:::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่:::

เข้าสู่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่


ความพึงพอใจในการให้
บริการ ของสนง.คลังจังหวัดเชียงใหม่
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย

    สถิติผู้เข้าชม
Web Design Factory
 
 โครงการอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ"

ซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด
ทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินการนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS


การกำหนดวันที่และวิธีปฎิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

การจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556


เชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์

คู่มือการยื่นขอบำนาญพร้อมกบข-บันทึกอายัด-ทำประกันการรับบำนาญ 29ต.ค.55 

สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ แบบ Bottom Up ประจำปี พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556

ขอให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการยื่นขอรับและเบิกเงินช่วยเหลือ(เงินก้อน) สำหรับผู้เกษียณก่อนกำหนด ณ 1 ตุลาคม 2555 ในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-piension) ให้เสร็จสิ้นภายในรอบการจ่ายเงินที่ 3 ของเดือน ธันวาคม 2555 

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม

การตรวจสอบข้อมูลบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายภายในจังหวัด

ระบบการติดตามและรายงานผลโครงการการให้ความช่วยเหลือ ฟ์้นฟู เยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยติดตามสถานะบำเหน็จค้ำประกัน


ประการกฎกระทรวง เรื่อง "การนำสิทธิในการนำบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วย กองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๔) "-ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในระบบ e-GP

-จำหน่ายหนังสือและระเบียบต่างๆรายละเอียด..คลิ๊ก..
 

 

 

ภาพและข่าวกิจกรรม...(...ดูทั้งหมด...)

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ หลักสูตร การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ e-GP(ระยะที่2)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2556
โดยมี นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม


เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธให้ความรู้เรื่องการสังเกตุธนาบัตร
ปลอม และกฏระเบียบการเงินการคลัง แก่ชาวบ้านในพื้นที่ อบต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่ ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2556

หนังสือเวียนเดือน มิถุนายน 2556
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง
1 ชม0003/ว192 21พ.ค.56
2 ชม0003/ว254 3มิ.ย.56
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
       
     
     
     
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ดูหนังสือเวียนทั้งหมด
ตารางรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2556
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
งบประมาณ
รายจ่าย
งบประมาณ
ที่ได้รับ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
เป้าหมาย ร้อยละ
(ไตรมาส 2)
งบประจำ

23,545.86

19,880.40

84.43

-
งบลงทุน

4,962.05

2,171.30

43.76

50.00

รวม

28,507.91

22,051.70

77.35

69.00
หน่วย:ล้านบาท

ที่มา : ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ผลการดำเนินงาน e-Auction (ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556)
ดำเนินการประมูล
52
ครั้ง
งบประมาณที่ได้รับ
1,086,079,554.94
ล้านบาท
วงเงินที่ประมูล
1,076,898,507.09
ล้านบาท
วงเงินที่ประหยัดได้
9,181,050.85
ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ
0.85
 
   
 
ข่าวเด่นจังหวัดเชียงให
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารกระทรวงการคลัง ชั้น 1
ต.ช้างเผือก  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร 053-112-398,Fax 053-112-401 ต่อ 19
Email:cmi@cgd.go.th

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม
คลังจังหวัดเชียงใหม่
 
งานที่ปฏิบัติ
ข้อมูลหน้าสนใจ
ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

 
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด