นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม
คลังจังหวัดจันทบุรี
 
   
       
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวบุพผา อินทรสูตร
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
นางสาวพวงพรรณ อภัย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
- ว่าง -
นักวิชาการคลังชำนาญการ
       
นายสุนันท์  วรวาท
พนักงานขับรถยนต์
นางสุณีวรรณ  นอบไทย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวกรองทรัพย์ เชี่ยวนาวิน
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางอัจฉรา แจ่มรุ่งฟ้า
นักวิชาการคลังชำนาญการ
       
 
 
นางดวงใจ  โชติบัญชา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา ขาวคง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
       
 
 
 
นางสาวจินดาหรา  งามแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นายพรพจน์   ดอนชัย
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
       
 
 
นางสาวดุจดาว ฉวีวรรณ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
 
นางสาวอัญชลี  บัวจงกล
นักวิชาการคลัง
       
     
     
-ว่าง-
นักวิชาการคลัง