<<คลิ๊ก-กลับไปหน้าแรก
  
#00482 ที่กค(กวพ)0421.3/ว130เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/6/2557 13:58:57 อ่าน 122
#00481 ที่กค0409.3/ว128เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการGFMIS(SAP R3) จากพิทยา เมื่อ 11/6/2557 13:57:57 อ่าน 140
#00480 ที่กค0409.3/ว129เรื่องกรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report.ในระบบGFMIS จากพิทยา เมื่อ 11/6/2557 13:55:10 อ่าน 269
#00479 ด่วนที่สุดที่กค(กวพอ)0421.3/ว116เรื่องขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฯ จากพิทยา เมื่อ 4/6/2557 8:36:37 อ่าน 126
#00478 ที่กค(กวพ)0421.3/ว120เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 4/6/2557 8:34:34 อ่าน 121
#00477 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว119เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 4/6/2557 8:33:52 อ่าน 145
#00476 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว118เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 30/5/2557 9:21:01 อ่าน 137
#00475 ที่กต0401.4/ว102เรื่องเชิญเช่าวัตถุมงคลพระพุทธสิทธัตถศาสดา รุ่น กรมบัญชีกลาง 120 ปี จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:32:51 อ่าน 118
#00474 ที่กค0406.5/ว106เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:30:45 อ่าน 252
#00473 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว95เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉยในสถานพยาบาลเ จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:28:59 อ่าน 96
#00472 ด่วนที่สุดที่กค0409.2/ว97เรื่องวิธีปฏิบัติในการเรียนเรียกรายงาน WEB REPORTสำหรับผู้บริหาร จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:27:11 อ่าน 96
#00471 ด่วนที่สุดที่กค0409.4/ว101เรื่องการลงทะเบียนสิทธิเข้าใช้งานใน WEB Report จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:25:45 อ่าน 90
#00470 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว92เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 16/5/2557 9:24:00 อ่าน 138
#00469 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว80เรื่องการเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน จากพิทยา เมื่อ 22/4/2557 9:45:45 อ่าน 342
#00468 ด่วนที่สุดที่กค0406.5/ว28เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการฯ จากพิทยา เมื่อ 22/4/2557 9:44:19 อ่าน 327
#00467 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว73เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/4/2557 9:54:24 อ่าน 180
#00466 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว74เรื่องแจ้งราชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/4/2557 9:53:21 อ่าน 168
#00465 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว72เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/4/2557 9:52:27 อ่าน 152
#00464 ด่วนที่สุดที่กค0406.5/ว75เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง(ฉบับที่10)พศ2557 จากพิทยา เมื่อ 11/4/2557 9:51:01 อ่าน 212
#00463 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว71เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 11/4/2557 9:48:41 อ่าน 142
#00462 ด่วนที่สุดที่กค0421.3/ว62เรื่องการขึ้นทเบียนสถานที่ในการเสนอราคา จากพิทยา เมื่อ 2/4/2557 14:08:55 อ่าน 206
#00461 ด่วนที่สุดที่กค0420.7/ว63เรื่องการส่งเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญชำเหน็จลูกจ้างฯ จากพิทยา เมื่อ 2/4/2557 14:07:40 อ่าน 297
#00460 ที่กค0409.3/ว59เรื่องการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรับวิสาหกิจ จากพิทยา เมื่อ 2/4/2557 14:06:06 อ่าน 138
#00459 ด่วนที่สุดที่กค0420.5/ว65เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโดอนเงินตามรายการขอเบิก จากพิทยา เมื่อ 2/4/2557 14:04:34 อ่าน 206
#00458 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว56เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างฯ จากพิทยา เมื่อ 24/3/2557 13:29:18 อ่าน 138
#00457 ที่กค0406.6/ว21เรื่องการขายาเวลาเบิกจ่ายเงิน จากพิทยา เมื่อ 20/3/2557 11:19:25 อ่าน 138
#00456 ด่วนที่สุดที่กค0421.4/ว45เรื่องแจ้งการเริ่มดำเนินในระบบe-GPภายหลังช่วงเวลาที่ระบบe-GPไม่สามารถปฏิบัต จากพิทยา เมื่อ 14/3/2557 8:47:39 อ่าน 211
#00455 ด่วนที่สุดที่กค0406.4/ว16เรื่องกำหนดคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนฯ จากพิทยา เมื่อ 13/3/2557 15:16:50 อ่าน 131
#00454 ที่กค0423.2/ว24เรื่องผ่อนผันการส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการฯ จากพิทยา เมื่อ 4/3/2557 16:13:14 อ่าน 173
#00453 ที่กค0401.4/ว25เรื่องประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฏหมายระเบียบฯ จากพิทยา เมื่อ 4/3/2557 16:11:45 อ่าน 140
#00452 ด่วนที่กค0423.3/ว18เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ จากพิทยา เมื่อ 27/2/2557 10:32:49 อ่าน 137
#00451 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว12เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/2/2557 10:31:35 อ่าน 49
#00450 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว19เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 27/2/2557 10:30:18 อ่าน 125
#00449 ด่วนที่กค0423.3/ว16เรื่องผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง จากพิทยา เมื่อ 27/2/2557 10:29:24 อ่าน 123
#00448 ด่วนที่สุดที่กค0422.3/ว21เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน จากพิทยา เมื่อ 27/2/2557 10:24:58 อ่าน 131
#00447 ด่วนที่สุดที่กค0421.4/ว.พิเศษ1/57เรื่องแนวทางดำเนินการในระบบe-GPในช่วงเวลาที่ระบบฯ จากพิทยา เมื่อ 19/2/2557 13:42:13 อ่าน 144
#00446 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว19เรืองแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 18/2/2557 15:48:00 อ่าน 127
#00445 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว12เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 18/2/2557 15:46:59 อ่าน 90
#00444 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/พ0029เรื่องการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุฯ จากพิทยา เมื่อ 6/2/2557 9:54:25 อ่าน 372
#00443 ที่กค0408.3/ว.พิเศษ1เรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฯ จากพิทยา เมื่อ 31/1/2557 8:28:16 อ่าน 154
#00442 ที่กค0422.2/ว474เรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมฯ จากพิทยา เมื่อ 17/1/2557 9:52:03 อ่าน 119
#00441 ด่วนที่สุดที่กค0409.3/ว469เรื่องแนวปฏืบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานำพร้อมกันผ่านGFMISฯ จากพิทยา เมื่อ 17/1/2557 9:50:21 อ่าน 126
#00440 ด่วนที่สุดที่กค0406.4/ว7เรื่องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จากพิทยา เมื่อ 17/1/2557 9:48:27 อ่าน 183
#00439 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว471เรื่องซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผุ้ออกฯ จากพิทยา เมื่อ 17/1/2557 9:46:54 อ่าน 205
#00438 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว1เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 17/1/2557 9:44:57 อ่าน 37
#00437 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว2เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 17/1/2557 9:43:50 อ่าน 104
#00436 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว11เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 22/1/2556 13:49:34 อ่าน 71
#00435 ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0421.3/ว9เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 22/1/2556 13:48:18 อ่าน 51
#00434 ด่วนที่สุดที่กค0406.6/ว148เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จากพิทยา เมื่อ 18/1/2556 10:56:47 อ่าน 167
#00433 ด่วนที่สุดที่กค(กวพ)0421.3/ว487เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จากพิทยา เมื่อ 18/1/2556 10:10:05 อ่าน 83
หน้าเรียงจากล่าสุดไปหลังสุด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15