ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลางย้ำไม่มีแนวคิดลดและยกเลิกสิทธการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

 

การจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เอกสารการประชุม..คลิ๊ก..)

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ค้าภาครัฐเพื่อให้เข้าถึงการทำงาน และวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding ภาคเช้าและภาคบ่าย เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2

 

จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

 

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่)

 

ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)

 

ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

 

เชิญเข้าร่วมโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ "วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย" ในวันที่ 24 ตุลาคม 2558..(more)

 

แผ่นพับสำหรับผู้ค้าภาครัฐ(Electronic Market : e - market) (Electronic Bidding :e - bidding)"

 

ข่าวสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง“การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

 

ขั้นตอนการดำเนินการผ่านระบบ e-market,ระบบ e-bidding (1) (2)

เอกสารบรรยาย e-market,e-bidding (1) (2)

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ค้าภาครัฐ

 

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการ

 

โครงการอบรมหลักศูตร "บุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐสำหรับ เจ้าหน้าที่พัสดุในส่วนภูมิภาค"

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องอบรม ขั้น 2 สำนักงานคลังเขต 5

โครงการอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ"

ซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด ทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินการนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ระบบ e-Market และระบบ e-Bidding
   

 

ข่าวภารกิจคลังจังหวัดเชียงใหม่...(ดูทั้งหมด)..

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่และคณะเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครังที่ 14 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบ 125 ปี (7 ตุลาคม) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น..more..

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30น. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่และคณะเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของสำนักงานงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป...more..
 

ประจำเดือนตุลาคม 2558

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1
กค0406.3/ว109 21ก.ย.2558 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
2
กค0406.3/ว108 21ก.ย.2558 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
3
       
4
       
5
       
6
       
7
       
8
       
9
       
10
       
11
       
ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

                    งานตามกลุ่มงาน

     มุม Download
 เรื่องน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

 

ตารางรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2558
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 (หน่วยเป็นล้านบาท)
งบประมาณรายจ่าย

      งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย
ร้อยละ
เป้าหมาย ร้อยละ
สูง/ต่ำ (เป้าหมายร้อยละ)
ภาพรวม
34,356.31
32,533.36
94.69
96.00
-1.31
ลงทุน
8,090.20
6,673.02
82.48
87.00
-4.52
ประจำ
26,266.11
25,860.34
98.46
 
เงินเหลื่อมปี
5,024.39
2,994.70
59.60
 
เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ภาพรวมร้อยละ 96 งบลงทุนร้อยละ 87 ณ วันที่ 30กันยายน 2558
 

 

 

facebook
สนง.คลังฯ

 ผลการเบิกจ่ายฯ