จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552
 
หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 

งบการเงินรวมของจังหวัดชลบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 โดยงบการเงินจังหวัดได้รวมรายการบัญชีของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด โดยยังไม่ได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันออก

นอกจากนี้ความถูกต้องของรายการการเงินขึ้นอยู่กับการบันทึกรายการทางการบัญชีของส่วนราชการ
ในจังหวัด ซึ่งคลังจังหวัดได้จัดทำรายงานการเงินรวมของจังหวัดชลบุรี จากข้อมูลในระบบ GFMIS

  โดยประกอบด้วยส่วนราชการในจังหวัด 148 ส่วนราชการ ดังนี้
 
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
2 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี
4 หน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 1
5 มณฑลทหารบกที่ 14
6 แผนกสัสดีจังหวัดชลบุรี
7 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
8 สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
9 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
10 สำนักงานสรรพสามิตภาค - ภาคที่ 2 (ชลบุรี)
11 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
12 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
13 สำนักงานสรรพากรภาค 5
14 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
15 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
16 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
17 ศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดชลบุรี
18 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี
19 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
20 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
21 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
22 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการฯ บ้านบางละมุง
23 สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางละมุง
24 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี
25 ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา
26 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3
27 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
28 สำนักชลประทานที่ 9
29 โครงการชลประทาน(ชคป)จังหวัดชลบุรี
30 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
31 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง
32 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี
33 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
34 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
35 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
36 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
37 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
38 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
39 ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง
40 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชลบุรี
41 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี
42 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
43 สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
44 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2
45 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
46 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
47 สำนักเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6
48 สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6 (ชลบุรี)
49 สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6 สาขาชลบุรี
50 สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6 สาขาพัทยา
51 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
52 สำนักทางหลวงที่ 12
53 แขวงการทางชลบุรี
54 สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2
55 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคลากรงานทาง
56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)
57 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี
58 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13
59 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
60 ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1
61 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
62 สำนักงานป่าไม้จังหวัดชลบุรี
63 สถานีอุตุนิยมวิทยา ชลบุรี
64 สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี
65 สำนักงานพลังงานภาค 3
66 สำนักงานพลังงานจังหวัด
67 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
68 สำนักการค้าต่างประเทศชลบุรี
69 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 4-1 ชลบุรี
70 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี
71 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี
72 จังหวัดชลบุรี
73 สำนักงานจังหวัดชลบุรี
74 ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
75 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
76 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
77 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
78 สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
79 สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
80 เมืองพัทยา
81 อบจ.
82 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
83 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
84 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
85 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง
86 เรือนจำพิเศษพัทยา
87 เรือนจำกลางชลบุรี
88 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
89 สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี
90 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
91 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3
92 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
93 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
94 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
95 หอสมุดแห่งชาติชลบุรี
96 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 5
97 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
98 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
99 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 (จังหวัดชลบุรี)
100 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 1
102 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 2
103 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 3
104 โรงเรียนชลกันยานุกูล
105 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
106 โรงเรียนสิงห์สมุทร
107 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
108 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
109 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
110 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
111  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
112 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
113 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
114 อาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
115 มหาวิทยาลัยบูรพา
116 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคตะวันออก
117 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรชลบุรี
118 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
120 โรงพยาบาลชลบุรี
121 ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
122 ศูนย์มะเร็งชลบุรี
123 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
124 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี
125 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 8
126 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลาง
127 ศูนย์อนามัยที่ 3
128 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
129 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
130 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคตะวันออก
131 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
132 กองกำกับการ 5 กองตำรวจน้ำ
133 กองกำกับการวิทยาการเขต 13
134 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 2
135 ตำรวจภูธรภาค 2
136 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
137 สำนักงานอัยการเขต 2
138 สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
139 สำนักงานอัยการประจำศาลแขวงชลบุรี
140 สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดพัทยา
141 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
142 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2
143 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
144 ศาลจังหวัดชลบุรี
145 ศาลจังหวัดชลบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
146 ศาลแขวงชลบุรี
147 ศาลจังหวัดพัทยา
148 ศาลแรงงานภาค 2