<<-Ѻ˹á
  
#00293 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว455เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 4/1/2555 16:10:25 ҹ 168
#00292 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/435เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 26/12/2554 11:07:10 ҹ 124
#00291 ด่วนที่กค0423.3/ว447เรื่องการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMISประจำไตรมาสที่1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ҡadmin 20/12/2554 8:16:03 ҹ 211
#00290 ที่กค0423.3/431เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ҡadmin 20/12/2554 8:13:56 ҹ 131
#00289 ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0423.3/ว430เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน ҡadmin 20/12/2554 8:11:43 ҹ 124
#00288 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว429เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณ ҡadmin 19/12/2554 8:40:33 ҹ 238
#00287 ที่กค0420.5/ว423เรื่องการกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคคลและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือ ҡadmin 15/12/2554 10:36:56 ҹ 251
#00286 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว413เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 8/12/2554 9:43:58 ҹ 257
#00285 ด่วนที่สุดที่กค0423.3/ว415เรื่องการผ่อนผันการส่งผลการประเมินปฏิบัติงานด้านบีญชีของส่วนราชการ ҡadmin 8/12/2554 9:42:22 ҹ 144
#00284 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว420เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 8/12/2554 9:39:44 ҹ 145
#00283 ด่วนที่สุด ที่กค0421.5/ว111เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้า ҡadmin 8/12/2554 9:37:51 ҹ 249
#00282 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว403เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน ҡadmin 17/11/2554 8:19:20 ҹ 149
#00281 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว402เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 17/11/2554 8:17:39 ҹ 151
#00280 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว396เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน ҡadmin 14/11/2554 8:32:24 ҹ 259
#00279 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0422.3/ว376เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 14/11/2554 8:24:04 ҹ 119
#00278 ด่วนที่สดที่กค0406.3/ว97เรื่องการอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติ้กี่ยวกับการพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยใ ҡadmin 14/11/2554 8:21:58 ҹ 184
#00277 ที่กค(กวพ)0421.3/ว378เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 14/11/2554 8:19:34 ҹ 201
#00276 ด่วนที่สุดที่กค0406.5/ว404เรื่องการเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัดและบำนาญ ҡadmin 14/11/2554 8:17:54 ҹ 214
#00275 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว90เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ҡadmin 31/10/2554 14:54:59 ҹ 220
#00274 ที่กค(กวพ)0421.3/ว382เรื่องการอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการพัสด ҡadmin 31/10/2554 14:52:09 ҹ 470
#00273 ที่กค0409.3/ว373เรื่องคู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิลผ่าน GFMIS WEB ONLINE ҡadmin 31/10/2554 14:48:53 ҹ 458
#00272 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/376เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 31/10/2554 14:47:22 ҹ 135
#00271 ด่วนที่สุดที่กค0423/ว326เรื่องหลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝาดกเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ҡadmin 25/10/2554 9:29:25 ҹ 148
#00270 ด่วนที่สุดที่กค0427/ว86เรื่องหลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับหรือระเบียบกระทรวงการคลั ҡadmin 25/10/2554 8:45:41 ҹ 244
#00269 ด่วนมากที่กค0407.2/ว85เรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการ ҡadmin 25/10/2554 8:43:23 ҹ 692
#00268 ที่ชย0003/ว2549เรื่องการใช้บัตรเครดิตราชการ ҡadmin 25/10/2554 8:15:34 ҹ 113
#00267 ด่วนที่สุดที่กค0423.3/ว370เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค ҡadmin 19/10/2554 10:02:50 ҹ 253
#00266 ด่วนที่สุด ที่กค0406.3/ว87เรื่องการเบิกจ่าย รับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Webonline ҡadmin 19/10/2554 10:00:52 ҹ 361
#00265 ที่กค0422.2/ว316เรื่องการตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน ҡadmin 14/10/2554 8:16:08 ҹ 163
#00264 ที่กค0409.3/356เรื่องคุ่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS WEB ONLINE ҡadmin 13/10/2554 14:57:31 ҹ 120
#00263 ด่วนที่สุดที่กค0406.3/ว356เรื่องคู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน Web On Line ҡadmin 13/10/2554 14:55:19 ҹ 414
#00262 ที่กค0422.2/ว360 โรงพยาบาลวิภาวดีร.พ.,ปิยราษฎร์และรพ.ท่าเรือเข้าร่วมโครงการจ่านตรง ҡadmin 13/10/2554 14:53:09 ҹ 171
#00261 ที่กค0422.2/ว364เรื่องการใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน ҡadmin 13/10/2554 14:49:55 ҹ 150
#00260 ที่กค0422.2/ว362เรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการ ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด ҡadmin 13/10/2554 14:47:57 ҹ 375
#00259 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว355เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาบการบำบัดทดแทนไตด้วยวิฑีปลูกถ่ายฯ ҡadmin 11/10/2554 10:38:26 ҹ 195
#00258 ด่วนที่สุดที่กค0406.3/ว84เรื่องวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช้เป็นการจ ҡadmin 11/10/2554 10:37:18 ҹ 256
#00257 ที่กค0406.4/ว81เรื่องประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประ ҡadmin 11/10/2554 10:24:01 ҹ 227
#00256 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว82เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุกหนุนทั่วไป ҡadmin 11/10/2554 10:19:51 ҹ 139
#00255 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว355เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาบการบำบัดทดแทนไตด้วยวิฑีปลูกถ่ายฯ ҡadmin 10/10/2554 11:03:34 ҹ 119
#00254 ที่กค0409.3/ว309เรื่องคู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ҡadmin 7/10/2554 13:27:58 ҹ 236
#00253 ด่วนที่สุดที่กค0427/ว326เรื่องหลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ҡadmin 7/10/2554 13:25:21 ҹ 202
#00252 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว319เรื่องการตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือสุทธิสำหรับรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ҡadmin 27/9/2554 13:39:26 ҹ 180
#00251 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0423.3/ว313เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 22/9/2554 13:16:54 ҹ 115
#00250 ที่ กค0422.2/ว303เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลทางราชก ҡadmin 15/9/2554 13:33:51 ҹ 475
#00249 ด่วนที่สุด ที่กค0409.3/ว301เรื่องการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online ҡadmin 5/9/2554 9:35:22 ҹ 167
#00248 ที่กค0420.1/ว285เรื่อง ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน ҡadmin 2/9/2554 9:59:41 ҹ 189
#00247 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว75เรื่องหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ҡadmin 1/9/2554 10:47:41 ҹ 325
#00246 ที่กค0428/ว74เรื่องการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ ҡadmin 1/9/2554 10:46:10 ҹ 156
#00245 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว284เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ҡadmin 1/9/2554 10:43:38 ҹ 119
#00244 ที่กค0420.1/293เรื่องระบบบำเหน็จค้ำประกัน ҡadmin 24/8/2554 10:51:31 ҹ 136
˹§ҡشѧش 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11