<<-Ѻ˹á
  
#00216 ด่วนที่สุด ที่กค0422.2/ว502 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ ҡadmin 14/1/2554 9:22:16 ҹ 366
#00215 ด่วน ! ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ҡadmin 13/1/2554 14:28:47 ҹ 130
#00214 ที่กค0423.3/ว501เรื่องการล้างบัญชีพักสินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่ายและหรือการโอนสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบ ҡadmin 10/1/2554 15:57:53 ҹ 318
#00213 ที่กค0406.4/ว500ลว.24ธค53เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเด ҡadmin 10/1/2554 15:53:09 ҹ 243
#00212 fด่วนที่สุดที่กค๐๔๐๙.๓/ว๔๘๙เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามป ҡadmin 30/12/2553 9:16:44 ҹ 133
#00211 ที่กค๐๔๐๙.๓/ว๔๙๐เรื่องซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้บริษัท กสท.โทรคมนาค ҡadmin 30/12/2553 8:56:54 ҹ 127
#00210 ด่วนที่สุด กค๐๔๐๙.๔/ว๔๙๒เรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS ҡadmin 30/12/2553 8:54:12 ҹ 139
#00209 ที่กค๐๔๐๖.๓/๓๘๑๐๙เรื่องการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติกรณีฉุกเฉิน ҡadmin 30/12/2553 8:40:04 ҹ 125
#00208 ที่กค0422.2/ว491เรื่องเปลี่ยนชื่อวิทยาแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครเป็นคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ҡadmin 30/12/2553 8:37:10 ҹ 136
#00207 ด่วนที่สุด ที่กค0406.4/ว121เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโทรศัพย์เคลื่อนที่ ҡadmin 27/12/2553 15:55:16 ҹ 698
#00206 ด่วนที่สุดที่กค0422.2/ว482เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ҡadmin 23/12/2553 13:26:28 ҹ 209
#00205 ที่กค0420.5/ว480เรื่องการกำหนดวันที่และวิปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ҡadmin 22/12/2553 10:09:09 ҹ 252
#00204 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว465เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 16/12/2553 12:55:07 ҹ 152
#00203 รหัสหน่วยเบิกจ่ายของอปท. จังหวัดชัยภูมิ ҡadmin 7/12/2553 10:37:15 ҹ 242
#00202 ที่กค(กวพ)0421.3/454เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน ҡadmin 29/11/2553 15:06:28 ҹ 150
#00201 ด่วนที่สุดที่กค0423.3/ว458เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปกิบัติงานด้วนบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี2554 ҡadmin 25/11/2553 14:41:06 ҹ 521
#00200 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว441เรื่องการปฦบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ2535กรณีเหตุ ҡadmin 25/11/2553 14:16:16 ҹ 174
#00199 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว442เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่ว ҡadmin 25/11/2553 14:13:32 ҹ 118
#00198 ด่วนที่สุดที่กค0420.5/ว450เรื่องการยกเลิกใช้ตราประทับ/ตรานูน/ตราสี ในเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินตามเช็ค ҡadmin 25/11/2553 13:41:28 ҹ 191
#00197 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ҡadmin 23/11/2553 11:27:11 ҹ 110
#00196 ด่วนที่สุด ที่กค0422.2/ว395 เรื่อง การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการการรักษ ҡadmin 19/11/2553 15:33:52 ҹ 157
#00195 ที่กค0409./3/ว407เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับการ.โอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง2555 ҡadmin 19/11/2553 15:32:44 ҹ 135
#00194 ที่ กค0423.3/ว443เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินประกันผลงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติไทยเข ҡadmin 19/11/2553 15:31:30 ҹ 131
#00193 แจ้งระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของสำนักงานคลังจังหวัด ҡadmin 18/11/2553 16:23:52 ҹ 121
#00192 ที่ กค0401.2/ว422 เรื่องประชาสัมพันหนังสือระเบียบค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การจัดอบรม ҡadmin 17/11/2553 10:32:41 ҹ 134
#00191 ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0421.3/ว417เรื่องการอนุมัติแต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรั ҡadmin 17/11/2553 8:04:28 ҹ 209
#00190 ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0421.3/ว424เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 17/11/2553 8:00:05 ҹ 132
#00189 ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0421.3/ว426เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 17/11/2553 7:59:09 ҹ 128
#00188 ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0421.3/ว427เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 17/11/2553 7:58:19 ҹ 126
#00187 ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0421.3/ว425เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ҡadmin 17/11/2553 7:57:00 ҹ 99
#00186 ด่วนที่สุด ที่กค0422.3/ว113เรื่องการประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานใน ҡadmin 17/11/2553 7:55:01 ҹ 124
#00185 ด่วนมาก ที่ นร 0704/ว8ลว 26 ตค53 เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและงบประมาณรง ҡadmin 16/11/2553 11:06:27 ҹ 197
#00184 ด่วนที่สุด ที่กค0907/ว147 เรื่องขอให้รายรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินลงทุนผ ҡadmin 16/11/2553 11:01:50 ҹ 149
#00183 ด่วนที่สุดที่ กค0421.4/ว387เรื่องการขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ҡadmin 15/11/2553 10:55:25 ҹ 114
#00182 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว393เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพิ่มเติม ҡadmin 15/11/2553 10:52:05 ҹ 163
#00181 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว404เรื่องการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายปีงบประมาณ2553ในระบบGFMIS ҡadmin 15/11/2553 10:47:17 ҹ 119
#00180 ที่กค0409.3/33335เรื่องการตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินประเภทเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ҡadmin 15/11/2553 10:45:26 ҹ 119
#00179 ที่ กค 0423.3/ว392เรื่อง การใช้บัญชีกแยกปรเภทในการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณลักษณะงบเงินอุดหนุน ҡadmin 12/11/2553 13:47:06 ҹ 130
#00178 ด่วน ! ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ҡadmin 5/11/2553 10:03:41 ҹ 194
#00177 ด่วน ! แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ҡadmin 4/11/2553 8:41:41 ҹ 558
#00176 ด่วน ! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ҡadmin 1/11/2553 14:26:51 ҹ 188
#00175 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว412 ลว.21ตค53เรื่องการนำผลดำเนินการจัดหาพัสดุไทยเข็มแข็งมาใช้ปี 2554 ҡadmin 29/10/2553 15:31:03 ҹ 171
#00174 ที่ กค0401.2/ว413ลว.21 ตค53เรื่องประชาสัมพันธ์หนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ก ҡadmin 29/10/2553 15:19:14 ҹ 302
#00173 ด่วนที่สุด ที่กค0421.5/ว108ลว6ตค53เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางก่อส ҡadmin 29/10/2553 14:56:18 ҹ 168
#00172 ที่กค0428/ว112ลว.13ตค53เรื่อง หลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือกและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ ҡadmin 29/10/2553 14:46:08 ҹ 283
#00171 ด่วนที่สุด ที่กค(กวพอ)0421.3/ว396ลว.14ตค53เรื่องการให้บริการอาการว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและ ҡadmin 29/10/2553 14:33:11 ҹ 208
#00170 ที่กค0421.5/ว406ลว.19 ตค53เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางวิปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางก ҡadmin 29/10/2553 14:11:17 ҹ 366
#00169 ด่วน! ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ จากเหตุน้ำท่วม ҡadmin 27/10/2553 11:25:57 ҹ 163
#00168 ที่กค0423.3/ว392เรื่องการใช้บัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณลักษณะงบเงินอุดหนุนในระ ҡadmin 18/10/2553 10:19:18 ҹ 160
#00167 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว374ลว.30กย53เรื่องแนวปฏิบีติในรายการการริบเงินประกันสัญญาเป็นรายได้แผ่นดิน ҡadmin 13/10/2553 15:34:55 ҹ 186
˹§ҡشѧش 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10