แบบฟอร์ม/เอกสาร
  แบบรายงาน
แบบฟอร์มรายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน
แบบรายงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
แบบฟอร์มข้อมูล GPP สาขาก่อสร้าง (แบบใหม่)
แบบฟอร์มข้อมูล Gpp สาขาอสังหาริมทรัพย์ (แบบใหม่)
แบบฟอร์มข้อมูล GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดิน (ส่วนราชการ)
แบบฟอร์มข้อมูล GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดิน (อบต.)
แบบฟอร์มข้อมูล GPP สาขาการศึกษา (อบต.)
แบบฟอร์มข้อมูล GPP สาขาไฟฟ้า (อบต.)
แบบฟอร์มข้อมูล GPP สาขาบริการชุมชน (อบต.)
แบบฟอร์มข้อมูลรายได้-รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELI-4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แบบฟอร์มข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัด 8 ด้าน (ELI-8)
   
แบบเอกสาร
แบบ 6005 ขอรับค่าเช่าบ้าน
แบบ 6006 ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน
แบบ 7127 แบบเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แบบ 7128 แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
แบบ 7129 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบ 7130 หนังสือรับรองการมิสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบ 7132 หนังสือรับแจ้งการใช้สิทธิ
แบบ 7133 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธ
แบบ 7134 แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการ
ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชาการผู้เบิก
แบบ 7135 ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล
แบบ 7136 หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบ 7137 ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเป็นผู้เบิกเงิน)
แบบ 7138 ตัวอย่างหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลเอกชน
แบบ 7139 แบบแจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลของทางราชการ
แบบ 7140 แบบแจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลของเอกชน
แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบ 7210 แบบ 7211 หนังสือแจ้ง/ตอบรับการใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แบบ 8500 สัญญายืมเงิน
แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
บก. 111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
แบบแสดงประวัติส่วนตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ/พนักงานของรัฐ สธ.
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (แบบ สบง.12)
   
 

สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0 4466 6516 หรือ 0 4466 6518 โทรสาร 0 4466 6517 มท.37157
http://klang.cgd.go.th/brm
E-mail address : brm@cgd.go.th