ภาพกิจกรรม 2555
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม POC ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 5 ธันวาคม 2555
สำนักงานคลังจังหวัดมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้แก่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วันที่ 4 ธันวาคม 2555
ท่านคลังจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ช่วยครังฯ ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายเฉลิมพล พลวัน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายอภินันท์ จันทรังษี วันที่ 20 พฤศจิกายน 255
5
ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555
ณ ห้องประชุม POC ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2555
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 บริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 23 ตุลาคม 2555
โครงการติดตามประเมินผลการทำงาน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - GP ระยะที่ 2 วันที่ 24 กันยายน 2555
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
์ (e-GP) ระยะที่ 2 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 1 และรุ่น 2
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย
โครงการติดตามประเมินผลการทำงาน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - GP ระยะที่ 2
วันที่ 19 กันยายน 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
โครงการสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธาน
โครงการติดตามและประเมินผลการทำงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP เฟส2)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ภาพบรรยากาศงาน "รัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิต"
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555
ณ บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์
โดยวิธี BOTTOM UP" ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ VCS ชั้นล่างศาลาประชาคม
ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
ครั้งที่ 6/2555 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555
หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555
หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2"
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2555
หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2555
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ"
หน่วยงาน จังหวัดทหารบกบุรีรัมยื เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ"
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ"
หน่วยงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555
โครงการ "เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคลังท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
ประกอบด้วยหน่วยงาน อปท. ใน 9 อำเภอ 71 แห่ง
ณ เทศบาลตำบลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555
หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2"
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2555
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ"
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2"
หน่วยงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2"
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ"
หน่วยงาน แขวงการทางบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
โครงการ "เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคลังท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
ประกอบด้วยหน่วยงาน อปท. ใน 8 อำเภอ 64 แห่ง
ณ เทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ" หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
โครงการ "เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคลังท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
ประกอบด้วยหน่วยงาน อปท.ใน 6 อำเภอ รวม 74 แห่ง
ณ เทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ"
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
ครั้งที่ 5/2555 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุม VCS ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ"
หน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ"
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ประจำเดือน เมษายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมสรงน้ำพระ เทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ"
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
ครั้งที่ 4/2555 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุม VCS ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "
ณ โรงเรียนวัดธาตุ ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ" หน่วยงาย ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ"
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ด้วยวิธีเทียบเคียง (Benchmarking) ของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 3
ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ณ อิมภู ฮิลล์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ "กฎหมาย ระเบียบด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ"
วันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ โดย คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ในการเสนอราคา
ออกตรวจสถานที่ในการเสนอราคา ของ บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด
ณ สวัสดีเอ็ดคูเคชั่นเซนเตอร์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555
โครงการ "คลังจังหวัดสัญจรพบส่วนราชการ"
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555"
สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดบุรีรัมย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ และคณะ
ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และธนาคาร
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "
ณ ณ วัดน้ำไหล หมู่ที่ 16 บ้านสะบ้า ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ท่านคลังเขต3 และคณะ เข้าตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานคลังจังหวัดร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2554
ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ไอ-โมบาย เดิม)
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555
ณ โรงเรียนบ้านไทรออ หมู่ที่ 8 บ้านไทรออ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2555

สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0 4466 6516 หรือ 0 4466 6518 โทรสาร 0 4466 6517 มท.37157
http://klang.cgd.go.th/brm
E-mail address : brm@cgd.go.th