วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “มาตรการกระตุ้นสินเชื่อ SMEs ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในส่วนภูมิภาค” 

ณ ห้องนันทา โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม

                                      ดูทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 รุ่นที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-16.00

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00

 

พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 (UNDO) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2557 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 สนใจรายละเอียด

 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

 

*โครงการเพิ่มความโปร่งใสใน่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

*กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญพ.ศ.2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 

*จำหน่ายหนังสือกฏหมายการเงินการคลัง

 

*รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2557

                                                ดูทั้งหมด

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Undo(กรุณาลงทะเบียนให้ตรงรุ่น!!)

ลงทะเบียน รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00

ลงทะเบียน รุ่นที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-16.00

ลงทะเบียน รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ว114 ลว 25 พ.ย. 2557

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

รุ่นที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-16.00

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00

กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลางของปีงบประมาณ พ.ศ.2557ขอให้หน่วยงานที่มียอดคงเหลือตรวจสอบเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงิน หากมีข้อสงสัย โปรดประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายงานการเงินแผ่นดิน กลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลบัญชีแผ่นดิน สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ ตามรายชื่อที่แนบ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง -> บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ -> มาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ หัวข้อ กฎหมายระเบียบ เอกสารเผยแพร่ > อื่นๆ (18/11/2557) 

ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (12/11/2557)

การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ว313

การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS

การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกมัด ว106

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2549สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (17/10/2557) 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว94 ) (30/9/2557)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว92) (22/9/2557)

การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกมัด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online

การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online 

ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online) 

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online 

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานผ่าน Web online 

การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Terminal  

คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 

คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายงบกลางที่อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง

    ดูทั้งหมด
                    งานตามกลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ CFO
กลุ่มระบบระบบบริหารการคลัง GFMIS
     มุม Download
ไฟล์เกี่ยวกับการอบรม
ไฟล์ประชุมประจำเดือน
แบบฟอร์มต่างๆ
อื่นๆ
 เรื่องน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
ตารางรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2558
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2557 (หน่วยเป็นล้านบาท)
งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย
ร้อยล่ะ
เป้าหมาย ร้อยละ (ไตรมาส 4)
ภาพรวม 11,567.22 5,682.54 49.13 96.00
ลงทุน 2,750.42 650.47 23.65 87.00
ประจำ 8,816.80 5,032.07 57.07  
ที่มา : ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

 

ผลการดำเนินงาน e-Auction (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)

 

ดำเนินการประมูล 92 ครั้ง
งบประมาณที่ได้รับ 802,546,803.33 ล้านบาท
วงเงินที่ประมูล 757,127,243.57 ล้านบาท
วงเงินที่ประหยัดได้ 45,419,559.76 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.65943 ล้านบาท