<<คลิ๊ก-กลับไปหน้าแรก
  
#00359 ที่กค0409.3/ว292เรื่องคู่มือการบันทึกรายการเบิกหักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังฯ จากพิทยา เมื่อ 9/8/2555 9:09:41 อ่าน 218
#00358 ที่กค(กวพ)0421.3/ว289เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เสนอราคาขั้นต่ำ(Minimum Bib)ฯ จากadmin เมื่อ 9/8/2555 9:07:47 อ่าน 394
#00357 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว68เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2554ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนิ จากพิทยา เมื่อ 8/8/2555 13:20:10 อ่าน 226
#00356 ที่กค0420.1/ว270เรื่องการตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ จากพิทยา เมื่อ 7/8/2555 9:13:23 อ่าน 201
#00355 ที่กค(กวพ)0421.3/ว272เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 7/8/2555 9:09:30 อ่าน 126
#00354 ที่กค0423.3/ว284เรื่องอายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ จากพิทยา เมื่อ 31/7/2555 9:41:08 อ่าน 160
#00353 ที่กค0409.3/ว280เรื่องวิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัยชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online จากพิทยา เมื่อ 31/7/2555 9:38:51 อ่าน 248
#00352 ที่กค(กวพ)0421.3/ว260เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/7/2555 11:55:43 อ่าน 106
#00351 ที่กค(กวพ)0421.3/259เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/7/2555 11:51:24 อ่าน 82
#00350 ที่กค(กวพ)0421.3/ว257เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/7/2555 11:49:37 อ่าน 143
#00349 ที่กค(กวพ)0421.3ว258เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/7/2555 11:48:36 อ่าน 124
#00348 ที่กค0423.3/ว265เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตในระบบ GFMIS จากพิทยา เมื่อ 27/7/2555 11:47:15 อ่าน 224
#00347 ที่กค0428/ว262เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผุ้ที่มีอายุครบ 60 ปีฯ จากพิทยา เมื่อ 26/7/2555 10:45:50 อ่าน 160
#00346 ที่กค0428/ว73เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จากพิทยา เมื่อ 26/7/2555 10:43:57 อ่าน 1947
#00345 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว268เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุข้อ139 จากพิทยา เมื่อ 26/7/2555 10:42:39 อ่าน 284
#00344 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว273เรื่องแนวทางการแก้ไขสัญญาจ้างเหมากรณีปรับค่าจ้างขั้นต่ำ จากพิทยา เมื่อ 26/7/2555 10:41:00 อ่าน 399
#00343 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว267เรื่องการซักซ้อมความเข้าเกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯข้อ138 จากพิทยา เมื่อ 26/7/2555 10:39:12 อ่าน 316
#00342 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว239เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:23:56 อ่าน 141
#00341 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว68เรื่องการกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2554 จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:22:37 อ่าน 149
#00340 ที่457/2555เรื่องแจ้งเปลี่ยนที่อยู่สมาคมรังสีรักษาและมะเร็ง จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:21:19 อ่าน 106
#00339 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว254เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:18:42 อ่าน 119
#00338 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว250เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:17:32 อ่าน 90
#00337 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว255เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:16:26 อ่าน 105
#00336 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว245เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:15:17 อ่าน 100
#00335 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว256เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:13:54 อ่าน 92
#00334 ที่กค0409.3/ว238เรื่องคู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำฯ จากพิทยา เมื่อ 11/7/2555 9:47:09 อ่าน 143
#00333 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว242เรื่องการซักซ้อมความเข้าเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบก จากพิทยา เมื่อ 11/7/2555 9:45:27 อ่าน 157
#00332 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว239เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/7/2555 9:43:25 อ่าน 98
#00331 ด่วนที่สุดที่กค0406.4/ว65เรื่องอัตราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ จากพิทยา เมื่อ 10/7/2555 15:19:33 อ่าน 132
#00330 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว216เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 9/7/2555 15:15:39 อ่าน 119
#00329 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว217เรื่องแจ้งราชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 9/7/2555 15:12:09 อ่าน 122
#00328 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว232เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 9/7/2555 15:11:06 อ่าน 122
#00327 ที่กค0421.3/ว233เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 9/7/2555 15:09:53 อ่าน 88
#00326 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว231เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 9/7/2555 15:08:59 อ่าน 202
#00325 ด่วนที่สุดที่กค(กวพอ)0421.3/ว197เรื่อการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:16:58 อ่าน 173
#00324 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว190เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:14:32 อ่าน 122
#00323 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว182เรื่องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารเพื่อการเกษตรฯ จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:13:09 อ่าน 140
#00322 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว206เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:11:36 อ่าน 159
#00321 ด่วนที่สุดที่กค0421.4/ว204เรื่องการขึ้งทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:10:22 อ่าน 139
#00320 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว46เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ้บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเ จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:08:50 อ่าน 1129
#00319 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว45เรื้องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ย จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:05:56 อ่าน 190
#00318 ด่วนที่สุดที่กค0421.6/ว198เรื่องการเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิทางอิเล้กทรอนิกส์(E-GP) จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:04:02 อ่าน 355
#00317 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว147เรื่องการกันเงินงบประมาณปีพ.ศ.2554เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณัไม่มีหนี้ จากพิทนา เมื่อ 19/6/2555 10:01:03 อ่าน 131
#00316 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว147เรื่องการกันเงินงบประมาณพ.ศ.2554เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพ จากพิทยา เมื่อ 25/5/2555 9:38:34 อ่าน 181
#00314 ด่วนที่สุดที่กค0409.4/ว173เรื่องตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทะการใช้ (GFMIS Smart Card) จากพิทยา เมื่อ 24/5/2555 10:52:06 อ่าน 149
#00313 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว168เรื่องชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการของการไฟฟ้าส่วนภ จากพิทยา เมื่อ 24/5/2555 10:27:53 อ่าน 176
#00312 ที่กค0422.2/ว167ลว.2พค55เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบา จากพิทยา เมื่อ 24/5/2555 10:25:50 อ่าน 220
#00311 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว161เรื่องขอยกเลิกชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเดิมในการชำระค่าบริการ จากพิทยา เมื่อ 24/5/2555 10:23:56 อ่าน 176
#00310 ด่วนที่กค0408.2/ว160เรื่องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากพิทยา เมื่อ 24/5/2555 10:22:03 อ่าน 102
#00309 ที่กค0409.3/ว156เรื่องการเรียกรายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบาบเร่งด่วน จากพิทยา เมื่อ 24/5/2555 9:43:17 อ่าน 107
หน้าเรียงจากล่าสุดไปหลังสุด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13