<<คลิ๊ก-กลับไปหน้าแรก
  
#00368 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว317เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 31/8/2555 9:38:20 อ่าน 126
#00367 ด่วนที่สุดที่(กวพ)0421.3/ว312เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 31/8/2555 9:36:50 อ่าน 127
#00366 ด่วนที่สุดที่กค0406.5/ว262เรื่องกฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผุ้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองฯ จากพิทยา เมื่อ 31/8/2555 9:35:36 อ่าน 163
#00365 ที่กค0409.3/ว266เรื่องชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการของการประปานครหลวง จากพิทยา เมื่อ 31/8/2555 9:32:59 อ่าน 110
#00364 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว305เรื่องซักซ้อมคงวามเข้าใจแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับมาตการให้ความช่วยเหล จากพิทยา เมื่อ 21/8/2555 13:57:43 อ่าน 262
#00363 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)04231.3/ว303เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 21/8/2555 13:55:37 อ่าน 95
#00362 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว302เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 21/8/2555 13:43:14 อ่าน 154
#00361 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว296เรื่องการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จากพิทยา เมื่อ 9/8/2555 9:13:56 อ่าน 278
#00360 ที่กค0421.4/ว294เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในระบบ e-GPระยะที่2 จากพิทยา เมื่อ 9/8/2555 9:11:53 อ่าน 484
#00359 ที่กค0409.3/ว292เรื่องคู่มือการบันทึกรายการเบิกหักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังฯ จากพิทยา เมื่อ 9/8/2555 9:09:41 อ่าน 231
#00358 ที่กค(กวพ)0421.3/ว289เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เสนอราคาขั้นต่ำ(Minimum Bib)ฯ จากadmin เมื่อ 9/8/2555 9:07:47 อ่าน 419
#00357 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว68เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2554ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนิ จากพิทยา เมื่อ 8/8/2555 13:20:10 อ่าน 244
#00356 ที่กค0420.1/ว270เรื่องการตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ จากพิทยา เมื่อ 7/8/2555 9:13:23 อ่าน 215
#00355 ที่กค(กวพ)0421.3/ว272เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 7/8/2555 9:09:30 อ่าน 134
#00354 ที่กค0423.3/ว284เรื่องอายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ จากพิทยา เมื่อ 31/7/2555 9:41:08 อ่าน 162
#00353 ที่กค0409.3/ว280เรื่องวิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัยชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online จากพิทยา เมื่อ 31/7/2555 9:38:51 อ่าน 270
#00352 ที่กค(กวพ)0421.3/ว260เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/7/2555 11:55:43 อ่าน 115
#00351 ที่กค(กวพ)0421.3/259เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/7/2555 11:51:24 อ่าน 85
#00350 ที่กค(กวพ)0421.3/ว257เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/7/2555 11:49:37 อ่าน 151
#00349 ที่กค(กวพ)0421.3ว258เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/7/2555 11:48:36 อ่าน 125
#00348 ที่กค0423.3/ว265เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตในระบบ GFMIS จากพิทยา เมื่อ 27/7/2555 11:47:15 อ่าน 246
#00347 ที่กค0428/ว262เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผุ้ที่มีอายุครบ 60 ปีฯ จากพิทยา เมื่อ 26/7/2555 10:45:50 อ่าน 170
#00346 ที่กค0428/ว73เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จากพิทยา เมื่อ 26/7/2555 10:43:57 อ่าน 1958
#00345 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว268เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุข้อ139 จากพิทยา เมื่อ 26/7/2555 10:42:39 อ่าน 300
#00344 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว273เรื่องแนวทางการแก้ไขสัญญาจ้างเหมากรณีปรับค่าจ้างขั้นต่ำ จากพิทยา เมื่อ 26/7/2555 10:41:00 อ่าน 414
#00343 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว267เรื่องการซักซ้อมความเข้าเกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯข้อ138 จากพิทยา เมื่อ 26/7/2555 10:39:12 อ่าน 337
#00342 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว239เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:23:56 อ่าน 147
#00341 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว68เรื่องการกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2554 จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:22:37 อ่าน 156
#00340 ที่457/2555เรื่องแจ้งเปลี่ยนที่อยู่สมาคมรังสีรักษาและมะเร็ง จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:21:19 อ่าน 111
#00339 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว254เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:18:42 อ่าน 123
#00338 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว250เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:17:32 อ่าน 91
#00337 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว255เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:16:26 อ่าน 107
#00336 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว245เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:15:17 อ่าน 102
#00335 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว256เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/7/2555 8:13:54 อ่าน 94
#00334 ที่กค0409.3/ว238เรื่องคู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำฯ จากพิทยา เมื่อ 11/7/2555 9:47:09 อ่าน 150
#00333 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว242เรื่องการซักซ้อมความเข้าเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบก จากพิทยา เมื่อ 11/7/2555 9:45:27 อ่าน 160
#00332 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว239เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/7/2555 9:43:25 อ่าน 102
#00331 ด่วนที่สุดที่กค0406.4/ว65เรื่องอัตราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ จากพิทยา เมื่อ 10/7/2555 15:19:33 อ่าน 136
#00330 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว216เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 9/7/2555 15:15:39 อ่าน 121
#00329 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว217เรื่องแจ้งราชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 9/7/2555 15:12:09 อ่าน 128
#00328 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว232เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 9/7/2555 15:11:06 อ่าน 126
#00327 ที่กค0421.3/ว233เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 9/7/2555 15:09:53 อ่าน 91
#00326 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว231เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 9/7/2555 15:08:59 อ่าน 205
#00325 ด่วนที่สุดที่กค(กวพอ)0421.3/ว197เรื่อการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:16:58 อ่าน 177
#00324 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว190เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:14:32 อ่าน 127
#00323 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว182เรื่องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารเพื่อการเกษตรฯ จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:13:09 อ่าน 141
#00322 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว206เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:11:36 อ่าน 165
#00321 ด่วนที่สุดที่กค0421.4/ว204เรื่องการขึ้งทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:10:22 อ่าน 141
#00320 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว46เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ้บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเ จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:08:50 อ่าน 1165
#00319 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว45เรื้องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ย จากพิทยา เมื่อ 19/6/2555 10:05:56 อ่าน 199
หน้าเรียงจากล่าสุดไปหลังสุด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13