Home           Services         Partners         Contacts             FAQ
นางวิชิตา  เลิศพุทธิพงศ์พร
คลังจังหวัดบึงกาฬ
Powered by Calendar Labs
สถิติผู้เข้ารับชม
conter12
**รายงานการประชุมเร่งรัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เฉพาะส่วนราชการที่มีงบลงทุน)**
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำห้องเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ
***แบบฟอร์มการขอข้อมูลประกอบการตรวจราชการ***
         **คลังจังหวัดบึงกาฬ
        **ด่านศุลกากรบึงกาฬ
       **ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
       **สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
        **สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
        **ธนาคาร ธกส. จังหวัดบึงกาฬ
        **ธนาคารกรุงไทยสาขาบึงกาฬ
       **ธนาคาร ธอส. จังหวัดบึงกาฬ
        **ธนาคาร ออมสิน จังหวัดบึงกาฬ
**รายงานการประชุมเร่งรัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ของส่วนราชการ จังหวัดบึงกาฬ
***กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมรับจ่ายเงินเดือนขรก.เจ้าหน้าที่รัฐ
***รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
** รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
**รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ใหม่)
**ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
**ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
** แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
** หลัเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
** เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สำนักงานจังหวัด)
** เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ทุกส่วนราชการ)
**  เอกสารบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญสัญจร
** ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
** กำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0)