รายการหนังสือเวียน
 กรองข้อมูล   ปีงบประมาณ เดือน ชบ0003/ว
มีรายการหนังสือเวียนทั้งหมด 180  ฉบับ
No. เรื่อง
1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ ดค 0420.8/ว34909 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.2/ว382 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง รายงานผลการใช้บัตรเครดิตราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว334 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจายเงินสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
4 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว328 ลงวันที่ 29สิงหาคม 2555 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจ้ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
5 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว318 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
6 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว338 ลงวันที่ 3 กันยายน 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
7 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว317 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
8 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว316 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
9 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว303 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
10 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว302 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
11 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 347 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
12 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.4/ว345 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เรื่อง การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
13 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว343 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
14 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
15 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว325 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เรื่อง ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
16 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว320 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศใช้
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
17 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว321 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
18 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0420.8/ว34909 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
19 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
20 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว321 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
21 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว296 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
22 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว73 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
23 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว270 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
24 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว 139
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
25 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว68 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
26 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 267 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
27 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 265 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
28 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 262 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
29 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 260 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
30 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 256 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
31 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 259ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
32 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
33 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 257 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
34 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ไม่มีไฟล์แนบ
35 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 254 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
36 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 250 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
37 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 245 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
38 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
39 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
40 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว217 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
41 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว216 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
42 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว233 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
43 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
44 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย มีผลใช้บังคับกับโครงการภายใต้แผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
45 แบบสำรวจความพึงพอใจสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
46 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0423.3/ว212 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
47 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0422.2/ว45 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
48 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว46 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
49 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว204 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เรื่อง การตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ที่เหลือจ่าย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
50 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค0409.4/ว 173 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
51 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด (กวพ) 0421.3/ว190 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การเพิกถอนรายชือผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
52 เอกสารประกอบการอบรม e-GP ระยะที่2 (2)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
53 เอกสารประกอบการอบรม e-GP ระยะที่ 2 (1)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
54 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว156 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 เรื่อง การเรียกรายงานการเบิกจ่ายเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
55 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว147 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
56 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว182 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
57 หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0003/176 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
58 หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0003/175 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง การกำหนดวันที่ผ่านรายการในเอกสารขอเบิกที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
59 ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๒๑๕๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๒ ในส่วนภูมิภาค
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
60 ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
61 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องการอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฯลฯ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
62 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
63 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ กรณีสำนักงานตั้งอยู่บนเกาะ (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
64 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ กรณีสำนักงานตั้งอยู่บนเกาะ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
65 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว183 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
66 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว187 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณ่ไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็สิ่งจูงใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
67 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว167 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
68 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
69 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
70 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
71 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
72 หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0003/1799 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เรื่อง เชิญประชุมเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ 2555 ครั้งที่ 2/2555 (หน่วยงานที่มีงบลงทุนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
73 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๖๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
74 หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0003/ว141 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
75 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว141 ลงวันที่ 17 เมษายน2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
76 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว137 ลงวันที่ 11 เมษายน2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
77 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว118 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
78 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว49 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 เรื่อง ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสรางตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
79 ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
80 ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้ง e-maill Address ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
81 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
82 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ฯลฯ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
83 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
84 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
85 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
86 ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๐.๓/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้แจ้งยอดค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินชดเชยส่วนเพิ่ม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
87 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
88 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
89 ด่วนที่สุด ที่กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
90 ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
91 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
92 ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
93 ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาค ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
94 ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง สมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
95 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว76 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
96 หนังสือ กวพ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว121 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
97 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว123 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 เรื่อง การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
98 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.8/ว108 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
99 ที่ กค ๐๔๐๗.๒/ว ๙๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้ส่งรายงานผลการใช้บัตรเครดิตราชการรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม - มีนาคม)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
100 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
101 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
102 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน้จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
103 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
104 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 86 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
105 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 60 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
106 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 63 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
107 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 64 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
108 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 65 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
109 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 66 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
110 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 68 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
111 ที่ กค 0422.2/ว 72 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
112 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 78 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การเบิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
113 ที่ กค 0422.2/ว 79 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
114 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 19 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
115 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 111 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
116 ที่ ชบ 0003/63 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 เรื่อง โครงการฝึกอบรมระบบ Web Online ระบบงบประมาณ สินทรัพย์ถาวร ปัญชีแยกประเภท
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
117 ที่ ชบ 0003/ว 62 ลงวันที่ 5 มีนาค 2555 เรื่อง การกำหนดวันที่ผ่านรายการในเอกสารขอเบิกที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
118 ที่ ชบ 0003/ว 56 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
119 ด่วนที่สุด ที่ กค(กพว) 0421.3/ว 430 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
120 ด่วนที่สุด ที่ กค(กพว) 0421.3/ว 455 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
121 ที่ กค 0422.2/ว 456 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
122 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/3 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
123 ที่ กค 0423.3/ว 24 ลงวันที่ 23 มกราคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
124 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 22 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
125 ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 14 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 เรื่อง แนวทางจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
126 ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 12 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
127 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว449 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 งบกลาง ฯ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
128 ด่วน ที่ กค 0423.3/ว447 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
129 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/435 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
130 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว429 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
131 ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่องโครงการ"บำเหน็จบำนาญสัญจร"
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
132 ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (ต่อ)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
133 ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
134 ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๔๒๓ บงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่องกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
135 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
136 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
137 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๑๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การผ่อนผันการส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
138 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
139 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่องการกำหนดวันที่ผ่านรายการในเอกสารขอเบิกที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
140 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๒๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
141 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
142 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๐๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
143 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๐๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
144 ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๘๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการเช็คขัดข้องในระบบ GFMIS
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
145 ด่วนทีสุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๘๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯลฯ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
146 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๗๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงบัญชีและการผ่อนผันการส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
147 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
148 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
149 ด่วนทีสุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๔๐๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด และบำนาญในช่วงที่เกิดอุทกภัยประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
150 ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
151 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๙๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
152 ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
153 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๘๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การผ่อนผันการส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
154 ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๘๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การขยายเวลาการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สำหรับจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยพิบัติด้านอุทกภัย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
155 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดวันที่ผ่านรายการในเอกสารขอเบิกที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
156 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายและจัดทำประมาณการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
157 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๗๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
158 ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๗๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
159 ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๗๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิล ผ่าน GFMIS Web Online
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
160 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๙๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
161 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัย๙เกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
162 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว๘๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกจ่าย รับ และนำส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
163 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๘๖ ลงวันที่ ภ๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินข้อบังคับหรือระเบียบกระทรวงการคลัง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
164 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๒/ว ๘๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
165 ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๙๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS วันที่ ๒๗ ๒๘ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
166 ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกคืนเงิน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
167 ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
168 ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๖๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
169 ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๕๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
170 ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลของเอกชนยกเลิกการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
171 ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๙.๓/ว ๓๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพทย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
172 ที่ กค 0907/ว 142 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
173 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 355 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
174 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 351 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
175 ที่ กค 0406.4/ว 81 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
176 ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
177 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่าย และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
178 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
179 ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการสำหนับโครงการเงินกุ้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
180 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๘๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การบันทึกรยการขอเบิกในระบบ GFMIS Web Online
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ