หน้าที่ความผิดชอบ
-
ประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานภาครัฐและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องบัญชี ตรวจสอบภายใน กฎหมายและระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ
-
จัดทำแผนงานที่ปรึกษาในเรื่องบัญชี ตรวจสอบภายในกฎหมาย และระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-
ติดตามประเมินผลการเป็นที่ปรึกษาเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินการ
-
จัดทำรายงานการเงินจังหวัด
-
บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการทางการเงินการคลัง
-
ดำเนินการเกี่ยวกับผู้แทน กบข. กสจ
-
จัดทำแผนโครงการและงบประมาณของจังหวัด รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้า
   
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 
นางสาวบุพผา อินทรสูตร นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
นางสุณีวรรณ  นอบไทย

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางดวงใจ โชติบัญชา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวจินดาหรา  งามแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวดุจดาว ฉวีวรรณ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
 
 
 
   
รายงานเร่งรัดเบิกจ่าย
พื้นที่พิเศษ
  กรมแจ้งผล  
  แนบท้าย  
  ประกาศ  
รายงานเร่งรัดเบิกจ่ายไทยเข้มแข็ง
จุลสาร 2554
E - GP
E - Auction
งบยุทธศาสตร์