วิสัยทัศน์สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา "เป็นหน่วยงานที่บริการด้าน เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การบัญชีของจังหวัด" ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายเดือน

รายงาน GPP

พระแสงศัสตราวุธ

 

ภารกิจ/กลุ่มงาน

clip_orange.gif ฝ่ายบริหารทั่วไป

clip_green.gifกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี

clip_pink.gifกลุ่มระบบบริหารการคลัง

clip_skyblue.gifกลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ

สื่อสารกรมบัญชีกลาง

book_yellow.gifกรมบัญชีกลาง

book_red.gifCheck Mail CGD

book_blue.gife-Office CGD

book_red_1.gifการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

book_yellow_1.gifGFMIS Web Report

book_blue_1.gifศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมฯ

book_red_2.gifวารสารกรมบัญชีกลาง

book_yellow_2.gifห้องสมุดออนไลน์

book_blue_2.gifกระดานข่าวกรมบัญชีกลาง

book_red_3.gifเครือข่ายวายุภักษ์

book_blue_3.gifIntranet กรมบัญชีกลาง

บริการข้อมูล

star02_lightblue.gifกฎหมายและระเบียบ

star02_lightpurple.gifการคลังภาครัฐ (GFMIS)

star02_lightgreen.gifสวัสดิการรักษาพยาบาล

star02_lightyellow.gifระเบียบกระทรวงการคลัง

star02_lightblue_1.gifหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชกา geometry_new.gif

star02_lightpurple_1.gifประชุม/อบรม

star02_lightgreen_1.gifเอกสารอบรมเชื่อมโยงข้อมูล       

star02_lightyellow_1.gifระบบ GFMIS ไปยัง e-GP

star02_lightblue_2.gifทดลอง

 

get code for tracking website
ผู้เข้าชม

 

มุมแนะนำ

f4_c.gif คู่มือติดต่อราชการสนง.คลังจังหวัด

f4_c.gif ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

f4_c.gif คู่มือจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง

ประกาศ

f2_c.gif มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายภาครัฐ ปี 57 

ศรษฐกิจจังหวัด   

 

 

 

 

 

 

 

symble_asterisk_blue.gifsymble_asterisk_blue_1.gif ข่าวกิจกรรม symble_asterisk_blue_2.gifsymble_asterisk_blue_3.gif

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ (รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง) เดินทางมาติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายมาตรการที่สำคัญของรัฐบาล ณ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเิชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558   ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

นายไพรศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  นางสาวประเทืองทิพย์  ธีรเวชเจริญชัย คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

 

wed_new.gif การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 download

 

อกสารแนบ 1.1   เอกสารแนบ 1.2   เอกสารแนบ 1.3 

เอกสารแนบ 2.1   เอกสารแนบ 2.2   เอกสารแนบ 2.3

 

     มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2557

Download เอกสาร คลิกที่นี่ anired06_back.gif

แบบฟอร์มรายงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 Download anired06_back_1.gif

 กิจกรรมทั้งหมด

สรุปสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2554 (Bottom up)

 book03_bluecover.gif ข่าวประชาสัมพันธ์

aniberry01_red.gifการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

aniberry01_red.gifแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ

aniberry01_red.gifประกาศสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขึ้นทะเบียนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

aniberry01_red.gifแบบฟอร์มการรายงานผลตามแบบ ตารางติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำและงบฝึกอบรมทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นเดือน 3d_basic_click_1.gif

aniberry01_red.gifคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 (หน้าที่ 12-13) 3d_basic_click_1.gif

aniberry01_red.gifเอกสารประกอบ การประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558 download  download

aniberry01_red.gifตารางติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

aniberry01_red.gifแบบสอบออนไลน์บนระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคลัง

aniberry01_red.gifผังการปฏิบัติงานในรูปแบบ e-Pension

aniberry01_red.gifคู่มือหลักเกณฑ์ UNDO

aniberry01_red.gifคู่มือ UNDO ในระบบ e-Pension

aniberry01_red.gifคู่มือ การตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนด้านการบัญชีของส่วนราชการ

aniberry01_red.gifแบบฟอร์ม ข. 1

 aniberry01_red.gifแบบฟอร์ม บ. 1

  aniberry01_red.gifใบ Pay-in TR (03004A0015)

aniberry01_red.gifรายงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 aniberry01_red.gifรายงานการประชุม  การติดตามเ่ร่งรัดเงินงบประมา พ.ศ.2558 - 2559

aniberry01_red_1.gif รายงานการประชุม คบจ.ฉะเชิงเทรา

aniberry01_red_1.gif รายงานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2558

aniberry01_red_1.gif รายงานการประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558

aniberry01_red_6.gifหนังสือเวียนส่วนราชการ anipurple08_back.gifanipurple08_back_1.gif

aniberry01_red_6.gifแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน anipurple08_back.gifanipurple08_back_1.gif

aniberry01_red_8.gifเอกสาร e-GP ระยะที่ 2 download anired06_back_3.gif

Posted by Administrator วันพุธที่ 26 กันยายน 2555

แบบฟอร์มรายงานติดตามเร่งรัดเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 DOWNLOAD anired06_back_2.gif

Posted by Administrator วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555

กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

 นางสาวประเทืองทิพย์  ธีรเวชเจริญชัย

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pin_red.gifคืนความสุขให้คนในชาต

เชิญใช้บริการศูนย์ดำรงธรรม

anired04_skew_down.gifanired04_skew_down_1.gifanired04_skew_down_2.gifanired04_skew_down_3.gifanired04_skew_down_4.gifanired04_skew_down_5.gifanired04_skew_down_6.gifanired04_skew_down_7.gifanired04_skew_down_8.gif

img5.gif

 

  

 

 

 

 christmas_8.gif 

Design from Ittipong.1/1/55