สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

The Chachoengsao Provincial Office Comptroller General

วิสัยทัศน์สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา "เป็นหน่วยงานที่บริการด้าน เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การบัญชีของจังหวัด" ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายเดือน
รายงาน GPP
พระแสงศัสตราวุธ

 

ภารกิจ/กลุ่มงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานวิชาการฯ

กลุ่มระบบบริหารการคลัง

กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ

สื่อสารกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

Check Mail CGD

e-Office CGD

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

GFMIS Web Report

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมฯ

วารสารกรมบัญชีกลาง

ห้องสมุดออนไลน์

กระดานข่าวกรมบัญชีกลาง

เครือข่ายวายุภักษ์

Intranet กรมบัญชีกลาง

บริการข้อมูล

กฎหมายและระเบียบ

การคลังภาครัฐ (GFMIS)

สวัสดิการรักษาพยาบาล

ระเบียบกระทรวงการคลัง

หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ

ประชุม/อบรม

เอกสารอบรมเชื่อมโยงข้อมูลระบบ GFMIS ไปยัง e-GP

ทดลอง

 

get code for tracking website
ผู้เข้าชม

 

มุมแนะนำ

คู่มือติดต่อราชการสนง.คลังจังหวัด

 

ศรษฐกิจจังหวัด

 

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรม

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2557

Download เอกสาร คลิกที่นี่

คลังจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน

 

นางวิลัดดา  ศรีประดิษฐ์ คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เวลา 10.00 น วันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบฟอร์มรายงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 Download

กิจกรรมทั้งหมด

 

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2554 (Bottom up)

สรุปผลกาารดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายเดือน

ข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัด

นังสือเวียนที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การเร่งรัดติดตามเงินงบประมาณ

คบจ.ฉะเชิงเทรา

KPI จังหวัด

ควบคุมภายในจังหวัด

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

หนังสือเวียน

ข่าวสำนักงานคลังจังหวัด

เอกสาร e-GP ระยะที่ 2 download

Posted by Administrator วันพุธที่ 26 กันยายน 2555

แบบฟอร์มรายงานติดตามเร่งรัดเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 DOWNLOAD

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 2 / 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555  รายละเอียดเพิ่มเติม

Posted by Administrator วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555

กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รายละเอียดเพิ่มเติม

Posted by Administrator วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555

Posted by Administrator วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555

 

 
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
นางวิลัดดา ศรีประดิษฐ์

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประกาศ

 

มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายภาครัฐ ปี 57

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Design from Ittipong.1/1/55