<<คลิ๊ก-กลับไปหน้าแรก
  
#00516 ด่วนที่สุมที่กค0421.3/ว88เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 24/9/2557 10:47:28 อ่าน 109
#00515 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว239เรื่องการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง2555 จากพิทยา เมื่อ 18/9/2557 10:28:16 อ่าน 86
#00514 ที่กค0409.3/ว245เรื่องวิธีการรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยงานบิกจ่ายผ่าย GFMISweb on จากพิทยา เมื่อ 18/9/2557 10:26:37 อ่าน 38
#00513 ที่กค0413.2/ว975เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ จากพิทยา เมื่อ 15/9/2557 13:49:43 อ่าน 88
#00512 ด่วนที่สุดที่กค0423.3/ว224เรื่องการตรวจสอบและปรับปรุงรายบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ จากพิทยา เมื่อ 11/9/2557 10:08:20 อ่าน 515
#00511 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว78เรื่องการกันเงินงบประมาณปีพ.ศ.2556ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีฯ จากพิทยา เมื่อ 11/9/2557 10:00:26 อ่าน 59
#00510 ด่วนที่สุด ที่กค0406.6/ว77เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไมมีหนี้ผูกพัน จากพิทยา เมื่อ 11/9/2557 9:53:34 อ่าน 167
#00509 ด่วนที่สุดที่กค0406.4/ว82เรื่องขอความร่วมือในการจัดประชุมสัมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จากพิทยา เมื่อ 11/9/2557 9:48:04 อ่าน 104
#00508 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว222เรื่องเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบGFMISในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณฯ จากพิทยา เมื่อ 5/9/2557 15:34:16 อ่าน 181
#00507 ด่วนที่สุดที่กค0421.3/ว72เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 5/9/2557 15:31:51 อ่าน 120
#00506 ด่วนที่สุดที่กค0420.2ว218เรื่องซ้อมความเข้าใจการปฝกิบัติงานในระบบGFMISในวันสิ้นปีงบประมาณ จากพิทยา เมื่อ 27/8/2557 15:00:26 อ่าน 288
#00505 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว217เรื่องข้อแนะนำเกี่ยวกีบการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีฯ จากพิทยา เมื่อ 27/8/2557 14:14:31 อ่าน 249
#00504 ด่วนที่สุดที่กค0421.3/ว67เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/8/2557 13:31:35 อ่าน 108
#00503 ด่วนที่สุดที่กค0406.4/ว69เรื่องประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิท จากพิทยา เมื่อ 21/8/2557 13:53:33 อ่าน 238
#00502 ด่วนที่สุดที่กค0421.4/ว208เรื่องการขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา จากพิทยา เมื่อ 21/8/2557 13:51:32 อ่าน 105
#00501 กค0422.2/661เรื่องขอจัดส่งแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ จากพิทยา เมื่อ 19/8/2557 14:35:16 อ่าน 120
#00500 ด่วนที่สุดที่กค040.4/ว69เรื่องประกาศกระทรวงการคลังกำหนดรายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเ จากพิทยา เมื่อ 19/8/2557 14:33:58 อ่าน 78
#00499 ด่วนที่สุดที่กค0421.3/ว61เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 8/8/2557 14:39:39 อ่าน 65
#00498 ด่วนที่สุดที่กค0421.3/ว62เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 8/8/2557 14:38:37 อ่าน 86
#00497 ด่วนที่สุดที่กค0406.5/ว181เรื่องประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่81/2557 จากพิทยา เมื่อ 8/8/2557 14:37:26 อ่าน 115
#00496 ด่วยที่สุดที่กค0406.5/ว192เรื่องบันทึกข้อตกลงโครงการเงินกู้กับสถาบันการเงินฯ จากพิทยา เมื่อ 8/8/2557 14:35:46 อ่าน 170
#00495 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากประมวล เมื่อ 7/8/2557 10:06:32 อ่าน 140
#00494 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว58เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากพิทยา เมื่อ 22/7/2557 14:12:42 อ่าน 165
#00493 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว58เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากพิทยา เมื่อ 22/7/2557 14:12:27 อ่าน 86
#00492 ด่วนทีสุดที่กค0422.3/ว57เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากพิทยา เมื่อ 22/7/2557 14:10:40 อ่าน 56
#00491 ด่วนทีสุดที่กค0422.3/ว57เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากพิทยา เมื่อ 22/7/2557 14:10:28 อ่าน 130
#00490 ด่วนที่สุดที่กค(กวพอ)0421.3/ว176เรื่องผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการการตลาดฯ จากพิทยา เมื่อ 22/7/2557 8:34:33 อ่าน 153
#00489 ด่วนที่สุดที่กค(กวพอ)0421.3/ว165เรื่องการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า จากพิทยา เมื่อ 10/7/2557 9:37:40 อ่าน 150
#00488 ที่กด0409.3/ว166เรื่องกรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Reportในระบบ GFMIS จากพิทยา เมื่อ 10/7/2557 9:34:35 อ่าน 120
#00487 ว697เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จากพิทยา เมื่อ 8/7/2557 15:00:46 อ่าน 132
#00486 ด่วนที่สุดที่กค 0406.4/ว49เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคระอนุกรรมการ จากพิทยา เมื่อ 8/7/2557 14:37:33 อ่าน 406
#00485 ด่วนที่สุด ที่กค0421.3/ว47เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 8/7/2557 14:36:21 อ่าน 102
#00484 ด่วยที่สุดที่กค0406.5/ว158เรื่องโครงการกู้เงินกู้กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักฯ จากพิทยา เมื่อ 8/7/2557 14:35:17 อ่าน 277
#00483 ด่วนที่สุดที่กค0410.2/ว131เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจงานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งฯ จากพิทยา เมื่อ 13/6/2557 13:29:01 อ่าน 321
#00482 ที่กค(กวพ)0421.3/ว130เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/6/2557 13:58:57 อ่าน 129
#00481 ที่กค0409.3/ว128เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการGFMIS(SAP R3) จากพิทยา เมื่อ 11/6/2557 13:57:57 อ่าน 143
#00480 ที่กค0409.3/ว129เรื่องกรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report.ในระบบGFMIS จากพิทยา เมื่อ 11/6/2557 13:55:10 อ่าน 283
#00479 ด่วนที่สุดที่กค(กวพอ)0421.3/ว116เรื่องขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฯ จากพิทยา เมื่อ 4/6/2557 8:36:37 อ่าน 134
#00478 ที่กค(กวพ)0421.3/ว120เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 4/6/2557 8:34:34 อ่าน 123
#00477 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว119เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 4/6/2557 8:33:52 อ่าน 148
#00476 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว118เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 30/5/2557 9:21:01 อ่าน 142
#00475 ที่กต0401.4/ว102เรื่องเชิญเช่าวัตถุมงคลพระพุทธสิทธัตถศาสดา รุ่น กรมบัญชีกลาง 120 ปี จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:32:51 อ่าน 121
#00474 ที่กค0406.5/ว106เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:30:45 อ่าน 266
#00473 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว95เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉยในสถานพยาบาลเ จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:28:59 อ่าน 102
#00472 ด่วนที่สุดที่กค0409.2/ว97เรื่องวิธีปฏิบัติในการเรียนเรียกรายงาน WEB REPORTสำหรับผู้บริหาร จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:27:11 อ่าน 121
#00471 ด่วนที่สุดที่กค0409.4/ว101เรื่องการลงทะเบียนสิทธิเข้าใช้งานใน WEB Report จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:25:45 อ่าน 92
#00470 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว92เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:24:00 อ่าน 141
#00469 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว80เรื่องการเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน จากพิทยา เมื่อ 22/4/2557 9:45:45 อ่าน 361
#00468 ด่วนที่สุดที่กค0406.5/ว28เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการฯ จากพิทยา เมื่อ 22/4/2557 9:44:19 อ่าน 345
#00467 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว73เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/4/2557 9:54:24 อ่าน 190
หน้าเรียงจากล่าสุดไปหลังสุด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16