นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม
คลังจังหวัดจันทบุรี
 
   
       
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอนงค์น้อย หนูเจริญ
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
นางสาวพวงพรรณ อภัย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวสิริมนต์ หั้นเจริญ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
       
นายสุนันท์  วรวาท
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวกรองทรัพย์ เชี่ยวนาวิน
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางอัจฉรา แจ่มรุ่งฟ้า
นักวิชาการคลังชำนาญการ
       
 
 
-ว่าง-
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา ขาวคง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
       
 
 
 
นางสาวจินดาหรา  งามแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
       
 
 
นางสาวดุจดาว ฉวีวรรณ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
 
นางสาวรัตนา วิเศษวงค์ทอง 
นักวิชาการคลัง
       
     
     
-ว่าง-
นักวิชาการคลัง