ปี พ.ศ. 2554
   
 

รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 

 

รายงานภาวะการคลัง

รายงานการคลังท้องถิ่นรายไตรมาส

 
 
1.
มกราคม
 
 
1.
มกราคม
  ไตรมาส 1  
 
2.
กุมภาพันธ์
 
 
2.
กุมภาพันธ์
  ไตรมาส 2  
 
3.
มีนาคม
 
 
3.
มีนาคม
  ไตรมาส 3  
 
4.
เมยายน
 
 
4.
เมยายน
  ไตรมาส 4  
 
5.
พฤษภาคม
 
 
5.
พฤษภาคม
     
 
6.
มิถุนายน
 
 
6.
มิถุนายน
     
 
7.
กรกฏาคม
 
 
7.
กรกฏาคม
     
 
8.
สิงหาคม
 
 
8.
สิงหาคม
     
 
9.
กันยายน
 
 
9.
กันยายน
     
 
10.
ตุลาคม
   
10.
ตุลาคม
     
 
11.
พฤศจิกายน
   
11.
พฤศจิกายน
     
 
12.
ธันวาคม
   
12.
ธันวาคม
     
                   
  ปี พ.ศ. 2555              
 

รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 

 

รายงานภาวะการคลัง

รายงานการคลังท้องถิ่นรายไตรมาส

 
 

1.

มกราคม    

1.

มกราคม   ไตรมาส 1  
 
2.
กุมภาพันธ์    
2.
กุมภาพันธ์   ไตรมาส 2  
 
3.
มีนาคม    
3.
มีนาคม   ไตรมาส 3  
 
4.
เมษายน    
4.
เมษายน   ไตรมาส 4  
 
5.
พฤษภาคม    
5.
พฤษภาคม      
 
6.
มิถุนายน    
6.
มิถุนายน      
 
7.
กรกฏาคม    
7.
กรกฏาคม      
 
8.
สิงหาคม    
8.
สิงหาคม      
 
9.
กันยายน    
9.
กันยายน      
 
10.
ตุลาคม    
10.
ตุลาคม      
 
11.
พฤศจิกายน    
11.
พฤศจิกายน      
 
12.
ธันวาคม    
12.
ธันวาคม      
 
     
       
  ปี พ.ศ. 2556              
 

รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 

 

รายงานภาวะการคลัง

รายงานการคลังท้องถิ่นรายไตรมาส

 
 
1
มกราคม    
1
มกราคม   ไตรมาส 1  
 
2
กุมภาพันธ์    
2
กุมภาพันธ์      
 
3
มีนาคม    
3
มีนาคม      
 
4
เมษายน              
 
5
พฤษภาคม              
 
6
มิถุนายน              
 
7
กรกฎาคม              
 
8
สิงหาคม