[ ] 

ะบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP)
โดยสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
     
   แนวทางการลงทะเบียนภาครัฐ   ตัวอย่างแบบแจ้งการลงทะเบียน   ความเป็นมา e-GP
   ขั้นตอนการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ     แบบฟอร์มตอบรับรหัสผ่าน e-GP   สาธิตการลงทะเบียนหัวหน้าสนง.
   ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ   แบบแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน e-GP   สาธิตการลงทะเบียนหัวหน้าพัสดุ.
   ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป     สาธิตการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุ.
   ตัวอย่างการลงทะเบียนในระบบ File1 File2 File3 File4 File5 File6 File7 FileExample  
 
   
คลิ๊กเข้าใช้งานระบบ e-GP สำนักงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มงานงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 0-2273-9673 Fax. 0-2271-1049
e-mail : opm@cgd.go.th
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel. 0-4545-1711  Fax. 0-4545-2516,0-4551-2009   สป.มท. 44157 voip 162-7111,162-7112
ติดต่อ Webmaster : นายภูริวัฒน์ เกื้อทาน  ©สงวนลิขสิทธิ์ : acr@cgd.go.th