ข่าวประชาสัมพันธ์

 

จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

 

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่)

 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ

 

ลงทะเบียนอบรมให้กับผู้ค้าภาครัฐเพื่อให้เข้าถึงการทำงาน และวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding วันที่ 13 กันยายน 2558 ลงทะเบียนถึงวันที่ 7 กันยายน 2558! 

 

ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)

 

ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

 

เชิญเข้าร่วมโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ "วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย" ในวันที่ 24 ตุลาคม 2558..(more)

 

แผ่นพับสำหรับผู้ค้าภาครัฐ(Electronic Market : e - market) (Electronic Bidding :e - bidding)"

 

ข่าวสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง“การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

 

ขั้นตอนการดำเนินการผ่านระบบ e-market,ระบบ e-bidding (1) (2)

เอกสารบรรยาย e-market,e-bidding (1) (2)

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ค้าภาครัฐ

 

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการ

 

โครงการอบรมหลักศูตร "บุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐสำหรับ เจ้าหน้าที่พัสดุในส่วนภูมิภาค"

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องอบรม ขั้น 2 สำนักงานคลังเขต 5

โครงการอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ"

ซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด ทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินการนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ระบบ e-Market และระบบ e-Bidding
   

 

ข่าวภารกิจคลังจังหวัดเชียงใหม่...(ดูทั้งหมด)..

วันนี้ 28 สิงหาคม 2558 สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
e-GP" ในงานสัมมนา SME ธุรกิจงานภาครัฐคล่องตัว ด้วยหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม
โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่<<more>>

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คลังเขต 1 และคลังจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะ ในการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 ส.ค. 2558.<<more>>
 

 

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1
    หลักเกณฑ์พื้นที่พิเศษปี59 เอกสารเพิ่มเติมพื้นที่เสี่ยงภัย (สิ่งที่ส่งมาด้วย3)
2
กค0422.2/ว262 29ก.ค.2558 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ
3
กค0423.3/ว264 29ก.ค.2558 การส่งรายงานประจำเดือน
4
กค0408.2/ว2 28ก.ค.2558 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ 
5
กค(กวพ)0421.3
/ว258
24ก.ค.2558 ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
6
กค0409.3/ว277 7ส.ค.2558 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน
7
กค0420.1/ว78 22ก.ค.2558 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
8 กค0428/ว77 22ก.ค.2558 การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
9 กค0421.3/ว79 23ก.ค.2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
10 กค0421.3/ว74 14ก.ค.2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
11 กค0422.2/ว262 29ก.ค.2558 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ
12 กค(กวพ)0421.3
/ว283
13ส.ค.2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
13 ชม0003/ว619 19ส.ค.2558 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย"การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์"(การเป็นผู้ค้าภาครัฐ)
14 กค(กวพ)0421.3/291 20ส.ค.2558 การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
15 กค0421.3/ว84 13ส.ค.2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งาน
16 กค0421.3/ว87 19ส.ค.2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งาน
17 กค(กวพ)0421.3/ว299 28ส.ค.2558 เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

                    งานตามกลุ่มงาน

     มุม Download
 เรื่องน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

 

ตารางรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2558
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 21 สิงหาคม 2558 (หน่วยเป็นล้านบาท)
งบประมาณรายจ่าย

      งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย
ร้อยละ
เป้าหมาย ร้อยละ
สูง/ต่ำ (เป้าหมายร้อยละ)
ภาพรวม
32,801.08
29,031.62
88.51
96.00
-7.49
ลงทุน
7,650.12
5,622.68
73.50
87.00
-13.50
ประจำ
25,150.96
23,408.94
93.07
 
เงินเหลื่อมปี
4,037.63
2,756.63
68.27
 
เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ภาพรวมร้อยละ 96 งบลงทุนร้อยละ 87 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558
 

 

 

facebook
สนง.คลังฯ

 ผลการเบิกจ่ายฯ