รายการหนังสือเวียน
 กรองข้อมูล   ปีงบประมาณ เดือน ชบ0003/ว
มีรายการหนังสือเวียนทั้งหมด 37  ฉบับ
No. เรื่อง
1 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
3 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
4 ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจฯ ที่มีต่อการให้บริการคลังจังหวัด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
5 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
6 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ระดับกรม/หรือเทียบเท่ากรม)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
7 ที่ กค ๐๙๐๗/ว ๓๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่องขอความร่วมมือจากน่วยงานผูดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
8 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง อัตราบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธฺสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด ๕ ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
9 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
10 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม "โครงการทัวร์สุขภาพ"
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
11 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๒๑ ลงวันที ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
12 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
13 ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
14 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
15 ด่วนที่สุด ที กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
16 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม "โครงการทัวร์สุขภาพ"
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
17 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๙๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
18 ด่วนที่สุด ที กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๘๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
19 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
20 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
21 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
22 ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
23 ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเกินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
24 ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกรายการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ถูกต้องส่งคืนคลังในระบบ GFMIS
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
25 ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๕๑๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
26 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๔มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
27 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๔มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
28 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๐มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
29 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
30 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
31 ที่ กค ๐๔๐๑.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
32 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
33 ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
34 ด่วนมาก ที่ กค 0421.4/ว 75 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การจัดทำประกาศในระบบ e-GP กรณีการแจกแจงหลักประกันซอง และราคากลางงานก่อสร้างการบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการร่วมค้า ต่อ 1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
35 ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบแระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐต่อ 4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
36 ที่ ชบ 0003/31 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
37 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0003/ว 30 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 เรื่อง การส่งสำเนารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ