เมื่อวันที่3 มีนาคม 2558 นายรณรงค์เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ การบริหารงบประมาณและการกำหนดราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2557

ณ. โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

                                      ดูทั้งหมด

แบบตอบรับโครงการอบรมกฎหมายบำเหน็จบำนาญและวิธีปฏิบัติในระบบ

e-pensionให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในภูมิภาคประจำปีพ.ศ.2558 (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ)

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

ผ่านนโยบายการคลัง วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 

**แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการ UNDO**

 

ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมโครงการประชุมชี้แจงนายทะเบียนและผู้มีหน้าที่จัดทำ

ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการทั่วประเทศและมาตราการกำกับควบคุม

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

 

แบบสอบถามความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

 

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง (Download)

 

ดูทั้งหมด  
 

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (23/02/2558) (1) (2)

แก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (16/02/2558)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558(26/02/2558)

แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด

ที่ กค 0406.5/ว122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 (16/02/2558) (1) (2)

การกำกับดูแลและควบคุมด้านการเงินสำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา (17/02/2558)

การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(บัตรเดบิต/เครดิต)

ขอข้อมูลสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในหน่วยงานภาครัฐ (12/02/2558)

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 2557

การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (ชม0003/ว055) 15/01/2558

แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน (09/02/2558)

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย (28/01/2558)

การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (19/12/2557)

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์

ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (16/01/2558) 

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้รวจสอบภายใน (13/01/2558)

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ว 183) (31/12/2557)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว126)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว120)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว121)

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์

ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (29/12/2557)

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (26/12/2557) 

แนวทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใข้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราช

    ดูทั้งหมด
                    งานตามกลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ CFO
กลุ่มระบบระบบบริหารการคลัง GFMIS
     มุม Download
ไฟล์เกี่ยวกับการอบรม
ไฟล์ประชุมประจำเดือน
แบบฟอร์มต่างๆ
อื่นๆ
 เรื่องน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
ตารางรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2558
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 (หน่วยเป็นล้านบาท)
งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย
ร้อยล่ะ
เป้าหมาย ร้อยละ (ไตรมาส 4)
ภาพรวม 15,669.81 7,500.70 47.87 32.00
ลงทุน 5,396.33 849.99 15.75 29.00
ประจำ 10,273.48 6,650.71 64.74  

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

 

ผลการดำเนินงาน e-Auction (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)

ดำเนินการประมูล 92 ครั้ง
งบประมาณที่ได้รับ 802,546,803.33 ล้านบาท
วงเงินที่ประมูล 757,127,243.57 ล้านบาท
วงเงินที่ประหยัดได้ 45,419,559.76 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.65943 ล้านบาท