ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง
การฝึกอบรม
1. ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรมของตนเอง
2. เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลการฝึกอบรมของตนเอง
3. แบบฟอร์มบันทึกแจ้งผลการเข้ารับการฝึกอบรม
(ระบบจะ update ข้อมูลทุกวันศุกร์)
 
การติดต่อสื่อสาร
1. e-mail ส่วนตัว
2. การลาในระบบ e-office
3. website intranet กรมบัญชีกลาง
4.ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS)
สวัสดิการ / ข่าวสาร
1. สวัสดิการรักษาพยาบาล
2. สหกรณ์ออมทรัพย์
3.เครือข่ายวายุภักษ์
4.วารสารกรมบัญชีกลาง
5.จุลสารกรมบัญชีกลาง
สายการบินในประเทศ
1.การบินไทย [ตารางการบิน] [จองตั๋ว]  Call Center
2.Air Asia [ตารางการบิน]   Call Center02-515-9999
3.Nok Air [ตารางการบิน]   Call Center 1318
4.Orient Thai [ตารางการบิน]   Call Center1126
5.JetStar [ตารางการบิน]   Call Center
รถโดยสารประจำทาง
1.บริษัทขนส่ง (บขส.)  [ตารางเดินรถ]   1490
2.นครชัยแอร์ NCA [ตารางเดินรถ]   02-936-0009
 
 
 
ตรวจสอบระยะทางระหว่างจังหวัด
 

ต้นทาง :

ปลายทาง :

รวมระยะทาง :

   
 
   

ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel. 0-4552-3064(วิชาการ) 0-4552-3154(GFMIS) 0-4552-3063(CFO) Fax.0-4552-3062 สป.มท. 44157 VOIP 162-7111,1627112
Bestview 1024x768 pixel Text Size : Medium Webmaster : นายภูริวัฒน์ เกื้อทาน ©สงวนลิขสิทธิ์ : acr@cgd.go.th