• หาดบางแสน
  • ปราสาทสัจธรรมพัทยา
  • สวนเสือศรีราชา
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • หาดพัทยา


อยู่ระหว่างการปรับปรุง Web Site
กฎหมายและระเบียบกรมบัญชีกลาง

แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
เอกสารการคำนวนราคากลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
- แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
- แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- ค่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
- สุดยอดพระบูชา พระพุทธสิทธัตถะศาสดา รุ่น กรมบัญชีกลาง 120 ปี 
  วัตถุมงคลที่ควรค่าแก่การบูชา "สนใจเช่าบูชาได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
  โทร. 0-3828-2589
- ประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMIS โดยการแนบไฟล์ (Excel form) สรุป 
- แบบฟอร์มการรับฟังและแบบฟอร์มการร้องเรียน
- ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาครอบรอบวันสถาปนา 120 ปี กรมบัญชีกลาง           
  ชนิด 1. พระพุทธรูปบูชาเนื้อทองเหลืองรมดำ ขนาดหน้าตัก  5.9 นิ้ว    ราคาองค์ละ 5,000 บาท
         2. พระพุทธรูปบูชาเนื้อทองเหลืองรมดำ ขนาดหน้าตัก     3 นิ้ว   ราคาองค์ละ 4,000 บาท
               (มีกรอบกระจกครอบ)                          
         3. พระกริ่ง                                   ขนาด               3 ซ.ม. ราคาองค์ละ     500 บาท
         4. เหรียญทองแดงรมดำ                  ขนาด               3 ซ.ม. ราคาองค์ละ     150 บาท
         ****  ขอดูตัวอย่างได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี โทร. 0-3828-2589 ต่อ 101 ***
 - แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
- การกำหนดวันที่ผ่านรายการในเอกสารขอเบิกที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือนกันยายน 2557
ข่าวกิจกรรม
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี จัดประชุมผลการจัดทำผลิตภัณฑ์ GPP
นายทวีศักดิ์ ยิ้มตระกูล คลังจังหวัดชลบุรี จัดประชุมผลการจัดทำผลิตภัณฑ์ GPP พ.ศ. 2554 และประมาณการ พ.ศ. 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภคัย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ....
อ่านต่อ

สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5/2556
นายทวีศักดิ์ ยิ้มตระกูล คลังจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5/2556 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ....
อ่านต่อ

สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทร....
อ่านต่อ


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 192 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)(20/8/2557)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0421.3/ว62 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(20/8/2557)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 61 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(20/8/2557)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว181 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521(20/8/2557)

ด่วนที่สุด การรายงานสถานะการก่อหนี้ฯ และรายงานสถานะเงินกันฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557(0:00:55)

การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(13/8/2557)

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0003/ว 166 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เรื่อง การกำหนดวันที่ผ่านรายการในเอกสารขอเบิกที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(5/8/2557)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว35 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(8/4/2557)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว13 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(8/4/2557)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว19 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(2/4/2557)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(2/4/2557)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว12 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(2/4/2557)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว12 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(4/3/2557)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/130 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อรับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินและเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(24/2/2557)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 2 ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(17/2/2557)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(17/2/2557)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 464 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(17/2/2557)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 463 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(17/2/2557)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว443 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(24/12/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว418 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(24/12/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว410 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(24/12/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(16/9/2556)

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0003/249 ลงวันที่ 12 กันยายน 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMIS Web Online โดยการแนบไฟล์ Excel form(12/9/2556)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 311 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง(12/9/2556)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 308 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวปฎิบัติสำหรับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทมอบงานไม่แน่นอน(บส04) ผ่าน GFMIS Web online(12/9/2556)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 307 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(12/9/2556)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 300 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ(12/9/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 306 ลงวันที่ 29 สิงหาคม2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(10/9/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 271 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(10/9/2556)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 284 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยไตเทียม(6/9/2556)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 91 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)(0:02:07)

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 260 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(9/8/2556)

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(9/8/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว259 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(6/8/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว257 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(6/8/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว255 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(6/8/2556)

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0900/ว.65 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน(24/7/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว234 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(11/7/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค(กวพ)0421.3/ว231 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ(11/7/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว226 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(11/7/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว223 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(11/7/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว204 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(14/6/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว207 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(6/6/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว206 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(6/6/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว205 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(6/6/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว203 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(6/6/2556)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0504.2/202 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ(6/6/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว191 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(6/6/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว189 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(6/6/2556)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ(3/6/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว171 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชือผู้ทิ้งงาน(30/5/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว170 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชือผู้ทิ้งงาน(30/5/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว145 เรื่อง แจ้งรายชือผู้ทิ้งงาน(10/5/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว141 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556(3/5/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว134 ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(26/4/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 118 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(18/4/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 115 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(18/4/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 107 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(18/4/2556)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว121 ลงวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่อง คู่มือการเรียนรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)(4/4/2556)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว113 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์(29/3/2556)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/5017 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม(28/3/2556)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0420.5/ว 102 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 เรื่อง แนวทางการควบคุมวงเงินการจ่ายในระบบ GFMIS ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม(28/3/2556)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 406.6/ ว 36 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(28/3/2556)

หนังสือสำนักงานปลัดสำนักยกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล ที่ นร 0102/ว 1548 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช.(14/3/2556)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 80 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง(14/3/2556)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 74 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ(14/3/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 63 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(14/3/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว41 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แจ้งรายชือผู้ทิ้งงาน(14/2/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว40 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แจ้งรายชือผู้ทิ้งงาน(14/2/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว33 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(13/2/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว21 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(13/2/2556)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว148 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(1/2/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว11 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(29/1/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว9 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(29/1/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว487 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(21/1/2556)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (21/1/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว475 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(21/1/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว474 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(21/1/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว466 ลงวันที่ 3 ธันวาคม2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(21/1/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว464 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(21/1/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว452 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(21/1/2556)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค(กวพ)0421.3/ว466 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(28/12/2555)

สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว464 ลงวันที่ 30พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(17/12/2555)

สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว452 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(17/12/2555)

สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุด ที่ นต 0506/ว280 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(17/12/2555)

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 450 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ปรับปุรงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS(17/12/2555)

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว447 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน(30/11/2555)

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว.445 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง (30/11/2555)

สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว.443 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (30/11/2555)

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว.436 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบ GFMIS(30/11/2555)

สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว.434 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (30/11/2555)

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว.432 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เรื่อง การยกเลิกและกำหนดพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (30/11/2555)

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว.424 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เรื่อง การบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงินและการอายัดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญในระบบ (e-pension) (30/11/2555)

สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว.419 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ (30/11/2555)

สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว.418 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (30/11/2555)

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0406.4/ว413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (30/11/2555)

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0420.1/ว410 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2(30/11/2555)

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0409.3/ว381 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)(30/11/2555)

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว379 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง(30/11/2555)

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว.130 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เรื่อง การลงทะเบียนนระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยเรื้อรัง(30/11/2555)

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว.129 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต(30/11/2555)

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว.128 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(30/11/2555)

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว.122 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(30/11/2555)

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว.116 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เรื่อง การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต(29/11/2555)

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว.115 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เรื่อง การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยเรื้อรัง(29/11/2555)

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว.111 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย(29/11/2555)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๓๕๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การสำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ (แบบฟอร์ม)(14/11/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว379 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง(1/11/2555)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 115 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เรื่อง การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(29/10/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555(29/10/2555)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 116 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เรื่อง การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต(29/10/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว410 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักฐานประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2(29/10/2555)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ2)(22/10/2555)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ1)(22/10/2555)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (22/10/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ ดค 0420.8/ว34909 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน(27/9/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.2/ว382 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง รายงานผลการใช้บัตรเครดิตราชการ(27/9/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว334 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจายเงินสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ(27/9/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว328 ลงวันที่ 29สิงหาคม 2555 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจ้ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555(27/9/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว318 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555(27/9/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว338 ลงวันที่ 3 กันยายน 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา(27/9/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว317 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/9/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว316 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/9/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว303 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/9/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว302 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/9/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 347 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(26/9/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.4/ว345 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เรื่อง การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS (26/9/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว343 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(26/9/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ(26/9/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว325 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เรื่อง ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003(0:01:41)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว320 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศใช้(0:01:41)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว321 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ(26/9/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0420.8/ว34909 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน(26/9/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ(6/9/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว321 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ(6/9/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว296 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(20/8/2555)

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว73 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(20/8/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว270 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ(20/8/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว 139(20/8/2555)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว68 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ(20/8/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 267 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138(27/7/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 265 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS(27/7/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 262 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว(27/7/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 260 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/7/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 256 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/7/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 259ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/7/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/7/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 257 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/7/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/7/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 254 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/7/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 250 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/7/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 245 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/7/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙ (0:01:37)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ (0:01:32)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว217 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(13/7/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว216 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(13/7/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว233 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(13/7/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ(12/7/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย มีผลใช้บังคับกับโครงการภายใต้แผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕(0:00:58)

แบบสำรวจความพึงพอใจสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี(11/7/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0423.3/ว212 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS(26/6/2555)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0422.2/ว45 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(19/6/2555)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว46 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน(19/6/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว204 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เรื่อง การตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ที่เหลือจ่าย(19/6/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค0409.4/ว 173 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)(19/6/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด (กวพ) 0421.3/ว190 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การเพิกถอนรายชือผู้ทิ้งงาน(19/6/2555)

เอกสารประกอบการอบรม e-GP ระยะที่2 (2)(0:01:47)

เอกสารประกอบการอบรม e-GP ระยะที่ 2 (1)(19/6/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว156 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 เรื่อง การเรียกรายงานการเบิกจ่ายเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน(18/6/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว147 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ(8/6/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว182 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(8/6/2555)

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0003/176 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(8/6/2555)

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0003/175 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง การกำหนดวันที่ผ่านรายการในเอกสารขอเบิกที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(8/6/2555)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๒๑๕๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๒ ในส่วนภูมิภาค(6/6/2555)

ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (30/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องการอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฯลฯ(30/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (30/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ กรณีสำนักงานตั้งอยู่บนเกาะ (เพิ่มเติม)(29/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ กรณีสำนักงานตั้งอยู่บนเกาะ (29/5/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว183 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน(28/5/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว187 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณ่ไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็สิ่งจูงใจ(28/5/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว167 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ(21/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง(18/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(18/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(18/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง (18/5/2555)

หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0003/1799 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เรื่อง เชิญประชุมเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ 2555 ครั้งที่ 2/2555 (หน่วยงานที่มีงบลงทุนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป)(16/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๖๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(0:01:41)

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0003/ว141 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(11/5/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว141 ลงวันที่ 17 เมษายน2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(11/5/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว137 ลงวันที่ 11 เมษายน2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(11/5/2555)

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว118 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(11/5/2555)

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว49 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 เรื่อง ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสรางตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(11/5/2555)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(10/5/2555)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้ง e-maill Address ของหน่วยงาน(10/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(10/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ฯลฯ(0:01:08)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(10/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(10/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง(10/5/2555)

ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๐.๓/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้แจ้งยอดค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินชดเชยส่วนเพิ่ม(10/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(10/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(10/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(10/5/2555)

ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง(30/4/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(30/4/2555)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online(30/4/2555)

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาค ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง(30/4/2555)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง สมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี ๒๕๕๕(30/4/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว76 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย(24/4/2555)

หนังสือ กวพ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว121 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(24/4/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว123 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 เรื่อง การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ(24/4/2555)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.8/ว108 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ(24/4/2555)

ที่ กค ๐๔๐๗.๒/ว ๙๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้ส่งรายงานผลการใช้บัตรเครดิตราชการรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม - มีนาคม)(0:01:25)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน (0:01:25)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ (0:01:25)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน้จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด(0:01:25)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(3/4/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 86 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(29/3/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 60 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(0:05:16)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 63 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2554(28/3/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 64 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(28/3/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 65 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(28/3/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 66 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(28/3/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 68 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(28/3/2555)

ที่ กค 0422.2/ว 72 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน(28/3/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 78 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การเบิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน(28/3/2555)

ที่ กค 0422.2/ว 79 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย(28/3/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 19 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(28/3/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 111 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(28/3/2555)

ที่ ชบ 0003/63 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 เรื่อง โครงการฝึกอบรมระบบ Web Online ระบบงบประมาณ สินทรัพย์ถาวร ปัญชีแยกประเภท(0:01:08)

ที่ ชบ 0003/ว 62 ลงวันที่ 5 มีนาค 2555 เรื่อง การกำหนดวันที่ผ่านรายการในเอกสารขอเบิกที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(0:01:08)

ที่ ชบ 0003/ว 56 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(0:01:30)

ด่วนที่สุด ที่ กค(กพว) 0421.3/ว 430 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(22/2/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค(กพว) 0421.3/ว 455 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(22/2/2555)

ที่ กค 0422.2/ว 456 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(22/2/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/3 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553(22/2/2555)

ที่ กค 0423.3/ว 24 ลงวันที่ 23 มกราคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(21/2/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 22 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555(21/2/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 14 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 เรื่อง แนวทางจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554(21/2/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 12 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ(21/2/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว449 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 งบกลาง ฯ(18/1/2555)

ด่วน ที่ กค 0423.3/ว447 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(18/1/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/435 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(18/1/2555)

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว429 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้(17/1/2555)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่องโครงการ"บำเหน็จบำนาญสัญจร"(11/1/2555)

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (ต่อ)(26/12/2554)

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์(26/12/2554)

ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๔๒๓ บงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่องกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(26/12/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)(26/12/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(26/12/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๑๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การผ่อนผันการส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔(26/12/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(26/12/2554)

ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่องการกำหนดวันที่ผ่านรายการในเอกสารขอเบิกที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(23/12/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๒๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(0:01:13)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(23/12/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๐๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(28/11/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๐๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อ(28/11/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๘๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการเช็คขัดข้องในระบบ GFMIS(28/11/2554)

ด่วนทีสุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๘๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯลฯ(0:01:26)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๗๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงบัญชีและการผ่อนผันการส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔(28/11/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔(25/11/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๔(25/11/2554)

ด่วนทีสุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๔๐๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด และบำนาญในช่วงที่เกิดอุทกภัยประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๔(25/11/2554)

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ(25/11/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๙๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย(25/11/2554)

ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย(25/11/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๘๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การผ่อนผันการส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔(25/11/2554)

ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๘๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การขยายเวลาการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สำหรับจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยพิบัติด้านอุทกภัย(0:01:17)

ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดวันที่ผ่านรายการในเอกสารขอเบิกที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(15/11/2554)

ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายและจัดทำประมาณการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555(15/11/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๗๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(7/11/2554)

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๗๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(7/11/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๗๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิล ผ่าน GFMIS Web Online(7/11/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๙๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน(7/11/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัย๙เกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค(27/10/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว๘๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกจ่าย รับ และนำส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online(27/10/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๘๖ ลงวันที่ ภ๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินข้อบังคับหรือระเบียบกระทรวงการคลัง(27/10/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๒/ว ๘๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการ(27/10/2554)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๙๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS วันที่ ๒๗ ๒๘ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔(27/10/2554)

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกคืนเงิน(25/10/2554)

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS (25/10/2554)

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๖๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)(25/10/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๕๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online(25/10/2554)

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลของเอกชนยกเลิกการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(25/10/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๙.๓/ว ๓๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพทย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online(25/10/2554)

ที่ กค 0907/ว 142 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ(20/10/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 355 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต(20/10/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 351 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(20/10/2554)

ที่ กค 0406.4/ว 81 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ(0:01:08)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online(0:00:20)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่าย และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน(6/10/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน(6/10/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการสำหนับโครงการเงินกุ้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS(6/10/2554)

ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๘๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การบันทึกรยการขอเบิกในระบบ GFMIS Web Online(5/10/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมสำหรับเดือนกันยายน (29/9/2554)

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน(29/9/2554)

ด่วนที่สุด กค ๐๔๐๖.๖/ว ๘๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป(29/9/2554)

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๐๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ(29/9/2554)

ด่วนที่สุด ชบ ๐๐๐๓/ว ๘๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายภายในจังหวัด(0:01:08)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๑๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การแจ้งระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(23/9/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(23/9/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๑๐ ลงัวนที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองแบบมีหนี้ผ๔กพัน (ประเภทCX) ผ่าน GFMIS Web Online(23/9/2554)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔(20/9/2554)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๘๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการตั้งเบิกเงินของส่วนราชการในระบบ GFMIS(20/9/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๐๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Oline (20/9/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๙๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการบันทึกและปรับปรุงรายการบัญชีผ่าน GFMIS Web Oline (20/9/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๒/ว ๒๙๖ ลงัวนที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ(20/9/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS(13/9/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๘๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การกันเงินไว้เหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(13/9/2554)

ที่ กค ๐๔๒๐.๑/ว ๒๘๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน(13/9/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๗๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน(12/9/2554)

ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจ้างลูกจ้างต่างประเทศที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์(12/9/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกจ่ายยากลูโคซามีนซัลเฟต(12/9/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๗๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕(24/8/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕(24/8/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๖๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการประปานครหลวง(24/8/2554)

ด่วที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๒๖๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง กฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน พ.ศ.๒๕๕๔(24/8/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่บุคลากรภาครัฐที่ยังไม่ได้รับเงิน(24/8/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๕๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key ผู้อนุมัติ ชำรุด/เสียหาย(24/8/2554)

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(24/8/2554)

ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ(24/8/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ ว ๒๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online(24/8/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๗๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ ๒๕๕๓ ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ(24/8/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมและการบันทักรายการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online (3)(9/8/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมและการบันทักรายการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online (2)(9/8/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมและการบันทักรายการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online (1)(9/8/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๒๓๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการกู้เงินกีบสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรีพย์ค้ำประกันการกู้เงิน(9/8/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว.๗๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เหลือไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ(9/8/2554)

ที่ ชบ 0003/ว70 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ( 2)(8/8/2554)

ที่ ชบ 0003/ว70 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ( 1)(8/8/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๒๒๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔(22/7/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๒๒๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา(22/7/2554)

ด่วนทีสุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๒๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(22/7/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๒๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการจ่ายเงินและการนำเงินส่งเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Web online(22/7/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อ การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต(22/7/2554)

ด่วนมาก ที่ สจท.๐๐๑/ว ๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง ประชุมเสวนาประชาวิจารณ์ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำเหน็จรายเดือน และประการเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๔(22/7/2554)

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค)แระจำปี 2554(20/7/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๒๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้ทิ้งงาน(14/7/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกค่ายากลูโคชามีนซัลเฟต(14/7/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(14/7/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๒๑๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๓(0:01:32)

ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online(14/7/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๑๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)(14/7/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๐๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แร่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(14/7/2554)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน(6/7/2554)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๖๕ ลงวันที่ ๔กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่องการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)(6/7/2554)

ที่ กค 0409.3/ว 175 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง เพิ่มชื่อเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการ(30/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 53 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติทางการเงินกรณีตั้งจังหวัดบึงกาฬ(30/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 45 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การปฏิบัติในเรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS(30/6/2554)

ที่ กค 0428/ว 44 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(30/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 193 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554(29/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 192 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10)(29/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/16052 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(28/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว177 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554(28/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 168 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ(28/6/2554)

ที่ กค 0428/ว 46 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(28/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 57 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (5)(27/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 57 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (4)(27/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 57 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (3)(27/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 57 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (2)(27/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 57 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (1)(27/6/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 167 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔(27/6/2554)

ที่ กค 0420.5/ว 204 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เรื่อง การจ่ายคืนเงินประกันผลงานคนบกำหนด(27/6/2554)

ที่ กค 0406.5/ว 194 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน(0:00:29)

ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จและวันรับบำเหน็จ เพื่อพิจารณาจำนวณเงินที่จะต้องคืนเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง(0:01:13)

ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๔(0:01:13)

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(0:01:13)

ที่ กค ๐๔๒๗.๕/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในระบบ PFMS(0:01:13)

ที่ อช.พ. ๒๒๗๑/๐๕๕๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่องการเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน(0:01:13)

ที่ พศ ๕๔๖/ว ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องขิแจ้งสิทธิในการรักษาพยาบาลระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน(0:01:13)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการริบหลักประกันซองฯ ต่อ2(27/5/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการริบหลักประกันซองฯ ต่อ1(27/5/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ฯ(27/5/2554)

ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(27/5/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๑/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ช่องทางการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS(27/5/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑/ว ๑๔๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(27/5/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การรายงานและโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS เพิ่มเติม(27/5/2554)

ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(0:03:30)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๑เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นและเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ(0:03:30)

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาขาลด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(0:03:30)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(27/5/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ต่อ4(27/5/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ต่อ3(27/5/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ต่อ2(27/5/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ต่อ1(27/5/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 132 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(0:03:30)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 133 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา(0:03:30)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 131 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(0:03:30)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 130 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(0:03:30)

ที่ กค 0428/ว 23 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(6/5/2554)

ที่ กค 0428/ว 22 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่(6/5/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(22/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔(22/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(22/4/2554)

ที่ ชบ ๐๐๐๓/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจฯ ที่มีต่อการให้บริการคลังจังหวัด(20/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔(19/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ระดับกรม/หรือเทียบเท่ากรม)(19/4/2554)

ที่ กค ๐๙๐๗/ว ๓๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่องขอความร่วมมือจากน่วยงานผูดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕(19/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง อัตราบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธฺสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด ๕ ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(19/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ(19/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม "โครงการทัวร์สุขภาพ"(19/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๒๑ ลงวันที ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ(12/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕(0:01:41)

ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก(12/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(12/4/2554)

ด่วนที่สุด ที กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(12/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม "โครงการทัวร์สุขภาพ"(12/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๙๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS (12/4/2554)

ด่วนที่สุด ที กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๘๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(12/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(12/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง(12/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค (เพิ่มเติม)(7/4/2554)

ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓(7/4/2554)

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเกินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕(7/4/2554)

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกรายการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ถูกต้องส่งคืนคลังในระบบ GFMIS(7/4/2554)

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๕๑๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง(7/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๔มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(7/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๔มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน(7/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๐มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(7/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(7/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(7/4/2554)

ที่ กค ๐๔๐๑.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราชการ(7/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ(7/4/2554)

ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(7/4/2554)

ด่วนมาก ที่ กค 0421.4/ว 75 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การจัดทำประกาศในระบบ e-GP กรณีการแจกแจงหลักประกันซอง และราคากลางงานก่อสร้างการบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการร่วมค้า ต่อ 2(7/4/2554)

ด่วนมาก ที่ กค 0421.4/ว 75 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การจัดทำประกาศในระบบ e-GP กรณีการแจกแจงหลักประกันซอง และราคากลางงานก่อสร้างการบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการร่วมค้า ต่อ 1(7/4/2554)

ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบแระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐต่อ 4 (0:00:59)

ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบแระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐต่อ 3 (0:00:59)

ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบแระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐต่อ 2 (7/4/2554)

ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบแระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ ต่อ 1 (7/4/2554)

ด่วนที่สุด ที กค (กวพ) 0421.3/ว 73 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(7/4/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 74 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การส่งเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด(7/4/2554)

ที่ ชบ 0003/31 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัด(0:01:08)

ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0003/ว 30 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 เรื่อง การส่งสำเนารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔(0:01:08)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(29/3/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(29/3/2554)

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แนงทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุก่อความไม่สงบและวางเพลิงศาลาจังหวัด(29/3/2554)

ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๕๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(29/3/2554)

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔(29/3/2554)

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน(29/3/2554)

ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม๒๕๕๔ เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (0:02:04)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 426 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(0:02:04)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 425 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(0:02:04)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 424 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(0:02:04)

ด่วนมาก ที่ กค 0408/ว 423 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)(0:02:04)

ด่วนที่สุด ที กค (กวพ) 0421/ว 417 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เรื่อง การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(0:02:04)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 113 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมา พ.ศ. 2554(0:02:04)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 392 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เรื่อง การใช้บัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณลักษณะงบเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS(0:02:04)