หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยฯ
 

แจ้งเวียน หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ ว 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจาก จท.คลังชัยภูมิ เมื่อ 23/6/2554 14:26:50  

|
Back to home