การพัฒนาการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 120  ลงวันที่  31  มีนาคม  2553  เรื่อง การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP)


จาก admin เมื่อ 27/5/2553 9:44:26  

|
Back to home