เมื่อวันที่25มีนาคม2558 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเปิดที่ทำการสำนักงานสาขาแห่งใหม่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) สำนักงานสาขาเชียงใหม่
                                      ดูทั้งหมด

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

ผ่านนโยบายการคลังและกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย

วันพุธที่ 8 และวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

ผ่านนโยบายการคลังและกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ต.เวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

แบบตอบรับโครงการอบรมกฎหมายบำเหน็จบำนาญและวิธีปฏิบัติในระบบ

e-pensionให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในภูมิภาคประจำปีพ.ศ.2558 (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ)

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

ผ่านนโยบายการคลัง วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 

**แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการ UNDO**

 

ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมโครงการประชุมชี้แจงนายทะเบียนและผู้มีหน้าที่จัดทำ

ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการทั่วประเทศและมาตราการกำกับควบคุม

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

 

แบบสอบถามความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

 

 

ดูทั้งหมด  
 

แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(18/03/2558) 

ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(13/03/2558)

การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ว94 (11/03.2558)

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจคุณสมบัติและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ (10/03/2558)

เรื่อง การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (09/03/2558)

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (06/03/2558)

การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (03/03/2558)

การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO ว68 (26/02/2558)

แบบแจ้งเวียนการขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชม0003/0003) 27/02/2558

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏบัติตามพระราชบญัญัตแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ฉบับที่20 พ.ศ.2557

การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติมว38แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(ElectronicMarket:e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ElectronicBidding:e- bidding) (23/02/2558) (1) (2)

แก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (16/02/2558)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558(26/02/2558)

แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/ว122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 (16/02/2558) (1) (2)

การกำกับดูแลและควบคุมด้านการเงินสำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา (17/02/2558)

การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(บัตรเดบิต/เครดิต)

ขอข้อมูลสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในหน่วยงานภาครัฐ (12/02/2558)

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 2557

การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (ชม0003/ว055) 15/01/2558

แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน (09/02/2558)

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย (28/01/2558)

การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (19/12/2557)

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์

ดูทั้งหมด

                    งานตามกลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ CFO
กลุ่มระบบระบบบริหารการคลัง GFMIS
     มุม Download
ไฟล์เกี่ยวกับการอบรม
ไฟล์ประชุมประจำเดือน
แบบฟอร์มต่างๆ
อื่นๆ
 เรื่องน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
ตารางรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2558
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 6 มีนาคม 2558 (หน่วยเป็นล้านบาท)
งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย
ร้อยล่ะ
เป้าหมาย ร้อยละ (ไตรมาส 4)
ภาพรวม 21,550.771 14,063.702 65.26 55.00
ลงทุน 14,569.614 11,655.009 80.00 55.00
ประจำ 6,981.157 2,408.692 34.50  

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2558

 

ผลการดำเนินงาน e-Auction (ตุลาคม 2557 - 31 มกราคม 2558)

ดำเนินการประมูล 330 ครั้ง
งบประมาณที่ได้รับ 2,991,738,931.76 ล้านบาท
วงเงินที่ประมูล 2,819,053,665.03 ล้านบาท
วงเงินที่ประหยัดได้ 172,685,266.73 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.77 ล้านบาท