เชิญรับฟังรายการวิทยุ
"สารพันข่าวกับชาวคลัง"
ทางสถานีวิทยุุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
90.25 MH ทุกวันศุกร์
เวลา 14.00 -15.00 น.
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ความผิดชอบ
-
ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพิมพ์ งานพัสดุ และงานธุรการทั่วไป
-
จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณของจังหวัด รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้า
-
บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฏหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการทางการเงินการคลัง
-
รับผิดชอบ งาน e-office
-
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
   
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 
- ว่าง - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุนันท์  วรวาท
พนักงานขับรถยนต์