คำถาม
  เรื่อง: หนังสือรับรองการหักภาษี
จาก: ทวี
วันที่: 24/2/2557
รายละเอียด

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายขอได้ที่ไหนครับ

ตอบ
  ถ้าเป็นข้าราชการฯ ขอได้จากหน่วยงานต้นสังกัด แต่ถ้าเป็นข้าราชการบำนาญ การขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้รับบำนาญ สามารถติดต่อได้ที่ cgd.epension@gmail.com ค่ะ