัง"
ทางสถานีวิทยุุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
90.25 MH ทุกวันศุกร์
เวลา 14.00 -15.00 น.
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ลำดับที่
รายชื่อ
พ.ศ.
คลังมณฑลจันทบุรี
 
1
หลวงสาธกธนราช
2460-2465
2
ขุนพิทักษ์เทพธน
2465-2469
คลังจังหวัดจันทบุรี
 
1
ขุนอังกิยาธร
2469-2477
2
นายเชื่อ กรณ์เกษม
2477-2479
3
นายมาย วรรดาวิสันต์
2479-2484
4
นายสิทธิ จารุปาน
2484-2490
5
นายจิตร โธติสาริกร
2490-2492
6
นายไพบูล์ แสวงกิจ
2492-2493
7
นายเริง ฉายศรี
2493-2496
8
นายจินตน์ หงสกุล
2496-2498
9
นายจรินทร์ โพธิสุนทร
2498-2501
10
นายทิพย์ พันตรา
2501-2502
11
นายสมบูรณ์ ศิริภักดี
2502-2505
12
นายเที่ยง สังข์ใหม่
2505-2511
13
นายถนอม นาวาเจริญ
2511-2517
14
นายวิวรรธ ประภาศิริ
2517-2521
15
นายหมุน บุญเพลิง
2521-2523
16
นายมณี บริบุรณ์สุข
2523-2526
17
นายมนูญ จิระธรรม
2526-2528
18
นายอรุณ วัชรพาหะ
2528-2532
19
นายอดุง ณ พัทลุง
2532-2533
20
นายบรรจง เจริญนารถ
2533-2536
21
นายสนั่น กลิ่นจันทน์
2536-2539
22
นางสาววัชรินทร์ กลัดนิ่ม
2539-2540
23
นายกล้าหาญ โภคสมบัติ
2540-2541
24
นายภุชงค์ พุกบุญมี
2541-2542
25
นางสมบูรณ์ อินทรดิษฐ์
2542-2544
26
นางปราณี ศรีทองอินทร์
2544-2546
27
นางไพมวล บัวเผื่อน
2546-2550
28
นางสาวจารุณี จินานุกูลวงศ์
2550 -2551
29
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
2551- 2554
30
นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม
2554- ปัจจุบัน