ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS..คลิ๊ก

         รุ่น 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100200060 - 1500800054..คลิ๊ก

         รุ่น 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600300066 - G151..คลิ๊ก

 

โครงการอบรมสัมนา"โครงการปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง"

 

กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายฯ ในส่วนภูมิภาค

 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุคุรุภัณฑ์ และปรับภูมิทัศน์บ้านพักข้าราชการระดับ 9 (คลังจังหวัด) (หลังวัดพันอ้น)

 

รายงานการประเมินผลการปกิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่2 (ว799)

 

กรมบัญชีกลางย้ำไม่มีแนวคิดลดและยกเลิกสิทธการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

 

การจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เอกสารการประชุม..คลิ๊ก..)

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ค้าภาครัฐเพื่อให้เข้าถึงการทำงาน และวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding ภาคเช้าและภาคบ่าย เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2

 

จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

 

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่)

 

ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)

 

ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

 

เชิญเข้าร่วมโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ "วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย" ในวันที่ 24 ตุลาคม 2558..(more)

 

แผ่นพับสำหรับผู้ค้าภาครัฐ(Electronic Market : e - market) (Electronic Bidding :e - bidding)"

 

ข่าวสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง“การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

 

ขั้นตอนการดำเนินการผ่านระบบ e-market,ระบบ e-bidding (1) (2)

เอกสารบรรยาย e-market,e-bidding (1) (2)

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ค้าภาครัฐ

 

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการ

 

โครงการอบรมหลักศูตร "บุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐสำหรับ เจ้าหน้าที่พัสดุในส่วนภูมิภาค"

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องอบรม ขั้น 2 สำนักงานคลังเขต 5

โครงการอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ"

ซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด ทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินการนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS

 

 

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ระบบ e-Market และระบบ e-Bidding
   

 

ข่าวภารกิจคลังจังหวัดเชียงใหม่...(ดูทั้งหมด)..

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการบรรยาย กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2558 สมาชิกที่ใช้บริการออมเพิ่ม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงการลงทุน เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิก กบข.เข้าร่วมมากกว่า400ท่าน..more..

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่และติดตามผลดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) โดยมีนางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ...more..
 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1
กค0900/ว115 30ก.ย.2558 แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
2
กค0420.7/ว432 6พ.ย.2558 การคืนเงินให้แก่ผู้รับบำนาญ UNDO สิ้นผล
3
กค0404.6/44415 6พ.ย.2558 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสุตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)รุ่นที่ 3
4
กค0406.5/ว424 30ต.ค.2558 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล 
5
กค0421.3/ว127 26ต.ค.2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6
กค0421.3/ว128 26ต.ค.2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
7
กค0421.3/ว129 26ต.ค.2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
8
กค0421.3/ว131 26ต.ค.2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
9
กค0422.2/ว447 12พ.ย.2558 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่15ฯ
10
กค0406.3/ว144 20พ.ย.2558 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ
11
ชม0003/ว46916 26พ.ย.2558 โครงการอบรมสัมนา"โครงการปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
12
ชม0003/ว898
26พ.ย.2558

เชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

   รุ่น 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100200060 - 1500800054..คลิ๊ก

     รุ่น 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600300066 - G151..คลิ๊ก

ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

                    งานตามกลุ่มงาน

     มุม Download
 เรื่องน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

 

ตารางรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2559
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 (หน่วยเป็นล้านบาท)
งบประมาณรายจ่าย

      งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย
ร้อยละ
เป้าหมาย ร้อยละ
สูง/ต่ำ (เป้าหมายร้อยละ)
ภาพรวม
17,422.61
6,223.58
35.72
30.00
5.72
ลงทุน
7,843.56
804.14
10.25
19.00
-8.75
ประจำ
9,579.05
5,419.44
56.58
 
เงินเหลื่อมปี
3,326.45
260.71
7.84
 
เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ภาพรวมร้อยละ 30 งบลงทุนร้อยละ 19 ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
 

 

 

facebook
สนง.คลังฯ

 ผลการเบิกจ่ายฯ