ปี พ.ศ. 2555              
 

รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 

 

รายงานภาวะการคลัง

รายงานการคลังท้องถิ่นรายไตรมาส

 
 

1.

มกราคม    

1.

มกราคม   ไตรมาส 1  
 
2.
กุมภาพันธ์    
2.
กุมภาพันธ์   ไตรมาส 2  
 
3.
มีนาคม    
3.
มีนาคม   ไตรมาส 3  
 
4.
เมษายน    
4.
เมษายน   ไตรมาส 4  
 
5.
พฤษภาคม    
5.
พฤษภาคม      
 
6.
มิถุนายน    
6.
มิถุนายน      
 
7.
กรกฏาคม    
7.
กรกฏาคม      
 
8.
สิงหาคม    
8.
สิงหาคม      
 
9.
กันยายน    
9.
กันยายน      
 
10.
ตุลาคม    
10.
ตุลาคม      
 
11.
พฤศจิกายน    
11.
พฤศจิกายน      
 
12.
ธันวาคม    
12.
ธันวาคม      
 
     
       
  ปี พ.ศ. 2556              
 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

 

 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี รายไตรมาส

รายงานการคลังท้องถิ่นรายไตรมาส

 
 
1
มกราคม    
ไตรมาส 1   ไตรมาส 1  
 
2
กุมภาพันธ์    
ไตรมาส 2      
 
3
มีนาคม    
ไตรมาส 3      
 
4
เมษายน       ไตรมาส 4      
 
5
พฤษภาคม              
 
6
มิถุนายน              
 
7
กรกฎาคม              
 
8
สิงหาคม              
 
9
กันยายน              
  10 ตุลาคม              
  11 พฤศจิกายน              
  12 ธันวาคม              
 
               
  ปี พ.ศ. 2557              
    รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง       รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี รายไตรมาส      
 
1
มกราคม       ไตรมาส 1      
 
2
กุมภาพันธ์       ไตรมาส 2      
 
3
มีนาคม       ไตรมาส 3      
 
4
เมษายน       ไตรมาส 4      
 
5
พฤษภาคม              
 
6
มิถุนายน              
 
7
กรกฎาคม              
 
8
สิงหาคม              
 
9
กันยายน              
 
10
ตุลาคม              
                   
  ปี พ.ศ. 2558              
    รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง       รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี รายไตรมาส      
 
1
มกราคม              
 
2
กุมภาพันธ์       ไตรมาส 1      
 
3
มีนาคม       ไตรมาส 2      
 
4
เมษายน       ไตรมาส 3      
 
5
พฤษภาคม              
 
6
มิถุนายน              
 
7
กรกฎาคม              
 
8
สิงหาคม              
 
9
กันยายน              
  10 ตุลาคม