เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม เข้าร่วมรายการวิทยุ คลื่นความถี่ 93.25 HMz เพื่อประชาสัมพันธ์และตอบคำถาม การให้สมาชิกกบข.โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494  ณ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

                                      ดูทั้งหมด

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

ผ่านนโยบายการคลัง วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงปางดะ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 

ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมโครงการประชุมชี้แจงนายทะเบียนและผู้มีหน้าที่จัดทำ

ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการทั่วประเทศและมาตราการกำกับควบคุม

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

 

แบบสอบถามความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

 

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง (Download)

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรับการจ้างเหมาบริการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (Download)

 

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริกา(Download)

 

พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 (UNDO) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2557 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 สนใจรายละเอียด

 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

 

*โครงการเพิ่มความโปร่งใสใน่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

*กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญพ.ศ.2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 

*จำหน่ายหนังสือกฏหมายการเงินการคลัง

 

*รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2557

                                                ดูทั้งหมด

 

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย (28/01/2558)

การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (19/12/2557)

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (16/01/2558) 

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (14/01/2558)

แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้รวจสอบภายใน (13/01/2558)

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ว 183) (31/12/2557)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว126)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว120)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว121)

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (29/12/2557)

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (26/12/2557) 

แนวทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใข้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราช

บัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (1) (2) (3) (4)

การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS

ขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (08/12/2557) (1) (2) (3)

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ว114

กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลางของปีงบประมาณ พ.ศ.2557ขอให้หน่วยงานที่มียอดคงเหลือตรวจสอบเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงิน หากมีข้อสงสัย โปรดประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายงานการเงินแผ่นดิน กลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลบัญชีแผ่นดิน สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ ตามรายชื่อที่แนบ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง -> บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ -> มาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ หัวข้อ กฎหมายระเบียบ เอกสารเผยแพร่ > อื่นๆ (18/11/2557) 

ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (12/11/2557)

การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ว313

การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS

การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกมัด ว106

 

    ดูทั้งหมด
                    งานตามกลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ CFO
กลุ่มระบบระบบบริหารการคลัง GFMIS
     มุม Download
ไฟล์เกี่ยวกับการอบรม
ไฟล์ประชุมประจำเดือน
แบบฟอร์มต่างๆ
อื่นๆ
 เรื่องน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
ตารางรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2558

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน

2557 (หน่วยเป็นล้านบาท)

งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย
ร้อยล่ะ
เป้าหมาย ร้อยละ (ไตรมาส 4)
ภาพรวม 15,669.81 7,500.70 47.87 32.00
ลงทุน 5,396.33 849.99 15.75 29.00
ประจำ 10,273.48 6,650.71 64.74  
ที่มา : ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

 

ผลการดำเนินงาน e-Auction (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)

 

ดำเนินการประมูล 92 ครั้ง
งบประมาณที่ได้รับ 802,546,803.33 ล้านบาท
วงเงินที่ประมูล 757,127,243.57 ล้านบาท
วงเงินที่ประหยัดได้ 45,419,559.76 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.65943 ล้านบาท