การจ้างเอกชนดำเนินงาน
พื้นที่พิเศษ
การควบคุมภายใน
 
   
 
เชิญรับฟังรายการวิทยุ
"สารพันข่าวกับชาวคลัง"
ทางสถานีวิทยุุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
90.25 MH ทุกวันศุกร์
เวลา 14.00 -15.00 น.
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ความผิดชอบ
-
วิเคราะห์เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัดเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการคลังและเศรษฐกิจ
-
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานภาวะการคลังและรายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
-
บริหารติดตามและประเมินผลงบประมาณระดับจังหวัด
-
จัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจัวหวัด(GPP)
-
รวบรวม จัดทำ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การบัญชี งบประมาณ การพัสดุ และเศรษฐกิจจังหวัด
   
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 
- ว่าง -
นักวิชาการคลังชำนาญการ
- ว่าง -
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอัจฉรา   แจ่มรุ่งฟ้า นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นายพรพจน์    ดอนชัย เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
นางสาวอัญชลี   บัวจงกล นักวิชาการคลัง
- ว่าง - นักวิชาการคลัง