หน้าที่ความผิดชอบ
-
ให้คำปรึกษาแนะนำการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ทั้งในกรณีที่ส่วนราชการมีเครื่อง Terminal และไม่มีเครื่อง ซึ่งต้องดำเนินการผ่านระบบ Web Loader
-
อนุมัติการขอเบิกเงินของส่วนราชการในจังหวัด
-
กระทบยอดการเงินที่ส่วนราชการนำส่งหรือนำฝากเข้าบัญชีคลังจังหวัด
-
ให้บริการรับจ่ายและบริหารเงินคงคลัง
   
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 
นางสาวพวงพรรณ อภัย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
- ว่าง - นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวกรองทรัพย์   เชี่ยวนาวิน เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
     
  รายการอนุมัติการขอเบิกในระบบ GFMIS  
 

จ่ายตรงผู้ขาย

จ่ายผ่านส่วนราชการ

จำนวน
(รายการ)

จำนวนเงิน
(บาท)

จำนวน
(รายการ)

จำนวนเงิน
(บาท)

7,182

2,349,075,191.12

16,254

4,131,915,967.87

 
     
  ผลการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย  
 

แบบขออนุมัติ

แบบขอเปลี่ยนแปลง

รวม

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

257

127

72

26

482