Home           Services         Partners         Contacts             FAQ
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์/โทรสาร.  042-492724 -5  E-mail : bkn@cgd.go.th

นางวิชิตา  เลิศพุทธิพงศ์พร
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทน
คลังจังหวัดบึงกาฬ
Powered by Calendar Labs
สถิติผู้เข้ารับชม
conter12