<<คลิ๊ก-กลับไปหน้าแรก
  
#00461 ด่วนที่สุดที่กค0420.7/ว63เรื่องการส่งเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญชำเหน็จลูกจ้างฯ จากพิทยา เมื่อ 2/4/2557 14:07:40 อ่าน 285
#00460 ที่กค0409.3/ว59เรื่องการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรับวิสาหกิจ จากพิทยา เมื่อ 2/4/2557 14:06:06 อ่าน 130
#00459 ด่วนที่สุดที่กค0420.5/ว65เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโดอนเงินตามรายการขอเบิก จากพิทยา เมื่อ 2/4/2557 14:04:34 อ่าน 203
#00458 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว56เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างฯ จากพิทยา เมื่อ 24/3/2557 13:29:18 อ่าน 133
#00457 ที่กค0406.6/ว21เรื่องการขายาเวลาเบิกจ่ายเงิน จากพิทยา เมื่อ 20/3/2557 11:19:25 อ่าน 128
#00456 ด่วนที่สุดที่กค0421.4/ว45เรื่องแจ้งการเริ่มดำเนินในระบบe-GPภายหลังช่วงเวลาที่ระบบe-GPไม่สามารถปฏิบัต จากพิทยา เมื่อ 14/3/2557 8:47:39 อ่าน 206
#00455 ด่วนที่สุดที่กค0406.4/ว16เรื่องกำหนดคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนฯ จากพิทยา เมื่อ 13/3/2557 15:16:50 อ่าน 124
#00454 ที่กค0423.2/ว24เรื่องผ่อนผันการส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการฯ จากพิทยา เมื่อ 4/3/2557 16:13:14 อ่าน 159
#00453 ที่กค0401.4/ว25เรื่องประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฏหมายระเบียบฯ จากพิทยา เมื่อ 4/3/2557 16:11:45 อ่าน 135
#00452 ด่วนที่กค0423.3/ว18เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ จากพิทยา เมื่อ 27/2/2557 10:32:49 อ่าน 132
#00451 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว12เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/2/2557 10:31:35 อ่าน 48
#00450 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว19เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/2/2557 10:30:18 อ่าน 117
#00449 ด่วนที่กค0423.3/ว16เรื่องผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง จากพิทยา เมื่อ 27/2/2557 10:29:24 อ่าน 108
#00448 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว21เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน จากพิทยา เมื่อ 27/2/2557 10:24:58 อ่าน 125
#00447 ด่วนที่สุดที่กค0421.4/ว.พิเศษ1/57เรื่องแนวทางดำเนินการในระบบe-GPในช่วงเวลาที่ระบบฯ จากพิทยา เมื่อ 19/2/2557 13:42:13 อ่าน 134
#00446 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว19เรืองแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 18/2/2557 15:48:00 อ่าน 115
#00445 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว12เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 18/2/2557 15:46:59 อ่าน 82
#00444 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/พ0029เรื่องการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุฯ จากพิทยา เมื่อ 6/2/2557 9:54:25 อ่าน 335
#00443 ที่กค0408.3/ว.พิเศษ1เรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฯ จากพิทยา เมื่อ 31/1/2557 8:28:16 อ่าน 151
#00442 ที่กค0422.2/ว474เรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมฯ จากพิทยา เมื่อ 17/1/2557 9:52:03 อ่าน 113
#00441 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว469เรื่องแนวปฏืบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานำพร้อมกันผ่านGFMISฯ จากพิทยา เมื่อ 17/1/2557 9:50:21 อ่าน 120
#00440 ด่วนที่สุดที่กค0406.4/ว7เรื่องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จากพิทยา เมื่อ 17/1/2557 9:48:27 อ่าน 175
#00439 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว471เรื่องซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผุ้ออกฯ จากพิทยา เมื่อ 17/1/2557 9:46:54 อ่าน 195
#00438 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว1เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 17/1/2557 9:44:57 อ่าน 37
#00437 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว2เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 17/1/2557 9:43:50 อ่าน 97
#00436 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว11เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 22/1/2556 13:49:34 อ่าน 66
#00435 ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0421.3/ว9เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 22/1/2556 13:48:18 อ่าน 50
#00434 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว148เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จากพิทยา เมื่อ 18/1/2556 10:56:47 อ่าน 163
#00433 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว487เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 18/1/2556 10:10:05 อ่าน 77
#00432 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว5เรื่องการตรวจสอบเงินงบประมาณปีพ.ศ.2554ที่เหลือจ่าย จากพิทยา เมื่อ 15/1/2556 14:51:40 อ่าน 51
#00431 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว149เรื่องการเบิกค่ายากลูโคชามีนซัลเฟต จากพิทยา เมื่อ 15/1/2556 14:43:23 อ่าน 202
#00430 ที่กค0406.4/ว480เรื่องพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่3)พ.ศ.2555 จากพิทยา เมื่อ 15/1/2556 14:41:58 อ่าน 335
#00429 ที่กค0420.5/482เรื่องการกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติสำหรับบุคลาการและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน จากพิทยา เมื่อ 15/1/2556 14:40:32 อ่าน 60
#00428 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว483เรื่องแนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS WEB ONLINE จากพิทยา เมื่อ 15/1/2556 14:37:53 อ่าน 116
#00427 ด่วนที่สุด0406.4/ว145เรื่องมาตรการกระทวงการคลังฯ จากพิทยา เมื่อ 15/1/2556 14:35:41 อ่าน 61
#00426 ด่วนที่สุดที่กค0406.5/ว144เรื่องเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามฯ จากพิทยา เมื่อ 15/1/2556 14:34:17 อ่าน 61
#00425 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว475เรือ่งแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 15/1/2556 14:29:57 อ่าน 87
#00424 ที่กค0423.2/ว473เรื่องนโยบายการบัญชีภาครัฐเรื่องเงินลงทุน จากพิทยา เมื่อ 15/1/2556 14:27:44 อ่าน 81
#00423 ด่วนที่สุดที่กค0406.4/ว5เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 จากพิทยา เมื่อ 15/1/2556 14:26:23 อ่าน 91
#00422 ด่วนที่สุดที่กค0410.2/ว141เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า จากพิทยา เมื่อ 14/12/2555 10:37:08 อ่าน 255
#00421 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)ว466เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 14/12/2555 10:35:08 อ่าน 65
#00420 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว462เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราช จากพิทยา เมื่อ 13/12/2555 10:10:05 อ่าน 790
#00419 ด่วนที่สุดที่กค0421.3/463เรื่องการขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา จากพิทยา เมื่อ 13/12/2555 10:08:02 อ่าน 76
#00418 ที่กค(กวพ)0421.3/462เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 13/12/2555 10:06:48 อ่าน 83
#00417 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/130เรื่องการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลทางราชการฯ จากพิทยา เมื่อ 27/11/2555 10:30:33 อ่าน 96
#00416 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว129เรื่องดารเบิดจ่ายยากลูโคซามีนซัลเฟต จากพิทยา เมื่อ 27/11/2555 10:28:43 อ่าน 165
#00415 ที่กค0406.4/ว138เรื่องค่าตอบแทนกรรมการผุ้อ่านตรวจและประเมินผลงาน จากพิทยา เมื่อ 23/11/2555 9:43:41 อ่าน 520
#00414 ที่กค0422.2/ว447เรื่องแจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมจ่ายตรง(DRGs) จากพิทยา เมื่อ 23/11/2555 9:42:24 อ่าน 169
#00413 ด่วนที่สุดที่กค0427/ว134เรื่องการเบิกต่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ จากพิทยา เมื่อ 21/11/2555 10:49:51 อ่าน 462
#00412 ที่กค0420.1/ว410เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินสำหรับสถาบันการเงินฯ จากพิทยา เมื่อ 19/11/2555 11:11:43 อ่าน 104
หน้าเรียงจากล่าสุดไปหลังสุด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15