WEBMASTER

มองจันทราเมื่อเวลามันกลบแสงดาว กลัวทุกคราวเพราะฉันนั้นคือก้อนหิน

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เ ว ็บ ไ ซ ต์ น ี้จ ะ ไ ม ่ส ำ เ ร ็จ ล ง ไ ด ้ถ ้า ไ ม ่ไ ด ้ค ำ แ น ะ น ำ และความช่วยเหลือ
จ า ก ค ุณ ส ม ป อ ง   ว ร อ า ว ร ณ ์

 

jacklozy@hotmail.com