:::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่:::

เข้าสู่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • งานธุรการ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานพัสดุ
 •  งานการเงิน และบัญชี
 • งานผู้แทน กบข.

กลุ่มงานวิชาการ ด้านการคลังการบัญชี

 •  อบรม/ประชุมชี้แจง แก่หน่วยงานภาครัฐและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องบัญชี ตรวจสอบและควบคุมภายใน กฎหมาย และระเบียบ การเงินการคลัง และพัสดุ
 •  ให้คำปรึกษา และสนับสนุนวิทยากร ในเรื่องบัญชี ตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในกฎหมาย
  และระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ดำเนินการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่
 • ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการทางการเงินการคลังและผลการดำเนินงาน
  ของหน่วยงาน
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

 กลุ่มระบบ บริหารการคลัง (GFMIS)

 •   บริหารติดตามและประเมินผลงบประมาณระดับจังหวัด
 • ให้คำปรึกษา แนะนำการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS แก่ส่วนราชการ
 • อนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการในจังหวัด
 • ตรวจสอบ/กระทบยอดการนำส่งเงินที่ส่วนราชการนำฝากเข้าบัญชีสำนักงานคลังจังหวัด
 • จัดทำรายงานการเงินจังหวัด

 กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ  (CFO)

 •  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจภาวะการคลังและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 •  จัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)
 •  เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การบัญชี งบประมาณ การพัสดุ และเศรษฐกิจจังหวัด
 •  วิเคราะห์  พยากรณ์  และนำเสนอข้อมูล/รายงาน ต่อผู้ว่า CEO และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
 • วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
ติดต่อเรา
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารกระทรวงการคลัง ชั้น 1
ต.ช้างเผือก  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร 053-112-398,Fax 053-112-401 ต่อ 19
มหาดไทย 25457,25458
Email:cmi@cgd.go.th