บำเหน็จ บำนาญ
          จัดซื้อจัดจ้าง
          สวัสดิการ
          ควบคุมภายใน
          กบข.
          GFMIS
          CFO
          อื่นๆ
 คู่มือ e-GP ระยะที่ 2 : วิธีการตกลงราคา [20 ก.ย. 55]
 คู่มือ e-GP : การยกเลิกโครงการ [20 ก.ย. 55]
 แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน rep ของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน rep ของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วิธีการ Setup Configuration IE 8
 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง
 คู่มือโปรแกรมสาธิตและการแก้ปัญหาระบบงาน e-GP
 ตัวอย่างร่างสัญญาและแบบหนังสือค้ำประกัน
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP
 คู่มือ GPSC
 เอกสารประกอบการฝึกอบรมส่วนราชการ (ระบบ e-GP ระยะที่ 2)
   
 

ปรับปรุงล่าสุด 20-Sep-2012 16:52
Bestview 1024x768 pixel Text Size : Medium Webmaster : สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ©สงวนลิขสิทธิ์ : acr@cgd.go.th