โครงสร้างองค์กรสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์นางเย็นตา ครุวรรณ
คลังจังหวัดบุรีรัมย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
GFMIS
กลุ่มงานบริหารการคลัง
และเศรษฐกิจ CFO
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญช


นางลัดดาวัลย์ นึกรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง 1211นายมาสมงคล แป้นบูชา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 1217นายนพศร เอกอมร
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส
เลขที่ตำแหน่ง 1220
นางสาวจารุพร ตามกลาง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1212นางวีรวัณย์ ศิริพงษ์
เจ้าหน้าที่การคลัง
เลขที่ตำแหน่ง พ.238นางสาวจิดาภา พลพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 1218นางสาวอังคณา สุขเกษม
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 1221


นางสาวรัตนากร มังกรรัตนะกุล
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(ช่วยราชการสำนักงานคลังเขต 3)
เลขที่ตำแหน่ง 1223

นายดิลก กอนรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

นางสุภาภรณ์ มีพัฒน์
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง 1219


นางสาววชิราภรณ์ ยอดน้ำคำ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 1222นางพนิดา โมงขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 1214


นางกาญจนา อาจบำรุง
พนักงานทำความสะอาด

นางพจมาลย์ สืบศรี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง 1216


นางยุวรี บุตรดีศักดิ์
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง 1224


นางสาวเพ็ญพร แซ่เต็ง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 1215


นางสาวณัฐธยาน์ สังข์สุขศรี
นักวิชาการคลัง
เลขที่ตำแหน่ง พ.239


นางสาวอมรรัตน์ แสงงาม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง 1213

   นางสาวสุกัญญา มีสัจ
นักวิชาการคลัง
เลขที่ตำแหน่ง 261/56

 


สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0 4466 6516 หรือ 0 4466 6518 โทรสาร 0 4466 6517 มท.37157
http://klang.cgd.go.th/brm
E-mail address : brm@cgd.go.th

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 8 มกราคม 2557