<<คลิ๊ก-กลับไปหน้าแรก
  
#00403 ที่ กค0406.5/ว394เรื่อง พรก.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณเดียวฯ จากพิทยา เมื่อ 16/10/2555 14:16:14 อ่าน 449
#00402 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว115เรื่องการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการ จากพิทยา เมื่อ 16/10/2555 14:14:27 อ่าน 407
#00401 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว116เรื่องการห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซันเฟต จากพิทยา เมื่อ 16/10/2555 14:12:41 อ่าน 277
#00400 ด่วนที่สุด ที่กค0406.6/39587 เรื่องการเปลี่ยนสำนักเบิก จากพิทยา เมื่อ 16/10/2555 14:11:00 อ่าน 67
#00399 ที่ นร0106/ว3597 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 จากพิทยา เมื่อ 16/10/2555 14:09:49 อ่าน 321
#00398 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จากพิทยา เมื่อ 15/10/2555 10:32:18 อ่าน 134
#00397 ที่กค0420.1/ว383เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ จากพิทยา เมื่อ 9/10/2555 10:43:02 อ่าน 119
#00396 ที่กค0406.5/ว391เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการการปรับปรุงอัตรากำลัง จากพิทยา เมื่อ 9/10/2555 10:32:57 อ่าน 145
#00395 ด่วนที่สุดที่กค0421.4/ว388เรื่องการขึ้นทะเบียนรายชื่อผุ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จากพิทยา เมื่อ 9/10/2555 10:30:59 อ่าน 148
#00394 ที่กค0428/ว379เรื่องคู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง จากพิทยา เมื่อ 9/10/2555 10:29:36 อ่าน 846
#00393 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว378เรื่องแนวทางการปฏิบัติในระบบ e-GPระยะที่2สำหรับหน่วบงานที่ได้รับจัดสร จากพิทยา เมื่อ 9/10/2555 10:27:56 อ่าน 382
#00392 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว381เรื่องคู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ(SAP R3) จากพิทยา เมื่อ 9/10/2555 10:25:47 อ่าน 245
#00391 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว111เรื่องการระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย จากพิทยา เมื่อ 9/10/2555 10:23:54 อ่าน 508
#00390 ที่กค0420.1/ว351เรื่องการบริการข้อมุลบำเหน้จบำนาญ จากพิทยา เมื่อ 21/9/2555 8:23:40 อ่าน 158
#00389 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว100เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS จากพิทยา เมื่อ 19/9/2555 16:17:17 อ่าน 577
#00388 ด่วนที่สุดที่กค0420.5/ว360เรื่องการผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากพิทยา เมื่อ 19/9/2555 16:12:14 อ่าน 201
#00387 ที่กค0421.4/ว350เรื่องการให้ส่วนราชการผุ้จำหน่ายสินค้าและบริกาภาครัฐมาลงทะเบียนในฐานะผุ้ค้าพับภาครัฐ จากพิทยา เมื่อ 17/9/2555 9:28:10 อ่าน 170
#00386 ที่กค0420.1/ว351เรื่องการบริการข้อมุลบำเหน้จบำนาญ จากพิทยา เมื่อ 17/9/2555 9:25:59 อ่าน 100
#00385 ด่วนที่สุดที่กค(กวพอ)0421.3/ว352เรื่องผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ใช้บริการตลาดกลาง จากพิทยา เมื่อ 14/9/2555 14:16:32 อ่าน 186
#00384 ด่วนที่สุดที่กค0407.2/ว342กำหนดหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิต จากพิทยา เมื่อ 14/9/2555 14:14:01 อ่าน 151
#00383 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว318เรื่องแก้ไขการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 14/9/2555 14:12:07 อ่าน 109
#00382 ด่วนที่สุดที่กค0406.3/ว88เรื่องการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดกรณีศัตรูพืช(หอยเช จากพิทยา เมื่อ 14/9/2555 14:10:06 อ่าน 125
#00381 ที่กค0420.1/00293เรื่องการบริการข้อมุลเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ จากพิทยา เมื่อ 14/9/2555 14:08:10 อ่าน 85
#00380 ด่วนที่สุดที่กค0421.3/ว91เรื่องการระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าขององค์การค้า (สกสค) จากพิทยา เมื่อ 14/9/2555 14:05:58 อ่าน 203
#00379 ด่วนที่สุดที่กค0423.3/ว90เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จากพิทยา เมื่อ 14/9/2555 14:03:35 อ่าน 176
#00378 ที่กค0423.3/ว325เรื่องตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบGFMIS จากพิทยา เมื่อ 13/9/2555 11:37:13 อ่าน 175
#00377 ที่กค0406.5/ว328เรื่องระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่4)พ.ศ2555 จากพิทยา เมื่อ 13/9/2555 11:35:32 อ่าน 309
#00376 ที่กต0420.1/ว329เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด จากพิทยา เมื่อ 13/9/2555 11:33:45 อ่าน 99
#00375 ที่กค0423.3/ว334เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหาร จากพิทยา เมื่อ 13/9/2555 11:31:45 อ่าน 153
#00374 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว338เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา จากพิทยา เมื่อ 13/9/2555 11:29:57 อ่าน 263
#00373 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว343เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ณวันสิ้นปีฯ จากพิทยา เมื่อ 13/9/2555 11:27:56 อ่าน 187
#00372 ด่วนที่สุดที่กค0423.4/ว345เรื่องการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS จากพิทยา เมื่อ 13/9/2555 11:25:23 อ่าน 185
#00371 ด่วนที่สุดที่กค(กวพอ)0421.3/ว347เรื่องการซักซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆไว้ในเอกสาร จากพิทยา เมื่อ 13/9/2555 11:23:52 อ่าน 165
#00370 ด่วนมากที่กค0423.3/335เรื่องแนวทางปฏิบัติทางบัญชีกสิ้นปีงบประมาณ จากพิทยา เมื่อ 13/9/2555 11:21:39 อ่าน 180
#00369 ด่วนมากที่กค0420.8/ว34909เรื่องการบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นใน จากพิทยา เมื่อ 31/8/2555 9:41:05 อ่าน 252
#00368 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว317เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 31/8/2555 9:38:20 อ่าน 133
#00367 ด่วนที่สุดที่(กวพ)0421.3/ว312เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 31/8/2555 9:36:50 อ่าน 133
#00366 ด่วนที่สุดที่กค0406.5/ว262เรื่องกฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผุ้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองฯ จากพิทยา เมื่อ 31/8/2555 9:35:36 อ่าน 169
#00365 ที่กค0409.3/ว266เรื่องชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการของการประปานครหลวง จากพิทยา เมื่อ 31/8/2555 9:32:59 อ่าน 114
#00364 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว305เรื่องซักซ้อมคงวามเข้าใจแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับมาตการให้ความช่วยเหล จากพิทยา เมื่อ 21/8/2555 13:57:43 อ่าน 275
#00363 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)04231.3/ว303เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 21/8/2555 13:55:37 อ่าน 99
#00362 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว302เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 21/8/2555 13:43:14 อ่าน 170
#00361 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว296เรื่องการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จากพิทยา เมื่อ 9/8/2555 9:13:56 อ่าน 292
#00360 ที่กค0421.4/ว294เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในระบบ e-GPระยะที่2 จากพิทยา เมื่อ 9/8/2555 9:11:53 อ่าน 498
#00359 ที่กค0409.3/ว292เรื่องคู่มือการบันทึกรายการเบิกหักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังฯ จากพิทยา เมื่อ 9/8/2555 9:09:41 อ่าน 260
#00358 ที่กค(กวพ)0421.3/ว289เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เสนอราคาขั้นต่ำ(Minimum Bib)ฯ จากadmin เมื่อ 9/8/2555 9:07:47 อ่าน 432
#00357 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว68เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2554ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนิ จากพิทยา เมื่อ 8/8/2555 13:20:10 อ่าน 259
#00356 ที่กค0420.1/ว270เรื่องการตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ จากพิทยา เมื่อ 7/8/2555 9:13:23 อ่าน 222
#00355 ที่กค(กวพ)0421.3/ว272เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 7/8/2555 9:09:30 อ่าน 142
#00354 ที่กค0423.3/ว284เรื่องอายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ จากพิทยา เมื่อ 31/7/2555 9:41:08 อ่าน 166
หน้าเรียงจากล่าสุดไปหลังสุด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13