แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฏาคม 2559
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
ประจำเดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฯการยื่นขอรับบำเหน็จฯE-filing

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
                             ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฯการยื่นขอรับบำเหน็จฯE-filing

 

โครงการอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ"

ซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด ทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินการนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ระบบ e-Market และระบบ e-Bidding
   

 

ข่าวภารกิจคลังจังหวัดเชียงใหม่...(ดูทั้งหมด)..

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคในโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ด้านการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ณ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 ธ.ค. 2558 เวลา 09.00 น...more...

วันที่22 ธันวาคม2558 สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ออกลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการพร้อมทั้งเดินเยี่ยมพบปะประชาชนในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมบูธของหน่วยงานราชการ
ที่มาให้บริการประชาชน..more..
 

ประจำเดือนมกราคม 2559

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1
กค0421.3/ว154
17ธ.ค.2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงา
2
กค0421.3/ว155
17ธ.ค.2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 


3
กค0406.4/ว146
21ธ.ค.2558
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4
กค0421.3/ว158
24ธ.ค.2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
5
กค.0421.3/ว159 24ธ.ค.2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6
กค0432.4/ว21 14ม.ค.2559 ขอขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเองความร่วมมือประชาสัมพันธ
์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง
7
กค0421.5/ว18 14ม.ค.2559 การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
8
ชม0003/ว084 18ก.พ.2559 ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2559
9
ชม0003/ว080 16ก.พ.2559 แจ้งหนังสือเวียน
10
กค0423.4/ว86 15ก.พ.2559 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2557
11
 

 

10มี.ค.2559.2559

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ2559(คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2559และผู้เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณพ.ศ.2559 ครั้งที่3/2559)
12
       
13
       
14        
ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

                    งานตามกลุ่มงาน

     มุม Download
 เรื่องน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

 

ตารางรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2559
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 (หน่วยเป็นล้านบาท)
งบประมาณรายจ่าย

      งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย
ร้อยละ
เป้าหมาย ร้อยละ
สูง/ต่ำ (เป้าหมายร้อยละ)
ภาพรวม
17,422.61
6,223.58
35.72
30.00
5.72
ลงทุน
7,843.56
804.14
10.25
19.00
-8.75
ประจำ
9,579.05
5,419.44
56.58
 
เงินเหลื่อมปี
3,326.45
260.71
7.84
 
เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ภาพรวมร้อยละ 30 งบลงทุนร้อยละ 19 ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
 

 

 

facebook
สนง.คลังฯ

 ผลการเบิกจ่ายฯ