<<คลิ๊ก-กลับไปหน้าแรก
  
#00501 กค0422.2/661เรื่องขอจัดส่งแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ จากพิทยา เมื่อ 19/8/2557 14:35:16 อ่าน 119
#00500 ด่วนที่สุดที่กค040.4/ว69เรื่องประกาศกระทรวงการคลังกำหนดรายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเ จากพิทยา เมื่อ 19/8/2557 14:33:58 อ่าน 77
#00499 ด่วนที่สุดที่กค0421.3/ว61เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 8/8/2557 14:39:39 อ่าน 62
#00498 ด่วนที่สุดที่กค0421.3/ว62เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 8/8/2557 14:38:37 อ่าน 84
#00497 ด่วนที่สุดที่กค0406.5/ว181เรื่องประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่81/2557 จากพิทยา เมื่อ 8/8/2557 14:37:26 อ่าน 114
#00496 ด่วยที่สุดที่กค0406.5/ว192เรื่องบันทึกข้อตกลงโครงการเงินกู้กับสถาบันการเงินฯ จากพิทยา เมื่อ 8/8/2557 14:35:46 อ่าน 149
#00495 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากประมวล เมื่อ 7/8/2557 10:06:32 อ่าน 136
#00494 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว58เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากพิทยา เมื่อ 22/7/2557 14:12:42 อ่าน 160
#00493 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว58เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากพิทยา เมื่อ 22/7/2557 14:12:27 อ่าน 85
#00492 ด่วนทีสุดที่กค0422.3/ว57เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากพิทยา เมื่อ 22/7/2557 14:10:40 อ่าน 54
#00491 ด่วนทีสุดที่กค0422.3/ว57เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากพิทยา เมื่อ 22/7/2557 14:10:28 อ่าน 129
#00490 ด่วนที่สุดที่กค(กวพอ)0421.3/ว176เรื่องผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการการตลาดฯ จากพิทยา เมื่อ 22/7/2557 8:34:33 อ่าน 152
#00489 ด่วนที่สุดที่กค(กวพอ)0421.3/ว165เรื่องการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า จากพิทยา เมื่อ 10/7/2557 9:37:40 อ่าน 149
#00488 ที่กด0409.3/ว166เรื่องกรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Reportในระบบ GFMIS จากพิทยา เมื่อ 10/7/2557 9:34:35 อ่าน 116
#00487 ว697เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จากพิทยา เมื่อ 8/7/2557 15:00:46 อ่าน 131
#00486 ด่วนที่สุดที่กค 0406.4/ว49เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคระอนุกรรมการ จากพิทยา เมื่อ 8/7/2557 14:37:33 อ่าน 322
#00485 ด่วนที่สุด ที่กค0421.3/ว47เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 8/7/2557 14:36:21 อ่าน 100
#00484 ด่วยที่สุดที่กค0406.5/ว158เรื่องโครงการกู้เงินกู้กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักฯ จากพิทยา เมื่อ 8/7/2557 14:35:17 อ่าน 271
#00483 ด่วนที่สุดที่กค0410.2/ว131เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจงานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งฯ จากพิทยา เมื่อ 13/6/2557 13:29:01 อ่าน 249
#00482 ที่กค(กวพ)0421.3/ว130เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/6/2557 13:58:57 อ่าน 124
#00481 ที่กค0409.3/ว128เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการGFMIS(SAP R3) จากพิทยา เมื่อ 11/6/2557 13:57:57 อ่าน 141
#00480 ที่กค0409.3/ว129เรื่องกรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report.ในระบบGFMIS จากพิทยา เมื่อ 11/6/2557 13:55:10 อ่าน 281
#00479 ด่วนที่สุดที่กค(กวพอ)0421.3/ว116เรื่องขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฯ จากพิทยา เมื่อ 4/6/2557 8:36:37 อ่าน 133
#00478 ที่กค(กวพ)0421.3/ว120เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 4/6/2557 8:34:34 อ่าน 121
#00477 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว119เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 4/6/2557 8:33:52 อ่าน 146
#00476 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว118เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 30/5/2557 9:21:01 อ่าน 137
#00475 ที่กต0401.4/ว102เรื่องเชิญเช่าวัตถุมงคลพระพุทธสิทธัตถศาสดา รุ่น กรมบัญชีกลาง 120 ปี จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:32:51 อ่าน 119
#00474 ที่กค0406.5/ว106เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:30:45 อ่าน 260
#00473 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว95เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉยในสถานพยาบาลเ จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:28:59 อ่าน 99
#00472 ด่วนที่สุดที่กค0409.2/ว97เรื่องวิธีปฏิบัติในการเรียนเรียกรายงาน WEB REPORTสำหรับผู้บริหาร จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:27:11 อ่าน 105
#00471 ด่วนที่สุดที่กค0409.4/ว101เรื่องการลงทะเบียนสิทธิเข้าใช้งานใน WEB Report จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:25:45 อ่าน 91
#00470 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว92เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:24:00 อ่าน 138
#00469 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว80เรื่องการเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน จากพิทยา เมื่อ 22/4/2557 9:45:45 อ่าน 353
#00468 ด่วนที่สุดที่กค0406.5/ว28เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการฯ จากพิทยา เมื่อ 22/4/2557 9:44:19 อ่าน 340
#00467 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว73เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/4/2557 9:54:24 อ่าน 185
#00466 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว74เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/4/2557 9:53:21 อ่าน 170
#00465 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว72เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/4/2557 9:52:27 อ่าน 155
#00464 ด่วนที่สุดที่กค0406.5/ว75เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง(ฉบับที่10)พศ2557 จากพิทยา เมื่อ 11/4/2557 9:51:01 อ่าน 214
#00463 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว71เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/4/2557 9:48:41 อ่าน 144
#00462 ด่วนที่สุดที่กค0421.3/ว62เรื่องการขึ้นทเบียนสถานที่ในการเสนอราคา จากพิทยา เมื่อ 2/4/2557 14:08:55 อ่าน 206
#00461 ด่วนที่สุดที่กค0420.7/ว63เรื่องการส่งเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญชำเหน็จลูกจ้างฯ จากพิทยา เมื่อ 2/4/2557 14:07:40 อ่าน 309
#00460 ที่กค0409.3/ว59เรื่องการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรับวิสาหกิจ จากพิทยา เมื่อ 2/4/2557 14:06:06 อ่าน 145
#00459 ด่วนที่สุดที่กค0420.5/ว65เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโดอนเงินตามรายการขอเบิก จากพิทยา เมื่อ 2/4/2557 14:04:34 อ่าน 211
#00458 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว56เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างฯ จากพิทยา เมื่อ 24/3/2557 13:29:18 อ่าน 139
#00457 ที่กค0406.6/ว21เรื่องการขายาเวลาเบิกจ่ายเงิน จากพิทยา เมื่อ 20/3/2557 11:19:25 อ่าน 141
#00456 ด่วนที่สุดที่กค0421.4/ว45เรื่องแจ้งการเริ่มดำเนินในระบบe-GPภายหลังช่วงเวลาที่ระบบe-GPไม่สามารถปฏิบัต จากพิทยา เมื่อ 14/3/2557 8:47:39 อ่าน 212
#00455 ด่วนที่สุดที่กค0406.4/ว16เรื่องกำหนดคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนฯ จากพิทยา เมื่อ 13/3/2557 15:16:50 อ่าน 134
#00454 ที่กค0423.2/ว24เรื่องผ่อนผันการส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการฯ จากพิทยา เมื่อ 4/3/2557 16:13:14 อ่าน 181
#00453 ที่กค0401.4/ว25เรื่องประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฏหมายระเบียบฯ จากพิทยา เมื่อ 4/3/2557 16:11:45 อ่าน 141
#00452 ด่วนที่กค0423.3/ว18เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ จากพิทยา เมื่อ 27/2/2557 10:32:49 อ่าน 139
หน้าเรียงจากล่าสุดไปหลังสุด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15