Home           Services         Partners         Contacts             FAQ
นางวิชิตา  เลิศพุทธิพงศ์พร
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทน
คลังจังหวัดบึงกาฬ
Powered by Calendar Labs
สถิติผู้เข้ารับชม
conter12
** รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
** เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สำนักงานจังหวัด)
** เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ทุกส่วนราชการ)
**  เอกสารบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญสัญจร
** ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
** กำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0)
**  รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗