สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา     

  The Chachoengsao Provincial Office Comptroller General

วิสัยทัศน์สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา "เป็นหน่วยงานที่บริการด้าน เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การบัญชีของจังหวัด" ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายเดือน
รายงาน GPP
พระแสงศัสตราวุธ

 

ภารกิจ/กลุ่มงาน

clip_orange.gif ฝ่ายบริหารทั่วไป

clip_green.gifกลุ่มงานวิชาการฯ

clip_pink.gifกลุ่มระบบบริหารการคลัง

clip_skyblue.gifกลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ

สื่อสารกรมบัญชีกลาง

book_yellow.gifกรมบัญชีกลาง

book_red.gifCheck Mail CGD

book_blue.gife-Office CGD

book_red_1.gifการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

book_yellow_1.gifGFMIS Web Report

book_blue_1.gifศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมฯ

book_red_2.gifวารสารกรมบัญชีกลาง

book_yellow_2.gifห้องสมุดออนไลน์

book_blue_2.gifกระดานข่าวกรมบัญชีกลาง

book_red_3.gifเครือข่ายวายุภักษ์

book_blue_3.gifIntranet กรมบัญชีกลาง

บริการข้อมูล

star02_lightblue.gifกฎหมายและระเบียบ

star02_lightpurple.gifการคลังภาครัฐ (GFMIS)

star02_lightgreen.gifสวัสดิการรักษาพยาบาล

star02_lightyellow.gifระเบียบกระทรวงการคลัง

star02_lightblue_1.gifหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชกา geometry_new.gif

star02_lightpurple_1.gifประชุม/อบรม

star02_lightgreen_1.gifเอกสารอบรมเชื่อมโยงข้อมูล       

star02_lightyellow_1.gifระบบ GFMIS ไปยัง e-GP

star02_lightblue_2.gifทดลอง

 

get code for tracking website
ผู้เข้าชม

 

มุมแนะนำ

f4_c.gif คู่มือติดต่อราชการสนง.คลังจังหวัด

ประกาศ

f2_c.gif มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายภาครัฐ ปี 57 

ศรษฐกิจจังหวัด   

เชิญใช้บริการศูนย์ดำรงธรรม

anired04_skew_down.gifanired04_skew_down_1.gifanired04_skew_down_2.gifanired04_skew_down_3.gifanired04_skew_down_4.gifanired04_skew_down_5.gifanired04_skew_down_6.gifanired04_skew_down_7.gifanired04_skew_down_8.gif

img5.gif

pin_red.gifคืนความสุขให้คนในชาต

 

 

 

 

 

 

symble_asterisk_blue.gifsymble_asterisk_blue_1.gif ข่าวกิจกรรม symble_asterisk_blue_2.gifsymble_asterisk_blue_3.gif

  เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมวันพระ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

  

  นางสาวประเทืองทิพย์  ธีรเวชเจริญชัย คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานคลังจังหวัดนำร่องพร้อมแสดงความยินดี ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558

  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมกันต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายจุมพล ริมสาคร ในโอกาสตรวจราชการฯ ณ จังวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 12 มกราคม 2558

 

 

 

 

   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2557

Download เอกสาร คลิกที่นี่ anired06_back.gif

แบบฟอร์มรายงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 Download anired06_back_1.gif

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สนใจ Download anired06_back_1.gifคลิกที่นี่

 กิจกรรมทั้งหมด

  wed_new.gif ข่าวสารล่าสุดยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2554 (Bottom up)

สรุปผลกาารดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายเดือน

ข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัด

 book03_bluecover.gif ข่าวประชาสัมพันธ์

aniberry01_red.gifแบบสอบออนไลน์บนระบบอินเทอร์เ้น็ตของสำนักงานคลังfreebird_new.gif

aniberry01_red.gifผังการปฏิบัติงานในรูปแบบ e-Pension

aniberry01_red.gifคู่มือหลักเกณฑ์ UNDO

aniberry01_red.gifคู่มือ UNDO ในระบบ e-Pension

aniberry01_red.gifแบบฟอร์ม ข 1

 aniberry01_red.gifแบบฟอร์ม บ 1

 

 aniberry01_red.gifใบ Pay-in TR (03004A0015)

aniberry01_red.gifรายงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 aniberry01_red.gifรายงานการประชุม  การติดตามเ่ร่งรัดเงินงบประมาณ พ.ศ.2558

aniberry01_red_1.gif รายงานการประชุม คบจ.ฉะเชิงเทรา

aniberry01_red_1.gif รายงานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2558

aniberry01_red_2.gif KPI จังหวัด

aniberry01_red_3.gifควบคุมภายในจังหวัด

aniberry01_red_4.gifผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

aniberry01_red_5.gifสถิติผลงาน/ปริมาณงาน

aniberry01_red_6.gifหนังสือเวียนส่วนราชการ anipurple08_back.gifanipurple08_back_1.gif

aniberry01_red_7.gifข่าวสำนักงานคลังจังหวัด

aniberry01_red_8.gifเอกสาร e-GP ระยะที่ 2 download anired06_back_3.gif

Posted by Administrator วันพุธที่ 26 กันยายน 2555

แบบฟอร์มรายงานติดตามเร่งรัดเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 DOWNLOAD anired06_back_2.gif

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 2 / 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555     รายละเอียดเพิ่มเติม

Posted by Administrator วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555

กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

 นางสาวประเทืองทิพย์  ธีรเวชเจริญชัย

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 christmas_8.gif 
Design from Ittipong.1/1/55