ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ "วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย" ในวันที่ 24 ตุลาคม 2558..(more)

 

แผ่นพับสำหรับผู้ค้าภาครัฐ(Electronic Market : e - market) (Electronic Bidding :e - bidding)"

 

ข่าวสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง“การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

 

ขั้นตอนการดำเนินการผ่านระบบ e-market,ระบบ e-bidding (1) (2)

เอกสารบรรยาย e-market,e-bidding (1) (2)

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ค้าภาครัฐ

 

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการ

 

โครงการอบรมหลักศูตร "บุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐสำหรับ เจ้าหน้าที่พัสดุในส่วนภูมิภาค"

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องอบรม ขั้น 2 สำนักงานคลังเขต 5

โครงการอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ"

ซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด ทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินการนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวภารกิจคลังจังหวัดเชียงใหม่...(ดูทั้งหมด)..

เหล่าข้าราชการและลูกจ้างพนักงานประจำสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็ชพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 28กรกฏาคม2558
 และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ..more..

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ออกลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการพร้อมทั้งเดินเยี่ยมพบปะประชาชนในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมบูธของหน่วยงานราชการ
ที่มาให้บริการประชาชน...more..
 

 

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1
กค0406.3/ว68
3ก.ค..2558
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2
ชม0003/28008
10ก.ค.2558
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3
กค0406.5/ว62
30มิ.ย.2558
แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ช.ค.บ.)ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้
รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง
4
กค0420.7/ว63
1 ก.ค.2558
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) (01/07/2558)
5
กค(กวพอ)0421.3/ว213
21มิ.ย.2558
ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหมภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 254
6
กค0406.5/ว62
30มิ.ย.2558
แนวทางการเรีกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ช.ค.บ.)ซึ่งผู้รับบำนาณพิเศษในฐานะทายาทได
้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง
7
กค0421.3/ว232
1ก.ค.2558
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา
8
กค0421.3/ว64
2ก.ค.2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวพ)0421.3/ว255
20ก.ค.2558
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้
10
กค0410.6/ว239 7ก.ค.2558 การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
11
กค0420.1/ว78 22ก.ค.2558 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
12
กค0406.4/ว80 23ก.ค.2558 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
13
กค0423.3/257 23ก.ค.2558 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารการทรัพยากรน้ำ
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

                    งานตามกลุ่มงาน

     มุม Download
 เรื่องน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

 

ตารางรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2558
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 17 กรกฏาคม 2558 (หน่วยเป็นล้านบาท)
งบประมาณรายจ่าย

      งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย
ร้อยละ
เป้าหมาย ร้อยละ
สูง/ต่ำ (เป้าหมายร้อยละ)
ภาพรวม
31,505.97
26,626.35
84.51
82.67
1.84
ลงทุน
7,525.53
5,076.85
67.46
78.33
-19.54
ประจำ
23,980.44
21,549.50
89.86
 
เงินเหลื่อมปี
3818.06
2592.09
67.89
 
เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ภาพรวมร้อยละ 96 งบลงทุนร้อยละ 87 ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
 

 

 

facebook
สนง.คลังฯ

 ผลการเบิกจ่ายฯ